Przychody - koszty - wynik finansowy przedsiębiorstwa

advertisement
Przychody - koszty - wynik finansowy przedsiębiorstwa
Ksenia Czubakowska, Wiktor Gabrusewicz, Edward Nowak
Praca składa się z trzech części odpowiadających trzem słowom kluczowym wskazanym w jej
tytule. Autorzy podkreślają znaczenie przychodów, kosztów i wyniku finansowego jako
odrębnych, ale równie ważnych segmentów działalności przedsiębiorstwa.
Omawiają te podstawowe kategorie z punktu widzenia teoretycznego i praktycznego,
zwracając szczególną uwagę na ich:
istotę i znaczenie w działalności przedsiębiorstwa,
klasyfikację,
wycenę,
sposoby ujmowania w sprawozdaniach finansowych,
wartość informacyjną.
W swoim wykładzie uwzględniają nie tylko polskie prawo bilansowe, prawo podatkowe
i ustawę o rachunkowości, ale również międzynarodowe standardy sprawozdawczości
finansowej. Praca zawiera wiele schematów, tablic, rysunków oraz trafnie dobranych
przykładów, które ułatwią przyswojenie podstawowej terminologii i zrozumienie
mechanizmu generowania wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Dzięki temu może być
przydatna studentom kierunków ekonomicznych i słuchaczom studiów podyplomowych, a
także menedżerom, księgowym, doradcom podatkowym i analitykom finansowym.
Spis treści
Wstęp
Część pierwsza
PRZYCHODY W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
Wiktor Gabrusewicz
1. Istota i znaczenie przychodów w działalności przedsiębiorstwa
1.1. Pojęcie, moment ustalania i sposób wyceny przychodów
1.2. Przychody w MSR i ustawie o rachunkowości
1.3. Przychody w prawie bilansowym i podatkowym
1.4. Przychody w rachunkowości finansowej i zarządczej
1.5. Znaczenie przychodów w działalności przedsiębiorstwa
2. Klasyfikacja przychodów
2.1. Kryteria klasyfikacji przychodów
2.2. Podział przychodów w rachunkowości finansowej
2.3. Przychody według zasięgu rynku
3. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej
3.1. Identyfikacja przychodów ze sprzedaży
3.2. Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych
3.3. Przychody ze sprzedaży towarów
3.4. Przychody ze sprzedaży materiałów
3.5. Przychody ze sprzedaży usług
4. Inne źródła przychodów
4.1. Przychody z pozostałej działalności operacyjnej
4.2. Przychody finansowe
5. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
5.1. Istota rozliczeń międzyokresowych przychodów
5.2. Ewidencja i rozliczanie dopłat, dotacji i subwencji
5.3. Ewidencja i rozliczanie aktywów trwałych
5.4. Inne tytuły rozliczeń międzyokresowych przychodów
Część druga
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
Ksenia Czubakowska
6. Istota i znaczenie kosztów
6.1. Pojęcie i klasyfikacja kosztów
6.2. Pomiar i wycena zużycia czynników produkcji
6.3. Znaczenie kosztów w działalności przedsiębiorstwa
7. Ewidencja kosztów działalności operacyjnej
7.1. Ewidencja kosztów według rodzajów
7.2. Ewidencja kosztów według miejsc powstawania
7.3. Ewidencja kosztów według nośników
8. Ewidencja kosztów innej działalności przedsiębiorstwa
8.1. Ewidencja pozostałych kosztów operacyjnych
8.2. Ewidencja kosztów finansowych
8.3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
9. Grupowanie i rozliczanie kosztów pośrednich
9.1. Koszty wydziałowe
9.2. Koszty zakupu
9.3. Koszty sprzedaży
9.4. Koszty ogólnego zarządu
10. Zasady ustalania kosztów jednostkowych
10.1. Rola kosztu jednostkowego w działalności przedsiębiorstwa
10.2. Kalkulacja podziałowa i jej odmiany
10.3. Metoda kalkulacji doliczeniowej
10.4. Łączenie różnych odmian kalkulacji
Część trzecia
WYNIK FINANSOWY PRZEDSIĘBIORSTWA
Edward Nowak
11. Istota i znaczenie wyniku finansowego
11.1. Pojęcie wyniku finansowego
11.2. Znaczenie wyniku finansowego
11.3. Wynik finansowy w świetle zasad rachunkowości
11.4. Czynniki kształtujące wynik finansowy
12. Elementy wyniku finansowego
12.1. Kategorie wyniku finansowego
12.2. Wynik z działalności gospodarczej
12.3. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
12.4. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
12.5. Wynik finansowy a dochód podatkowy
13. Ewidencyjne ustalanie wyniku finansowego
13.1. Ogó lna formuła ustalania wyniku finansowego
13.2. Ustalanie wyniku finansowego w wariancie kalkulacyjnym
13.3. Ustalanie wyniku finansowego w wariancie porównawczym
14. Rozliczanie wyniku finansowego
14.1. Wynik finansowy a kapitał własny
14.2. Podział zysku netto
14.3. Pokrycie straty netto
14.4. Ewidencja rozliczania wyniku finansowego
15. Rachunek zysków i strat jako sprawozdanie finansowe
15.1. Istota i sposoby sporządzania rachunku zysków i strat
15.2. Kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat
15.3. Porównawczy wariant rachunku zysków i strat
15.4. Pojemność informacyjna rachunku zysków i strat
15.5. Ocena wyników na podstawie rachunku zysków i strat
Wykaz kont syntetycznych
Bibliografia
Download