URZĄD GMINY W BORKOWICACH ogłasza nabór kandydatów na

advertisement
URZĄD GMINY W BORKOWICACH
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:
referent ds. rachuby i płac:
– wymiar czasu pracy – pełny etat,
– umowa zawarta na czas określony, z możliwością zawarcia na czas
nieokreślony poprzedzona umową na okres próbny.
1) Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało
między innymi:
- naliczanie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczek na
podatek dochodowy od osób fizycznych pracowników,
- elektroniczny przekaz naliczonych składek do ZUS,
- prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
- przygotowywanie sprawozdań z zakresu płac.
2) Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
- wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne, prawnicze
- staż pracy - co najmniej 3 miesiące pracy w administracji publicznej (na
podstawie umowy o pracę).
3) Wymagania dodatkowe:
- znajomość przepisów prawa z zakresu płac, ubezpieczeń społecznych oraz
podatków,
- znajomość ustawy o samorządzie gminnym i finansach publicznych,
- obsługa komputera w zakresie programu Word, Excel,
- obowiązkowość, systematyczność, dokładność, odpowiedzialność
za realizowane zadania, komunikatywność, umiejętności pracy w zespole
i w warunkach stresu.
4) Wymagane dokumenty:
–
list motywacyjny,
–
kwestionariusz osobowy,
–
kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
–
kopie świadectw pracy,
–
kopia dowodu osobistego,
–
kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych
kwalifikacji.
( Kopie dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem.)
–
podpisane oświadczenia:
a) o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
publicznych,
b) o tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne,
c) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz.926 z późn.zm.).
Osoby zainteresowane proszone są o doręczenie kompletu dokumentów do
Urzędu Gminy w Borkowicach ul. Ogrodowa 9 w terminie do dnia 02.02.2007r. do
godz. 10°° (decyduje data wpływu), w kopercie zaklejonej z napisem: „Oferta pracy
na stanowisko referenta ds. rachuby i płac. Nie otwierać przed dniem 02.02.2007r.”
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.02.2007r. o godz. 12°°.
Oferty złożone po upływie terminu nie będą otwierane.
Oferty nie spełniające warunków lub niekompletne zostaną odrzucone i komisyjnie
zniszczone po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.
O zakwalifikowaniu do dalszego postępowania kandydaci zostaną
powiadomieni odrębnym pismem.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona
w Biuletynie Informacji Publicznych i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się zgodnie z Zarządzeniem Wójta
Nr 39/2006 z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na
wolne stanowiska kierownicze i urzędnicze w Urzędzie Gminy w Borkowicach.
Download