SUKCES ZARZĄDZANIA KADRAMI – zależy do sprawnie realizo

advertisement
STRUKTURA WEWNĘTRZNA WYNAGRODZENIA – określa dobór proporcji pomiędzy
składnikami tworzącymi wysokość płacy . Wynagrodzenie dzieli się na :
część płacy zasadniczej – stałej , niezmiennej w zasadzie od nakładu i rezultatu ,
część ruchomą – zmienną , uwzględniającą rezultaty i nakłady pracy / premie, nagrody, dodatki ,
itp.
PŁACA ZASADNICZA powinna wynikać z
właściwości i charakteru
zajmowanego stanowiska i
dawać poczucie
bezpieczeństwa oraz być
wyznacznikiem pozycji w
strukturze organizacyjnej.
Awans , wzrost kwalifikacji ,
rozwój - winny zwiększać
kwotę części stałej płacy.
Z reguły przyjmuje się około
60 – 70 % udziału części stałej
w całej płacy .
PREMIE – to część płacy ,
wypłacana w zależności od
spełnienia warunków regulamin.
premiowania – ma więc charakter
uznaniowy . Wymagany jest
właściwy system ocen i
powszechna znajomość zasad
przydziału . Skuteczność premii
zależy od sposobu powiązania
korzyści materialnej z warunkami
jej otrzymania . Pracownik
powinien wiedzieć za co
otrzyma daną kwotę .
Za dopuszczalny przedział
przyjmuje się 20 -30% wielkości
całej kwoty wynagrodzenia .
NAGRODY – to części ruchome
płac, które pracownicy powinni
otrzymać w razie szczególnych
osiągnięć , realizacji ponad
regulaminowych czynności o
wysokim stopniu wydajności ,
jakości i wpływu na
efektywność pracy całej firmy ,
a także w razie bardzo dobrej
kondycji ekonomicznej firmy.
Nagrody – w odróżnieniu od
premii – są wynikiem
jednostronnego oświadczenia
woli pracodawcy i wtedy
nabywa się prawo do nagrody
która przybiera formę
jednorazowych wypłat
pieniężnych : ze specjalnego
funduszu , podziału zysku , z
części pieniężnej ( obrót , wzrost
sprzedaży , itp. ).
ZEWNĘTRZNA STRUKTURA PŁAC – przesądza o proporcjach całego systemu wynagrodzeń
przedsiębiorstwa / stanowiska pracy różnicuje wysokość przypisanych im wynagrodzeń/.
Ustalenie odpowiednio zróżnicowanych stawek , proporcji pomiędzy poszczególnymi
stanowiskami ma na celu stworzenie takiej zgodności , która określa wkład do realizacji celów
firmy danych miejsc pracy .Różnice w proporcjach płac powinny odzwierciedlać wymagany
potencjał kwalifikacyjny oraz wartość efektów pracy danego stanowiska w porównaniu z innymi
stanowiskami . Dobre , czytelne , uczciwe proporcje wynagrodzeń wpływają pozytywnie na
działania zatrudnionych i decyzje dotyczące dalszej kariery .
Jednym z narzędzi porządkowania systemu wynagrodzeń jest TABELA PŁAC która zawiera
kategorie zaszeregowania stanowisk pracy oraz odpowiadające im stawki wynagrodzenia
zasadniczego . Wysokość stawek jest zróżnicowana – zależnie od wysokości funduszu płac i
wewnętrznej struktury płac. Tabela płac może mieć charakter wielopoziomowy tj. widełkowy
.Wielopoziomowa tabela płac przyporządkowuje stanowiska pracy do odpowiedniej kategorii
zaszeregowania z określoną stawką płac. Istotą takiego rozwiązania jest to , że każda
kategoria jest oparta na przedziale / widełkach / płac . W jednej grupie zawodowej lub na tych
samych stanowiskach pracy – płace mogą się w odpowiedniej skali różnić .
Ponadto wymiary struktury zewnętrznej – rozpiętość przedziałów / w wartościach pieniężnych /
liczba szczebli zaszeregowania oraz zasady przechodzenia z jednego poziomu do
drugiego powinny być jasno i precyzyjnie skonstruowane oraz znane pracownikom .
Zróżnicowane stawki pracowników na tych samych stanowiskach pozwalają odpowiednio
kształtować wysokość płacy w zależności od : wyników , stażu , kwalifikacji , ograniczają
niezasadne awanse .
CZASOWE
I
WYNIKOWE
FORMY
WYNAGRODZEŃ
CZASOWE – według nakładu pracy–stawka płac przypada na jednostkę czasu
przepracowanego przez danego pracownika.W przypadku stanowisk wykonawczych są to
dniówki bądź płace w wymiarze tygodniowym .Dla kadr kierowniczych i administracyjnych
stosuje się stawki miesięczne , a dla wysokich stanowisk menedżerskich w ogóle nie
limituje się nakładu czasu pracy .Formy te mają znaczenie tam , gdzie istotny jest poziom
jakości pracy bądź trudno zmierzyć jej efekty . Wydźwięk motywacyjny tej formy jest
stosunkowo mały , dlatego uzupełnia się go premiami , nagrodami i innymi dodatkami
bodźcowymi .
WYNIKOWE – istotą wynagrodzenia w takim systemie jest poziom wykonania założonych
standardów ilościowych wspartych określonym poziomem jakości .
Wynikowe – według rezultatu rzeczowego – akord dotyczy przeważnie pracowników
produkcyjnych . Obecnie odchodzi się od tej formy na rzecz dniówek, systemów czasowo –
premiowych bądź płac zadaniowych..Główne wady akordu, to: uzyskanie wysokiej jakości
akordu , wzrost produktywności , wzrost płac , uciążliwość pracy , a ponadto generowanie
kosztów produkcji i magazynowania .
Wynikowe- według rezultatu pieniężnego – prowizja .Ten system oparty jest na
wypłacaniu określonej kwoty wynagrodzenia proporcjonalnie do efektu finansowego , który
bezpośrednio wynika z pracy pracownika .Stosuje się je najczęściej w handlu , usługach ,
konsultingu . Jest to zazwyczaj procent kwoty/ obrotu / uzyskany przez danego pracownika
w określonym czasie . W celu zapewnienia motywacyjnej roli prowizji , stosuje się
równolegle do niej – nie za wysoką kwotę płacy zasadniczej . W celu podniesienia
efektywności pracy stosuje się podział form płacy prowizyjnej z punktu widzenia : zespołu,
klientów , obszaru geograficznego . Są to elementarne formy wynagradzania pracowników ,
jednak w praktyce stosuje się rozwiązania , będące pochodną wszystkich wymienionych
modeli , tzn. postać kombinowaną.
Download