zarządzanie personelem

advertisement
System ERP SyKOF
ZARZĄDZANIE PERSONELEM
W każdej firmie niezbędny jest odpowiednio wykwalifikowany personel.
rozszerzać
zakres
działalności
przedsiębiorstwa
konieczne
jest
zatrudnianie
Chcąc
nowych
pracowników oraz podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób już pracujących.
System ERP SyKOF wspomaga większość zagadnień związanych z zarządzaniem
zasobami
ludzkimi.
Poza
prowadzeniem
standardowej
ewidencji
danych
kadrowych
i naliczaniem płac, moduły systemu wspomagają procesy rekrutacji, oceny i motywowania
pracowników.
Wszechstronne
analizy
zgromadzonych
danych
pozwalają
odpowiednio
zaplanować ścieżki rozwoju pracowników i skutecznie zwiększyć wydajność pracy.
Do głównych funkcjonalności należą:
Kartoteka pracowników — ewidencja wszystkich niezbędnych danych kadrowych
obecnych i byłych pracowników wraz ze szczegółową ewidencją informacji o historii
zatrudnienia w firmie i poprzednich zakładach. Do kartoteki pracownika można
podpinać dowolne dokumenty w postaci elektronicznej, np. zeskanowane świadectwa
ukończenia szkół, świadectwa pracy z innych zakładów, zdjęcia.
Informacje o wykształceniu, szkoleniach, badaniach — w kartotece pracowników
zapisywane
są
informacje
o
ukończonych
szkołach,
szkoleniach
i
kursach,
umiejętnościach i uprawnieniach oraz badaniach pracownika. Rejestrowane są terminy
ważności posiadanych uprawnień, co pozwala na wcześniejsze planowanie dalszych
szkoleń lub kursów, jakie powinna odbyć dana osoba.
Ewidencja
kandydatów
—
rejestrując
osoby
ubiegające
się
o zatrudnienie,
ich wykształcenie i posiadane kwalifikacje otrzymujemy bazę kandydatów, z której
możemy wyszukiwać osoby do dalszej rekrutacji, według dowolnie zdefiniowanych
kryteriów.
Pisma kadrowe — Użytkownik może definiować w systemie szablony dowolnych pism
i drukować je na zasadzie korespondencji seryjnej dla dowolnej grupy pracowników.
Systemy Informatyczne SYKOM Sp. z o.o.
www.sykom.pl
System ERP SyKOF – ZARZĄDZANIE PERSONELEM
Ewidencja czasu pracy — współpraca z czytnikami kart magnetycznych, kodów
kresowych i
czytnikami
biometrycznymi, pozwala wyeliminować tradycyjną listę
obecności oraz pozwala uzyskać bieżącą informację o obecności pracowników. System
umożliwia rozliczanie ruchomego czasu pracy, ewidencję i rozliczanie nadgodzin oraz
godzin odpracowanych.
Ewidencja zwolnień lekarskich — rejestrując zwolnienie lekarskie automatycznie
obliczane jest wynagrodzenie lub zasiłek z funduszu ZUS wypłacany za czas choroby.
System
oblicza
wynagrodzenie
na
podstawie
danych
z
poprzednich
miesięcy
z uwzględnieniem dopełniania podstawy do pełnego miesiąca. Kontroluje ilości dni oraz
procent stawki chorobowego. Do zwolnienia można wydrukować gotową asygnatę.
Kartoteka
urlopowa
—
na
podstawie
danych
kadrowych
o
wykształceniu
i zatrudnieniu automatycznie wyliczany jest wymiar urlopu przysługujący danemu
pracownikowi. Dla poszczególnych grup pracowników zdefiniować można szczegółowe
parametry wyliczania urlopów, np. dodatkowe dni dla pracowników naukowych,
niepełnosprawnych. W systemie rejestrowane są wnioski urlopowe pracowników oraz
tworzony jest plan urlopów.
Karty pracy — ewidencja pracy pracowników produkcyjnych wraz z automatycznym
naliczaniem wynagrodzenia akordowego za wykonywane operacje. Do rejestracji
wykonanej pracy wykorzystać można przenośne kolektory danych lub czytniki kodów
kreskowych. Zarejestrowane karty pracy są podstawą do wygenerowania list płac
i rozksięgowania kosztów wynagrodzeń.
Listy płac — tworzone w oparciu o całkowicie definiowalne składniki płacowe
i algorytmy ich obliczania. W trakcie obliczania listy płac, automatycznie pobierane są
dane z kartoteki pracownika, ewidencji czasu pracy, kart pracy i obliczane są kwoty
do wypłaty. Wybrane składniki mogą być modyfikowane lub uzupełniane bezpośrednio
na liście płac.
Systemy Informatyczne SYKOM Sp. z o.o.
www.sykom.pl
System ERP SyKOF - ZARZĄDZANIE PERSONELEM
Umowy cywilno-prawne — zarówno dla pracowników, jak i dla osób niebędących
pracownikami
firmy, rejestrować można zawarte z nimi umowy cywilno-prawne
(zlecenia, o dzieło itp.), obliczać kwoty do wypłaty i rejestrować wypłacone kwoty
z tytułu
zawartych
umów.
Do
umowy
automatycznie
generowane
są
rachunki
na wypłacane kwoty.
Dokumenty ZUS i PIT — wszystkie wypłaty zarówno z tytułu umów o pracę,
jak i z umów
cywilno-prawnych
są
automatycznie
zapisywane
w
kartotekach
podatkowych i ubezpieczeniowych. Dodatkowo do kartotek trafiają dane o świadczeniach
rzeczowych i ryczałtach wypłacanych pracownikom. Na ich podstawie drukowane
są dokumenty
PIT
według
obowiązujących
formularzy
oraz
tworzone
deklaracje
rozliczeniowe, które są przesyłane do programu Płatnik.
Wypłaty i przelewy — dla wynagrodzeń wypłacanych gotówką tworzona jest zbiorówka
do kasy wraz z zapotrzebowaniem ilościowym na poszczególne nominały pieniężne.
W przypadku wypłat przelewem tworzony jest plik z przelewami, który może zostać
zaimportowany do programu bankowego.
Analizy i zestawienia — ze zgromadzonych danych Użytkownik może budować
dowolne, wielowymiarowe analizy stanu zatrudnienia na dowolny dzień lub zadany okres,
analizy płac, kosztów wynagrodzeń oraz czasu pracy.
Systemy Informatyczne SYKOM Sp. z o.o.
www.sykom.pl
Download