personalnej karty zgłoszenia

advertisement
Lublin, dnia 27 października 2005r.
Dotyczy: szkolenia w systemie
Prowadzimy




wszystkie
szkolenia
z zakresu:
BHP
Ppoż.
ochrony
środowiska
inne zlecone
Prowadzimy
 prawną i
techniczną
obsługę firm
w zakresie
zadań BHP
i Ppoż.

doradztwo
w zakresie
BHP i Ppoż.
Wykonujemy
 instrukcje
obsługi maszyn
i urządzeń
w przedmiocie
BHP i Ppoż.

plany
ewakuacyjne
na wypadek
pożaru
Opracowujemy

karty ryzyka
zawodowego na
stanowiskach
pracy
seminarium dokształcającego
dla pracowników kadr, płac
oraz zajmujących się naliczaniem
funduszy ZUS
Pan/i Prezes/Dyrektor
...............................................................
............................................................................
- Oferta –
Nowe regulacje w Kodeksie Pracy, Ubezpieczeniach Społecznych i Zdrowotnych oraz innych
przepisach pociągnęły za sobą zmiany dotyczące szeregu aktów normatywnych i zasad ich stosowania w
praktyce zakładu pracy.
Biorąc pod uwagę przedmiotowe zmiany zespół specjalistów – praktyków opracował program
szkolenia w formie seminarium dokształcającego dla pracowników kadr, osób zajmujących się
naliczaniem płac i kontaktami z ZUS. Szkolenie to organizujemy formie prelekcji, wykładów i ćwiczeń
w dniach od 07-go do 09-go grudnia 2005r w Nałęczowie.
Temat wiodący szkolenia:
„PRAKTYCZNE STOSOWANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY,
UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH
Jak unikać błędów i znaleźć dobre rozwiązanie”
Wykłady i ćwiczenia poprowadzą specjaliści – praktycy, znający problematykę w ramach
zakresów omawianych zagadnień.
Seminarium dokształcające dla wymienionych osób prowadzone będzie w oparciu
o piętnaście zagadnień problemowych (zagadnienia w załączeniu).
Istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb jego uczestników.
Zachęcamy do wcześniejszego zgłoszenia faxem lub meilem pytań, problemów, zagadnień stwarzających
trudności w pracy codziennej pracowników kadr i dokonujących rozliczeń z ZUS w zakładzie pracy.
Wykłady a w szczególności ćwiczenia przy symulacji konkretnych sytuacji prawnych i
życiowych i ich rozwiązania, pozwolą uczestnikom szkolenia na prawidłowe zastosowanie nabytych w
trakcie szkolenia lub pogłębienie już posiadanych umiejętności w praktyce zawodowej.
Rozpoczęcie zajęć o godz. 10.00 w dniu 07-go grudnia 2005r. w sali wykładowej Ośrodka
Szkoleniowo – Wypoczynkowego Drogowców w Nałęczowie ul. Partyzantów 11 (150m od Dworca PKS
w Nałęczowie).
Zakwaterowanie bezpośrednio przed zajęciami w Ośrodku.
Planowane zakończenie kursu w dniu 09-go grudnia2005r. (po obiedzie ) ok. godz. 14.00.
Koszt uczestnictwa wynosi 650,00 zł (sześćset pięćdziesiąt złotych) i obejmuje: koszty metodyczne
oraz koszt wyżywienia i zakwaterowania.
W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o wypełnienie załączonej „PERSONALNEJ
KARTY ZGŁOSZENIA” i przesłanie na adres:
„Secura 96” Doradztwo i Szkolenie mgr Stanisław Białek
20-069 Lublin ul. St. Leszczyńskiego 5 pok. 6
faxem na numer: (081) 534 51 07 lub pocztą e-mail: [email protected]
Gwarantujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę wykładowców, osób prowadzących ćwiczenia
i egzaminatorów rekrutujących się spośród specjalistów – praktyków osób obecnie kierujących działami
spraw pracowniczych, którzy doskonale znają problematykę prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych.
Bliższe informacje poprzez telefony kontaktowe: (081) 534 51 07; 0503 108 707.
Z uszanowaniem
mgr Stanisław Białek
oferujemy
wykwalifikowaną
kadrę
fachowców
i
dobre c e n y
................................................................
..........................................
pieczęć firmowa zgłaszającego
dokładny adres
miejscowość, data
PERSONALNA KARTA ZGŁOSZENIA
Lp.
Imię i Nazwisko
Data
Miejsce
Stanowisko
urodzenia
urodzenia
pracy
1.
2.
3.
4.
5.
Zgłaszamy udział wymienionych wyżej osób na kurs o tematyce: „PRAKTYCZNE
STOSOWANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY, UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
I ZDROWOTNYCH Jak unikać błędów i znaleźć dobre rozwiązanie” w dniach
07-09 grudnia 2005r. w Nałęczowie.
Należność za szkolenie wynikająca z kosztu 650,- zł za jednego uczestnika tj. wartość
w wysokości ............................. złotych (słownie: ....................................................................
złotych) zapłacimy po przedstawieniu faktury VAT.
Jednocześnie upoważniamy WAS do wystawienia w/w faktury VAT i przesłania nam
bez pokwitowania odbiorcy. Nasz NIP ......................................................
....................................................
Dyrektor/Prezes
PRAKTYCZNE STOSOWANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY
I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Jak unikać błędów i znaleźć dobre rozwiązanie
1. Wybór optymalnej formy zatrudnienia czy umowy cywilnoprawnej. Dla kogo:
umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt menedżerski.
2. Rekrutacja pracownika w kontekście przepisów zakazujących dyskryminacji, w
stosunkach pracy, zakaz mobbingu.
3. Co pracodawca powinien wiedzieć o pracowniku. Zakres informacji o osobie
ubiegającej się o zatrudnienie i już zatrudnionej.
4. Teczka dla każdego pracownika. Dokumentowanie stosunku pracy. Dokumentacja
płacowa: listy płac, karty wynagrodzeń.
5. Postępowanie w razie konieczności zmiany warunków zatrudnienia w czasie trwania umowyzmiana czasowa i na stałe.
6. Elementy stosunku pracy - treść umowy o pracę; warunki konieczne i
fakultatywne (klauzule).
7. Obowiązki pracodawcy przy rozwiązywaniu umów o pracę. Jak wypowiedzieć
umowę na czas określony? Wypowiedzenie dłuższe niż w kodeksie pracy. Przesłanki
wypowiedzenia. Śmierć pracownika zastępowanego.
8. Dyscyplinowanie pracowników- kary porządkowe jako środki dyscyplinujące.
Kontrola zwolnień lekarskich.
9. Formy zatrudnienia pracowników tymczasowych. Status prawny pracownika
tymczasowego.
10.
Wątpliwości
dot.
udzielenia
urlopów
wypoczynkowych
i
zwolnień
okolicznościowych.
11. Nowe zasady i tryb przechodzenia na wcześniejszą emeryturę.
12. Problematyka czasu pracy: normy czasu pracy, okresy rozliczeniowe, obliczanie
wymiaru czasu pracy, okresy rozliczeniowe czasu pracy, systemy i rozkłady czasu
pracy, przerwy na odpoczynek, pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych, zasady
rozliczania godzin nadliczbowych, praca w dni wolne od pracy, ewidencjonowanie
czasu pracy. Konsekwencje nowych definicji.
13. Staż pracy w aspekcie wliczania służby wojskowej i pracy w gospodarstwie
rolnym. Zasady i warunki.
14. Zasady i formy wynagrodzeń, charakterystyka składników płac, systemy
płacowe.
15. Odszkodowania i zadośćuczynienia za naruszenie wymienionych wyżej zasad i
zakazów.
Metodyka szkolenia obejmuje prelekcje, ćwiczenia, dyskusje, prezentacje oraz
studium przypadku. Prelekcje i ćwiczenia prowadzą specjaliści – praktycy.
Sekretarz Naukowy Seminarium
mgr Beata Król
Download