Odpowiedzi na pytania wykonawców

advertisement
Żyrardów, 30.11.2011 r.
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 03/D/TT/2011
Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „ Zakup energii elektrycznej dla PGK
„Żyrardów” Sp. z o.o.”
W
związku
ze
złożonymi
przez
Wykonawców
zapytaniami
dotyczącymi
zamieszczonych dokumentów w postępowaniu przetargowym na realizację w/w zadania,
Zamawiający udziela na stronie www.pgk.zyrardow.pl następujących wyjaśnień:
Pytanie 1:
W nawiązaniu do opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o
wyjaśnienie: czy punkt poboru energii elektrycznej zaliczany do grupy taryfowej B23 jest
dostosowany do zasady TPA, która umożliwia sprzedaż energii elektrycznej dowolnego
wykonawcy w drodze umowy sprzedaży?
W przypadku niedostosowania obiektu do zasady TPA: czy Zamawiający zamierza
dostosować układy pomiarowo-rozliczeniowe do zmiany sprzedawcy przed dniem
rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej?
Odpowiedź:
PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że:
1. Punkt poboru energii elektrycznej wyszczególniony w poz. 1 Załącznika nr 1 do
SIWZ „Oczyszczalnia Scieków” nie jest dostosowany do zasady TPA. Przewidywany
termin dostosowania do 31.12.2014 r.
1
2. Punkt poboru energii elektrycznej wyszczególniony w poz. 2 Załącznika nr 1 do
SIWZ „Stacja Uzdatniania Wody” jest dostosowany do zasady TPA.
3. Punkt poboru energii elektrycznej wyszczególniony w poz. 3 Załącznika nr 1 do
SIWZ
„Przepompownia
Próżniowo-tłoczna
„Sade
Budy”
wymaga
jedynie
zrealizowania transmisji danych pomiarowych. Przewidywany termin wykonania do
31.12.2014 r.
Pytanie 2:
Wnioskuję o wykreślenie zapisów pkt 11 (p. XVIII Wymagania dotyczące realizacji
zamówienia, istotne dla stron postanowienia umowy), ponieważ odnoszą się one do
parametrów Obsługi energii za które odpowiada lokalny dystrybutor, a ponadto wysokość
bonifikaty nie może być wyższa niż stawka wskazana w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z dnia 12 września 2011 r.) w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, które reguluje
kwestie bonifikaty w sytuacji niedotrzymania standardów obsługi klienta.
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla zapis pkt 11 (p. XVIII Wymagania dotyczące realizacji zamówienia,
istotne dla stron postanowienia umowy), w brzmieniu: „Jeżeli wysokość bonifikat za
niedotrzymanie parametrów jakościowych energii, za niedostarczoną energię lub za
niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców nie pokrywa poniesionej przez
Zamawiającego szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego”
i wprowadza w pkt 11 nowy o brzmieniu: „W przypadku niedotrzymania jakościowych
standardów Obsługi Zamawiającemu przysługuje prawo bonifikaty według określonych w §
42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr
189 poz. 1126) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych
standardów obsługi”.
Pytanie 3:
Proponujemy również o dopuszczenie w treści umowy zapisu mówiącego o możliwości
zmiany ceny w przypadku podwyższenia stawki podatku akcyzowego w okresie
obowiązywania umowy.
2
Odpowiedź:
W p. XIV. Opis sposobu obliczania ceny oraz warunki płatności, w pkt 8 Zamawiający podał,
że w cenie oferty nie należy uwzględniać akcyzy.
Pytanie 4
W Rozdziale XVIII SIWZ Wymagania dotyczące realizacji zamówienia, istotne dla stron
postanowienia umowy pkt 4 widnieje zapis:
„Określone w ofercie Wykonawcy ceny jednostkowe sprzedaży energii nie ulegną zmianie w
okresie obowiązywania umowy”
Z uwagi na możliwość zmiany przepisów przez ustawodawcę skutkujących zmianą
wysokości stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego, które są niezależne od Wykonawcy
zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do następującej treści: „ W
przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą stawki podatku VAT lub akcyzy ceny
energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych
właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie”.
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla ww. zapis i wprowadza w pkt 4 nowy o brzmieniu: „W przypadku
zmiany przepisów skutkujących zmianą stawki podatku VAT ceny energii elektrycznej
zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami,
od dnia ich wejścia w życie”.
Pytanie 5
W Rozdziale XVIII SIWZ Wymagania dotyczące realizacji zamówienia, istotne dla stron
postanowienia umowy pkt 11 widnieje zapis:
„Jeżeli wysokość bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii, za
niedostarczoną energię lub za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców
nie pokrywa poniesionej przez Zamawiającego szkody, zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego”
Uprzejmie informujemy, że za dotrzymanie parametrów jakościowych energii lub za
niedostarczoną energię odpowiada właściwy OSD, z którym Zamawiający będzie miał
podpisaną dodatkową umowę na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Dlatego
ewentualnie powstałe szkody Zamawiający winien dochodzić u danego OSD.
3
W przypadku rozdzielenia umowy kompleksowej na umowę sprzedaży i dystrybucji energii
elektrycznej Wykonawca (sprzedawca) zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne odpowiada
tylko i wyłącznie za standardy jakościowe Obsługi Zamawiającego.
Z uwagi na powyższe, przedmiotowy zapis powinien zostać zmodyfikowany. Zwracamy się z
zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu do treści:
„W
przypadku
niedotrzymania
jakościowych
standardów
Obsługi
Zamawiającemu
przysługuje prawo bonifikaty według określonych w § 42 Rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i
kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 189 poz. 1126) lub w
każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi”.
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla zapis pkt 11 (p. XVIII Wymagania dotyczące realizacji zamówienia,
istotne dla stron postanowienia umowy), w brzmieniu: „Jeżeli wysokość bonifikat za
niedotrzymanie parametrów jakościowych energii, za niedostarczoną energię lub za
niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców nie pokrywa poniesionej przez
Zamawiającego szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego”
i wprowadza w pkt 11 nowy o brzmieniu: „W przypadku niedotrzymania jakościowych
standardów Obsługi Zamawiającemu przysługuje prawo bonifikaty według określonych w §
42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr
189 poz. 1126) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych
standardów obsługi”.
Pytanie 6
W Rozdziale XVIII SIWZ Wymagania dotyczące realizacji zamówienia, istotne dla stron
postanowienia umowy pkt 12 lit. c) widnieje zapis:
„Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego dokona cesji umowy na inny podmiot,
również w wyniku przekształceń organizacyjnych/prawnych”.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu oraz o dodanie
kolejnego pkt o następującej treści:
„Wykonawca może przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na inny
podmiot powiązany kapitałowo z Wykonawcą, lub inny podmiot będący następcą prawnym
Wykonawcy”.
4
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla zapis pkt 12 lit c) (p. XVIII Wymagania dotyczące realizacji
zamówienia, istotne dla stron postanowienia umowy), w brzmieniu: „Wykonawca bez
pisemnej zgody Zamawiającego dokona cesji umowy na inny podmiot, również w wyniku
przekształceń organizacyjnych/prawnych”. i wprowadza pkt 24 nowy o brzmieniu:
„Wykonawca może przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na inny
podmiot powiązany kapitałowo z Wykonawcą, lub inny podmiot będący następcą prawnym
Wykonawcy”.
Pytanie 7
Czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych B są lub będą dostosowane do
TPA przed terminem realizacji zamówienia?. Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do
zasady TPA prosimy o podanie dokładnej daty do kiedy nastąpi dostosowanie oraz jakiego
punktu poboru dotyczy.
Odpowiedź:
PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że:
1. Punkt poboru energii elektrycznej wyszczególniony w poz. 1 Załącznika nr 1 do
SIWZ „Oczyszczalnia Scieków” nie jest dostosowany do zasady TPA. Przewidywany
termin dostosowania do 31.12.2014 r.
2. Punkt poboru energii elektrycznej wyszczególniony w poz. 2 Załącznika nr 1 do
SIWZ „Stacja Uzdatniania Wody” jest dostosowany do zasady TPA.
3. Punkt poboru energii elektrycznej wyszczególniony w poz. 3 Załącznika nr 1 do
SIWZ
„Przepompownia
Próżniowo-tłoczna
„Sade
Budy”
wymaga
jedynie
zrealizowania transmisji danych pomiarowych. Przewidywany termin wykonania do
31.12.2014 r.
5
Download