Ustalanie wyniku finansowego (zysku)

advertisement
Ustalanie wyniku finansowego
(zysku)
Wynik finansowy
• Przychody – koszty
– Przychody operacyjne – koszty operacyjne
– Pozostałe przychody operacyjne – pozostałe koszty
operacyjne
– Przychody finansowe – koszty finansowe
– Zyski (straty) nadzwyczajne
Działalność operacyjna
• Przychody operacyjne – głównie ze sprzedaży produktów (ilość
sprzedanych produktów x cena – rabaty, bonifikaty itd.)
• Koszty operacyjne:
– Koszty sprzedanych produktów (po koszcie wytworzenia – wszystkie koszty
bez kosztów sprzedaży i zarządu)
– Wartość sprzedanych towarów i materiałów (po cenie zakupu lub nabycia)
• Przykład cz.1.: w danym miesiącu poniesiono koszty 10000
(wynagrodzenia, zużycie materiałów, usługi obce, amortyzacja, po
równo), z czego 1000 to koszty zarządu a 2000 to koszty sprzedaży.
Wyprodukowano 100 sztuk, nie ma produkcji w toku, produkty
wydano do magazynu, a następnie sprzedano 60 sztuk w cenie
sprzedaży 100 zł. Wyznaczyć wynik finansowy i zaksięgować.
Warianty ustalania wyniku finansowego
• Warianty sporządzania rachunku zysków i strat
– Porównawczy (koszty „4” – układ rodzajowy + ubytek stanu produktów
– przyrost stanu produktów)
– Kalkulacyjny (koszty „5” – wg typu działalności i „7”)
C.D. przykładu
• Przykład cz.2.: w kolejnym miesiącu
poniesiono koszty 10000 (wynagrodzenia,
zużycie materiałów, usługi obce, amortyzacja,
po równo), z czego 1000 to koszty zarządu a
3000 to koszty sprzedaży. Wyprodukowano 50
sztuk, nie ma produkcji w toku, produkty
wydano do magazynu, a następnie sprzedano
60 sztuk w cenie sprzedaży 100 zł. Wyznaczyć
wynik finansowy i zaksięgować (FIFO,LIFO).
C.D. przykładu
• Przykład cz.3.: w kolejnym miesiącu
poniesiono koszty 10000 (wynagrodzenia,
zużycie materiałów, usługi obce, amortyzacja,
po równo), z czego 1000 to koszty zarządu a
1500 to koszty sprzedaży. Wyprodukowano
100 sztuk, koszt wytworzenia produkcji w toku
500, produkty gotowe wydano do magazynu,
a następnie sprzedano 60 sztuk w cenie
sprzedaży 100 zł. Wyznaczyć wynik finansowy i
zaksięgować (FIFO,LIFO).
Kolejny przykład
• Sporządzić (bez księgowania) rachunek zysków i strat według
wariantu kalkulacyjnego i porównawczego: amortyzacja –
2000, zużycie materiałów i energii – 2500, wynagrodzenia –
4000, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 1800,
usługi obce – 1200, przychody ze sprzedaży produktów – 40
000, koszt wytworzenia sprzedanych produktów – 28 500,
pozostałe przychody operacyjne – 11000, pozostałe koszty
operacyjne – 900, przychody finansowe -1 600, koszty
finansowe – 1400.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów
• Zasada współmierności kosztów i przychodów:
w zysku danego okresu uwzględniamy te i
tylko te koszty, które dotyczą uzyskania
przychodów w tymże okresie.
• Rozliczenia międzyokresowe czynne (Aktywa)
• Rozliczenia międzyokresowe bierne (Pasywa)
Rozliczenia międzyokresowe czynne
• Zakupy „na zapas”, opłaty z góry za czynsz,
energię, użytkowanie gruntów, ubezpieczenia.
• Firma zapłaciła w styczniu ubezpieczenie
budynków za cały rok w kwocie 7200. Bilans
otwarcia: Aktywa Budynki 100000, Pasywa
Kapitał Własny 100000. Dokonać księgowań i
sporządzić rachunki zysków i strat za
poszczególne miesiące oraz bilanse na koniec
poszczególnych miesięcy.
Rozliczenia międzyokresowe bierne
• Kwoty będące kosztem związanym z bieżącym
okresem, których wydatkowanie nastąpi w
przyszłości, prawdopodobne koszty, o nieznanej
dacie i kwocie. Np. koszty remontów, napraw i
przeglądów gwarancyjnych.
• We wrześniu zawarto umowę z firmą budowlaną
na remont budynku: planowany koszt 15000. 31
grudnia remont został ukończony, otrzymano
fakturę na kwotę 16 000 zł. Bilans otwarcia i
polecenie jak poprzednio.
Kolejny przykład
• Remont ma być przeprowadzony w I kwartale
roku. Planowany koszt – 6000 zł, planowana
skuteczność – miesięcy, faktura przyszła w
marcu – 6600. Bilans otwarcia i polecenia jak
poprzednio.
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
• Podatek dochodowy
• Zmniejsza wynik finansowy i staje się
zobowiązaniem publicznoprawnym
• Jest funkcją różnicy „przychody – koszty”
Problem – przy podatku zderzenie
„rachunkowość – przepisy podatkowe”
• Nie wszystkie przychody i koszty są uznawane
w tym samym czasie bądź w ten sam sposób w
obu ujęciach
• Dlatego: księgowy zysk brutto może być różny
od podstawy opodatkowania (zysku
podatkowego)
Przykład 1
• Zysk brutto wynosi 5000. W końcu roku
obrotowego zaksięgowano naliczone przez
dostawcę odsetki za nieterminowe
regulowanie zobowiązań 200. Przepisy
podatkowe uznają je dopiero w momencie
uregulowania, do tego momentu różnica
między podatkiem rzeczywistym a
„księgowym” jest rozliczeniem
międzyokresowym
Przykład 2
• Zysk brutto wynosi 5000. W końcu roku
obrotowego zaksięgowano odsetki naliczone
odbiorcom za nieterminowe regulowanie
zobowiązań 200. Przepisy podatkowe uznają je
dopiero w momencie uregulowania, do tego
momentu różnica między podatkiem
rzeczywistym a „księgowym” jest rezerwą.
Download