Pełnomocnictwo PIORIN - prezes, kierownik

advertisement
……………………………………..
…………………………., dn. ……………………………..
( nazwa firmy – pieczątka )
( miejscowość )
( data )
PEŁNOMOCNICTWO
Ja niżej podpisany : ……………………………………..…………….., legitymujący się dowodem
osobistym Nr
………………………… działający w imieniu i na rzecz …………………………………
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000 Przez Sąd Rejonowy w/dla
………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , oświadczam w imieniu
reprezentowanej przez siebie osoby prawnej, że upoważniam Panią/Pana:
………………………………….., dowód osobisty nr …………………………………
Dyrektora / Kierownika Agencji Celnej ………………………………………………..
do reprezentowania interesów firmy
……………………………………………………………………………………… przed
Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w sprawach dotyczących kontroli
fitosanitarnej naszych ładunków.
Pełnomocnictwo ma charakter bezterminowy.
Pełnomocnictwo niniejsze upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.
…………………………………………………
|
( czytelny podpis upoważniającego )
Download