Babimost, dnia 12.12.2014r. Gmina Babimost Rynek 3 66 – 110

advertisement
Babimost, dnia 12.12.2014r.
Gmina Babimost
Rynek 3
66 – 110 Babimost
OC-DL.271.21.2014
Pytania do zamówienia publicznego pn.
„Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Babimost w latach 2015 – 2016”
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty (NIP, Regon, KRS) oraz pełnomocnictwo do
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy?
Pytanie nr 2
Zwracamy się z prośba o udzielenie informacji czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana
będzie po raz pierwszy? Kto jest Państwa obecnym Sprzedawcą?
Pytanie nr 3
Jakie umowy posiadacie Państwo na dzień dzisiejszy, czy są to umowy na sprzedaż energii
elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji? Czy umowy są rozdzielone na sprzedaż
energii elektrycznej oraz umowy o świadczenie usług dystrybucji? Jaki jest ich okres
wypowiedzenia?
Pytanie nr 4
W rozdz. IV SIWZ wpisali Państwo termin wykonania zamówienia od 01.01.2015 r. Jednak już
teraz można stwierdzić, że taki termin rozpoczęcia zamówienia nie będzie możliwy z uwagi na czas
trwania procedury zmiany sprzedawcy. Informujemy, że po rozstrzygnięciu postępowania
i podpisaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z dyspozycją art. 4 ustawy Prawo
energetyczne wymagane jest zgłoszenie umowy sprzedaży energii elektrycznej do właściwego
Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminach określonych w Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji
Systemu Dystrybucyjnego (IRiESD). Zgodnie z IRiESD, w przypadku pierwszej i kolejnej zmiany
sprzedawcy energii elektrycznej, nowy sprzedawca ma obowiązek poinformować lokalnego
Operatora Systemu Dystrybucyjnego ; wyprzedzeniem 21-dniowym o zawarciu umowy sprzedaży
energii elektrycznej. Biorąc pod uwagą powyższe zwracamy się z prośbą, by termin rozpoczęcia
wykonania zamówienia przypadał na faktycznie możliwy do zrealizowania, czyli 01.02.2015 r.
Pytanie nr 5
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze
Wykonawcy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do
przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny;
- numer PPE.
Pytanie nr 6
Czy istnieje możliwość podpisania umów drogą korespondencyjną?
Pytanie nr 7
W rozdz. XVI pkt. 3 SIWZ wymagają Państwo, aby należności wynikające z faktur VAT byty
płatne w terminie ...... od daty jej otrzymania. Informujemy, iż powyższy zapis będzie oznaczał
konieczność wysyłania faktur za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w celu dokładnego ustalenia
terminu płatności i określenia, czy zasadnym jest naliczanie odsetek za jego niedotrzymanie. To z
kolei negatywnie wpłynie na kalkulację cenową oferty. W związku z powyższym proponujemy
zmianę powyższego zapisu na sformułowanie: „Należności wynikające z faktur VAT są płatne w
terminie .....dni od daty wystawienia tych faktur."
Pytanie nr 8
Wyjaśniamy, iż praktyka obrotu gospodarczego poparta orzecznictwem sądów potwierdza
słuszność stanowiska wierzyciela, iż wykonanie zobowiązania następuje z chwilą wpływu środków
na rachunek wierzyciela, tj. wtedy, gdy może on swobodnie dysponować środkami pieniężnymi, a
nie z chwilą obciążenia rachunku odbiorcy. W związku z powyższym prosimy o zmianę
powyższych zapisów z rozdz. XVI pkt. 3 SIWZ na: .Strony określają, że terminem spełnienia
świadczenia jest dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy."
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne lub lokalizacyjne?
W przypadku, gdy Zamawiający posiada kontrakty z zawartymi promocjami cenowymi
rozwiązanie takich umów może wiązać się z koniecznością zapłacenia kar przez Zamawiającego.
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy,
itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie
zamówienia. Brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze
zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu
dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami. W związku z czy prosimy o przekazanie informacji o
sposobie i formie dysponowania obiektami.
Pytanie nr 11
SIWZ (Rozdz. III pkt 5.2) – z uwagi na zbyt późne ogłoszenie przetargu rekomendujemy
przesunięcie terminu wykonania zamówienia od: 01.02.2015 r.-31.01.2017 r. W tym miejscu
wskazujemy, że czas niezbędny na pełne przeprowadzenie procedury przetargowej (zbyt późny
termin składania ofert, dokonanie oceny i porównania ofert, ogłoszenie rozstrzygnięcia przetargu,
możliwość podpisania umowy w ustawowym terminie, zebranie i przekazanie wszelkich
potrzebnych danych i dokumentów, w końcu przygotowanie zgłoszeń i ich zaimportowanie na PWI
OSD) uniemożliwi nam jak i innym Wykonawcom dochowanie terminu rozpoczęcia dostaw tj.
01.01.2015r. Zamawiający nakłada obowiązek realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej od
dnia 01.01.2015 r., jednakże uważamy, iż jest to termin niemożliwy do zrealizowania ze względu
na szereg powyżej opisanych czynności i z uwagi na czas trwania procedury zmiany sprzedawcy,
który określa OSD w swoim IRiESED i jest to 21 dni. Uwzględniając zatem, iż umowa może zostać
podpisana najwcześniej po 5 dniach od daty rozstrzygnięcia przetargu, czyli już po okresie
umożliwiającym zgłoszenie realizacji umowy od 01.01.2015, a Zamawiający musi jeszcze
uwzględnić czas dla Wykonawcy na sporządzenie wniosków zmiany sprzedawcy, złożenie
ewentualnych wypowiedzeń umowy, jak i uzupełnienie niezbędnych do nich informacji oraz
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy wnioskujemy o datę rozpoczęcia sprzedaży co
najmniej od 01.02.2015 r., a co za tym idzie stosowne modyfikacje w SIWZ i umowie.
W przypadku braku zgody na powyższą modyfikację, Wykonawca prosi Zamawiającego
o wskazanie jak Wykonawca ma zrealizować wskazaną umowę sprzedaży zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi zasadami i przepisami regulującymi umowę sprzedaży i jej wdrożenie, ponieważ
w opinii Wykonawcy termin narzucony przez Zamawiającego jest niemożliwy do realizacji
(niezgodny z IRiESD i obowiązującymi przepisami) i Zamawiający nie może nakładać na
Wykonawcę niemożliwych do realizacji zapisów.
Pytanie nr 12
Czy Zamawiający udzieli na pisemny wniosek Wykonawcy w dniu otwarcia ofert informacji z tego
procesu, Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu?
Pytanie nr 13
Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone umowy na sprzedaż
i dystrybucję energii elektrycznej? Prosimy o odpowiedź w zakresie każdego z punktów poboru
wymienionych w załączniku do SIWZ.
Pytanie nr 14
Czy obecnie obowiązujące umowy zawarte są na czas nieokreślony czy na czas określony (to
pytanie dotyczy umów sprzedażowych, dystrybucyjnych czy też kompleksowych)? Jaki jest okres
wypowiedzenia w ww. umowach?
Pytanie nr 15
Czy aktualnie obowiązujące umowy wymagają wypowiedzenia przez Wykonawcę czy
Zamawiający dokona tej czynności we własnym zakresie?
Pytanie nr 16
Czy Zamawiający ma zawarte umowy dystrybucyjne na czas nieokreślony, względnie czy
Zamawiający zawnioskował już o te umowy, czy może ta kwestia leży w obowiązku Wykonawcy?
Pytanie nr 17
Prosimy o udzielenie informacji kto jest aktualnym Sprzedawcą energii elektrycznej w odniesieniu
do każdego punktu poboru wymienionego w SIWZ.
Pytanie nr 18
Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi „Zakupu energii
elektrycznej”, prosimy o określenie szacunkowego zużycia energii w okresie obowiązywania
umowy w rozbiciu na poszczególne taryfy, z uwzględnieniem zużycia w poszczególnych strefach.
Powyższe jest niezbędne do właściwego skalkulowania oferty.
Zbigniew Woziński
Zastępca Burmistrza Babimostu
Download