odpowiedz-nr-3 - Centrum Usług Logistycznych

advertisement
Warszawa, dnia 24.10.2014 r.
Do Wykonawców biorących
udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień
publicznych z 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. Nr 907 ze zm.) – dalej PZP na dostawę energii
elektrycznej dla Centrum Usług Logistycznych 22/WA/PN/2014.
Na podstawie art. 38, ust. 1 PZP Zamawiający Centrum Usług Logistycznych przekazuje pytania
Wykonawcy do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udziela odpowiedzi na
pytania w następujący sposób:
Odpowiedź nr 1.
Zamawiający informuje, iż większość danych potrzebnych do przeprowadzenia procedury zmiany
Sprzedawcy zawarta jest w załączniku nr 1 do SIWZ, w Szczegółowym Opisie Przedmiotu
Zamówienia (w formie pliku .xls). Dane, jak i dokumenty niezawarte w wyżej wskazanym załączniku,
a niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany Sprzedawcy, zostaną przekazane wyłonionemu
w postępowaniu Sprzedawcy.
Odpowiedź nr 2.
Zamawiający informuje Wykonawcę, iż dla wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ punktów poboru
energii elektrycznej, Zamawiający ma status odbiorcy energii elektrycznej. Umowy dla objętych
postępowaniem punktów poboru były zawarte pomiędzy Zamawiającym i poszczególnymi
sprzedawcami energii elektrycznej.
Odpowiedź nr 3.
Zamawiający ma świadomość, iż do skutecznego rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej
niezbędnym jest aby Zamawiający posiadał ważną umowę o świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej zawartą z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
Odpowiedź nr 4.
Dla zdecydowanej większości punktów poboru energii elektrycznej procedura zmiany sprzedawcy
będzie przeprowadzana po raz pierwszy. Obecni sprzedawcy energii elektrycznej zostali wskazani
w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w kolumnie „Obecny
sprzedawca”.
Odpowiedź nr 5.
Dla zdecydowanej większości punktów poboru energii elektrycznej Zamawiający posiada zawarte
umowy kompleksowej dostawy energii elektrycznej. Dla zdecydowanej większości punktów poboru
energii elektrycznej procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy.
Odpowiedź nr 6.
Dla zdecydowanej większości punktów poboru Zamawiający nie posiada zawartych umów bądź akcji
promocyjnych, które kolidowałyby z terminem rozpoczęcia zamówienia. Wyjątek stanowią punkty
poboru energii elektrycznej wymienione w Szczegółowym Przedmiocie Zamówienia lp. 14, 15, 16 dla
których, sprzedaż energii elektrycznej rozpocznie się po zakończeniu realizacji aktualnie
obowiązujących umów, czyli od dnia 01.07.2015 r.
Odpowiedź nr 7.
Zamawiający informuje Wykonawcę, iż przedmiot zamówienia został oszacowany z dużą
dokładnością. Ewentualne odchylenia od założonego poboru energii elektrycznej nie będą wymagały
zawierania odrębnej umowy. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie określone w oparciu o rzeczywisty
wolumen pobranej przez Zamawiającego energii elektrycznej.
Odpowiedź nr 8.
Zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego informacjami, wszystkie układy są dostosowane
do zasady TPA.
Powyższe stanowi integralną część SIWZ.
Download