ZASADY FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI

advertisement
ZASADY FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI.
1. Charakter szkoły: publiczna, prowadząca działalność edukacyjno – wychowawczo –
opiekuńczą, skierowaną do młodzieży realizującej kształcenie na poziomie technikum,
zasadniczej szkoły zawodowej i liceum ogólnokształcącego oraz do osób dorosłych.
2. Przedmiot działania: realizacja zadań statutowych, a przede wszystkim:
-
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy,
-
zapewnienie bezpłatnego nauczania i realizacji podstaw programowych kształcenia
ogólnego i zawodowego,
-
organizacja i przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
i kwalifikacje w zawodzie,
-
organizacja i przeprowadzenie egzaminów maturalnych,
-
przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych.
3. Organizacja pracy: Szkoła jest jednostką budżetową działającą w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa.
Organ prowadzący – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty i Wychowania
w Krakowie.
Szkołą kieruje pełniący obowiązki dyrektor powołany Uchwałą Zarządu Powiatu
w Oświęcimiu.
4. Schemat organizacyjny:
p.o. dyrektor
pedagog
-
mgr Urszula Matwiejczyk
mgr Sylwia Pyrek
Administracja:
księgowość:
główna księgowa
starszy księgowy
sam. referent ds. kadrowo-płacowych
-
Joanna Orłowska
mgr Jadwiga Kowalik
mgr Anna Rzeźnik
sekretariat:
sam. referent
-
Barbara Firek
obsługa:
- woźna, sprzątaczki.
Samodzielnymi stanowiskami zespołu kierują pracownicy powołani przez dyrektora zespołu
w zakresie przypisanych im zadań i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność przed
Do zadań głównego księgowego należy:
Zapewnienie realizacji polityki finansowej zespołu w powiązaniu z budżetem Powiatu
Oświęcimskiego. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie
rachunkowości. Nadzorowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją planu
finansowego zespołu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania w uzgodnieniu
z Wydziałem Finansowym i Skarbnikiem Powiatu. Zapewnienie sporządzania prawidłowej
sprawozdawczości budżetowej. Dokonywanie wszelkich wypłat oraz odprowadzanie wpłat.
Nadzór nad realizacją zadań związanych z zamówieniami publicznymi. Prowadzenie nadzoru
finansowego nad samodzielnymi stanowiskami pod względem prawidłowości wykorzystania
dotacji z budżetu. Opracowywanie wewnętrznych przepisów dotyczących gospodarki
finansowej. Czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej
przez przygotowywanie i organizowanie obiegu tych dokumentów. Planowanie kosztów
utrzymania Zespołu Szkół i rozliczanie wydatków przewidzianych na ten cel w planie
finansowym. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań
wynikających z poleceń lub upoważnień dyrektora.
5. Organy szkoły:
-
Dyrektor
Rada Pedagogiczna
Rada Szkoły
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
dyrektor szkoły:
1) jest kierownikiem jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego,
2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole Szkół nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami,
3) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez Zespół Szkół,
4) realizuje uchwały Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich
kompetencji dotyczące funkcjonowania szkoły,
5) informuje o planach rozwoju szkoły i środkach finansowych, jakimi szkoła dysponuje
na realizację jej statutowych celów.
Dyrektorowi są podporządkowane bezpośrednio wszystkie stanowiska.
Rada Pedagogiczna
jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia,
wychowania i opieki. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o regulamin działalności uchwalony na
zebraniu ogólnym i określający szczegółowo jej organizację i kompetencje.
Rada Szkoły
jest organem skupiającym w swym gronie w równej liczbie przedstawicieli nauczycieli rodziców i
uczniów. Zadania i kompetencje Rady Szkoły określa oddzielny regulamin.
Rada Rodziców
jest organem o charakterze opiniodawczym we wszystkich sprawach Zespołu Szkół. Rada Rodziców
gromadzi fundusze z dobrowolnych składek Rodziców oraz innych źródeł, a zasady ich wydatkowania
określone są w oddzielnym regulaminie.
Samorząd Uczniowski
jest reprezentantem wszystkich uczniów szkół młodzieżowych Zespołu Szkół. Zasady wybierania i
działania organów samorządów określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu
równym, tajnym i powszechnym.
6. Typy szkół i kierunki kształcenia wchodzące w skład Zespołu :
Szkoły dla młodzieży:
Technikum (4-letnie )
- technik mechanik
- technik informatyk
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia):
- wielozawodowa
Szkoły dla dorosłych:
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (3-letnie)
Szkoły Policealne
7. Tryb działania Zespołu:
Dyrektor działa zgodnie ze Statutem Zespołu oraz na podstawie następujących aktów
prawnych:
- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze
zm.).
- Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze
zm.).
- przepisów wykonawczych dot. zadań realizowanych przez szkoły, wydanych przez MEN
- uchwał organów powiatowych dotyczących zadań edukacyjnych.
8. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:
1. Samodzielni pracownicy przyjmują petentów codziennie w godzinach swojej pracy.
2. Wnioski, skargi i podania w zakresie różnych spraw, przyjmowane są w sekretariacie
szkoły, rejestrowane w dzienniku podawczym.
3. Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00.
4. Samodzielni pracownicy szkoły zobowiązani są do załatwiania spraw zgodnie z zasadami
określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego.
9. Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania
danych w nim zawartych.
Akta osobowe pracowników,
Księga ewidencji pracowników szkoły – administracja i obsługa,
Księga ewidencji nauczycieli
Ewidencja zwolnień lekarskich pracowników,
Ewidencja czasu pracy pracowników,
Ewidencja legitymacji pracowniczych,
Ewidencja legitymacji ubezpieczeniowych,
Ewidencja wydawanej pracownikom odzieży ochronnej,
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
Ewidencja osób korzystających ze świadczeń Funduszu Socjalnego,
Umowy najmu,
Akta osobowe uczniów,
Księga ewidencji uczniów szkoły,
Księga ewidencji absolwentów szkoły,
Zwolnienia lekarskie uczniów z wychowania fizycznego
Przydziały czynności nauczycieli,
Dokumentacja spotkań z rodzicami,
Arkusze organizacyjne szkoły,
Protokoły Rady Pedagogicznej,
Księga zastępstw nauczycieli,
Arkusze ocen wszystkich uczniów oraz protokoły egzaminów klasyfikacyjnych
i poprawkowych,
Dokumentacja awansu zawodowego nauczycieli,
Księga druków ścisłego zarachowania,
Rejestr delegacji służbowych,
Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych,
Ewidencja wydanych świadectw szkolnych,
Ewidencja duplikatów świadectw szkolnych,
Rejestr wypadków uczniów,
Ewidencja indywidualnego nauczania,
Dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne,
Dziennik pedagoga szkolnego,
Dokumentacja egzaminu maturalnego,
Dokumentacja egzaminu zawodowego,
Dokumentacja zdrowotna uczniów,
Dokumentacja płacowa pracowników,
Listy płac pracowników,
Wyciągi bankowe
Deklaracje US,
Deklaracje ZUS,
Ewidencja osób korzystających z księgozbioru bibliotecznego,
Archiwum (akta osobowe pracowników, listy płac, księgi arkuszy ocen, dzienniki lekcyjne),
Rejestr elektroniczny – Oprogramowania księgowo – kadrowo – płacowe pakietu „Vulcan
Optimum”,
Rejestr elektroniczny „Sekretariat Optivum”,
Rejestr elektroniczny „Arkusz organizacyjny Optivum”,
Dziennik elektroniczny,
Rejestr elektroniczny „System Informacji Oświatowej”,
Opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
PZ nr 8 w Chełmku posiada składnicę akt. Dane zawarte w składnicy akt wykorzystywane są
przez samodzielnych pracowników do wystawiania zaświadczeń, duplikatów itp. spraw na
pisemny wniosek osób zainteresowanych.
Download