magisterska-licencjacka-dyplomowa-praca

advertisement
Inne
Wynagrodzenia jako koszt przedsiębiorstwa na podstawie szpitala w XYZ
Spis treści
Wstęp .....3
Rozdział I
Wynagrodzenia jako koszt przedsiębiorstwa
1.1. Pojęcie wynagrodzeń ..... 5
1.2. Podział wynagrodzeń ..... 7
1.3. Elementy systemu wynagrodzeń ..... 10
1.4. Funkcje wynagrodzeń ..... 22
1.5. Lista płac jako podstawowy dokument w zakresie wynagrodzeń ..... 25
Rozdział II
Specyfika szpitala jako jednostki gospodarującej
2.1. Ogólna charakterystyka badanej jednostki ..... 30
2.2. Struktura personelu ..... 33
2.3. Systemy i rozkłady czasu pracy ..... 36
2.4. Zasady wynagradzania w Szpitalu XYZ..... 40
Rozdział III
Wskaźniki dotyczące zatrudnienia w badanej jednostce
3.1. Analiza średniego wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla poszczególnych grup
zawodowych w latach 2008-2010..... 48
3.2. Wynagrodzenia a rachunek zysków i strat.... 65
Zakończenie.....68
Załączniki.....69
Bibliografia.....75
Spis tabel..... 79
Spis schematów i wykresów..... 80
WSTĘP
Zarządzając wynagrodzeniami, należy dysponować dokładną definicją, na czym polega
wynagrodzenie, jaki zakres obejmuje, co wchodzi w jego skład. W literaturze, zarówno
ekonomicznej, jak i prawniczej, występuje wiele definicji dotyczących zakresu
i charakteru wynagrodzeń.
Wynagradzanie pracowników jest jednym z głównych elementów zarządzania firmą i warunkiem jej
sukcesów. Przyjmując, że celem firmy jest jej rozwój, umacnianie własnej pozycji i osiąganie zysku,
drogą do jego realizacji jest efektywna działalność pracowników, ich inicjatywa i poświęcenie.
Warunkiem efektywnej pracy jest dobry system płac. System, który efektywnie wykorzystuje
zainteresowania i możliwości pracownika, a także daje mu satysfakcję z godziwego wynagrodzenia.
Wynagrodzenie jest najważniejszym (w przypadku stosunku pracy koniecznym) elementem umów o
świadczenie pracy. Jednocześnie często stanowi źródło sporów między
stronami umowy. Pracodawca chciałby wypłacać jak najmniejsze wynagrodzenie, a pracownik jest
zainteresowany wyższymi kwotami. Tym bardziej dziwi brak legalnej definicji – w przepisach k.p.
nie został bowiem zdefiniowany ten jakże istotny element stosunku pracy.
Jednocześnie ustawodawca dostrzegł, że pracodawca jest silniejszą stroną stosunku pracy i to on
zazwyczaj stawia warunki, wobec czego zostało wprowadzonych wiele zasad
niwelujących przewagę pracodawcy nad pracownikiem, a także szczegółowo określono zasady
ustalania wynagrodzenia. Inaczej jest w przypadku stosunków cywilnoprawnych, w odniesieniu do
których ustawodawca nie wprowadził szczególnych ograniczeń. Jednak zapisy tych umów (także
dotyczące wynagrodzeń) nie mogą być sprzeczne choćby z zasadami współżycia społecznego. Lukę
prawną wypełnia więc orzecznictwo i praktyka.2
Celem pracy jest zaprezentowanie wynagrodzeń jako kosztu przedsiębiorstwa na przykładzie
Szpitala „Latawiec” w Świdnicy. Dla tak sformułowanego celu przyjęto następującą konstrukcję
pracy: wstęp, 3 rozdziały oraz zakończenie. Praca ma charakter
teoretyczno-empiryczny.
×
Download