Rachunkowość finansowa

advertisement
RACHUNKOWOŚĆ
dr Anna Białek-Jaworska
Konwersatorium: 30 godz.
Semestr zimowy
Krótki opis zajęć:
[Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami rachunkowości finansowej,
stanowiącej logiczny, pełny i zwarty system odzwierciedlający zasoby, źródła ich
finansowania oraz działalność gospodarczą przedsiębiorstwa. Zapoznanie studentów z
zasadami rachunkowości jako specyficznego języka biznesu obejmuje przedstawienie
zakładowego planu kont, metod rachunkowych pomiaru, wyceny, dokumentacji i ujmowania
w księgach rachunkowych operacji gospodarczych, zasad ewidencji majątku trwałego,
materiałów i towarów, środków pieniężnych, rozrachunków publiczno-prawnych,
rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, pracownikami, kosztów, produktów pracy,
przychodów, rezerw oraz kapitałów, zasad sporządzania i ewidencji listy płac oraz rozliczeń
kosztów delegacji służbowych pracowników, kalkulacji wyniku finansowego oraz zasad
sporządzania deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych.
Zaliczenie pisemne złożone z pytań testowych i zadań na koniec semestru.
Program szczegółowy:
1. System rachunkowości 2 godz.
Definicja, podsystemy, funkcje i zasady rachunkowości, regulacje ustawowe dotyczące
dowodów księgowych i prowadzenia ksiąg rachunkowych, system rachunkowości
finansowej, nadrzędne zasady rachunkowości, zakładowy plan kont, zasada podwójnego
zapisu, dziennik, zestawienie obrotów i sald, konta syntetyczne i analityczne, księga główna i
pomocnicza; charakterystyka, zakres przedmiotowy rachunkowości finansowej, rodzaje,
funkcje i odbiorcy sprawozdań finansowych, Krajowe i Miedzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej i Rachunkowości;
2. Ujęcie majątku i źródeł jego pochodzenia w bilansie i ich wycena 2 godz.
Pojęcie i klasyfikacja majątku (aktywów), kapitałów, rezerw i zobowiązań (pasywów),
struktura bilansu, równanie bilansowe, rodzaje operacji gospodarczych i ich wpływ na sumę
bilansową, zasady wyceny składników aktywów i pasywów, koszt (cena) historyczny,
odtworzenia, realizacji, bieżący, cena zakupu, nabycia, koszt wytworzenia produktu, cena
sprzedaży netto, kwota wymagająca zapłaty;
3. Przychody i koszty, zasady ujmowania ich w rachunku zysków i strat 2 godz.
Definicja i klasyfikacja kosztów, koszty w układzie rodzajowym i funkcjonalnym,
funkcjonowanie konta „Rozliczenie kosztów (rodzajowych)”, ewidencja kosztów w układzie
rodzajowym i według typów działalności, podział kosztów rodzajowych, charakterystyka
pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, definicja i klasyfikacja
przychodów, charakterystyka przychodów operacyjnych, pozostałych przychodów
operacyjnych, przychodów finansowych, zdarzeń nadzwyczajnych; warianty prowadzenia
rachunku kosztów, wariant porównawczy i kalkulacyjny rachunku zysków i strat,
4. Sprawozdawczość finansowa 2 godz.
Istota sprawozdawczości finansowej jednostkowej i skonsolidowanej, wytyczne jakościowe,
użytkownicy, metody sporządzania bilansu, wycena składników aktywów i pasywów na dzień
bilansowy, dodatkowe informacje i objaśnienia, podział wyniku finansowego, sprawozdanie z
przepływu środków pieniężnych Cash flow, zestawienie zmian w kapitale własnym, przykład;
5. Rachunkowość finansowa a podatkowa 2 godz.
Trwałe i przejściowe różnice między dochodem do opodatkowania a wynikiem
finansowym, koszty uzyskania przychodu i koszty niestanowiące kosztów uzyskania
przychodów (przykłady), odroczony podatek dochodowy, zasady sporządzania deklaracji
podatkowych CIT-2, CIT-8, PIT-5;
6. Aktywa finansowe 2 godz.
Klasyfikacja, zasady wyceny i ewidencja finansowego majątku trwałego i obrotowego
(krótkoterminowych papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu) według ustawy o
rachunkowości, MSR 39 i rozporządzenia Ministra Finansów, ewidencja akcji u emitenta,
ewidencja zobowiązań z tytułu emisji obligacji, wycena i ewidencja instrumentów
finansowych w skorygowanej cenie nabycia;
7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychody przyszłych okresów 1 godz.
Charakterystyka i ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowe kosztów czynnych i
biernych, rozliczeń międzyokresowych przychodów (przychody przyszłych okresów), rezerw;
8. Rzeczowy majątek trwały 2 godz.
Charakterystyka, podział i księgowe ujęcie środków trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych, porównanie bilansowego i podatkowego ujęcia środka trwałego, ewidencja zmian
wartości początkowej i stanu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
amortyzacja liniowa i degresywna, degresywna z modyfikacją podatkową, SOYD, wartość
rezydualna, amortyzacja bilansowa a podatkowa, aktualizacja wyceny środków trwałych;
9. Środki trwałe w budowie, inwestycje w nieruchomości i leasing 2 godz.
Wycena i ewidencja środków trwałych w budowie, MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne,
aktualizacja wyceny nieruchomości inwestycyjnej do wysokości wartości godziwej, ustalonej
w operacie szacunkowym, leasnig operacyjny i finansowy;
10. Środki pieniężne 2 godz.
Klasyfikacja środków pieniężnych, formy rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych,
rodzaje rachunków bankowych, ewidencja operacji kasowych i bankowych oraz innych
środków pieniężnych (weksle, czeki), środki pieniężne w drodze, zasady wyceny środków
pieniężnych;
11. Rozrachunki z pracownikami 2 godz.
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych, rozrachunki z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne, sporządzanie i ewidencja listy płac; rozliczenia delegacji i pobranych
zaliczek, ryczałt samochodowy;
12. Rozrachunki z kontrahentami i instytucjami budżetowymi 2 godz.
Pojęcie, klasyfikacja i ewidencja rozrachunków, należności przeterminowane i
nieściągalne, przedpłaty na poczet dostaw; rozrachunki publicznoprawne związane z
działalnością gospodarczą - rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku od towarów
i usług VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych, kary i odsetki za zwłokę, rejestr
zakupów, rejestr sprzedaży, kalkulacja i ewidencja dla celów sporządzenie deklaracji VAT-7;
13, 14.
Ewidencja obrotu magazynowego materiałów i towarów 4 godz.
Klasyfikacja materiałów, wycena rozchodu materiałów i towarów z magazynu – metody
FIFO, LIFO, AVCO, ceny ewidencyjne, rozliczenie zakupu, księgowe ujęcie obrotu
materiałowego, ewidencja materiałów w przerobie, reklamacji materiałów oraz obrotu
towarowego, przychody ze sprzedaży materiałów i towarów oraz wartość sprzedanych
materiałów lub towarów w cenach zakupu lub nabycia, odchylenia od cen ewidencyjnych
towarów z tytułu marży handlowej i zarezerwowanego podatku VAT;
15. Produkty pracy 2 godz.
Klasyfikacja produktów pracy (wyroby gotowe, produkcja w toku, półfabrykaty), metody
wyceny zapasów produktów pracy i ich rozchodu (LIFO, FIFO), ewidencja obrotu wyrobów
gotowych (przyjęcie do magazynu, sprzedaż), funkcjonowanie konta rozliczenia kosztów
działalności, planowany i rzeczywisty techniczny koszt wytworzenia wyrobów gotowych,
odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych;
Download