Wrocław, dnia 28.07.2015 r. JEDNOSTKA WOJSKOWA 4229 50

advertisement
Wrocław, dnia 28.07.2015 r.
JEDNOSTKA WOJSKOWA 4229
50-984 Wrocław 27
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę kontenerów chłodniczych,
polowych ciągów wydawczych z zadaszeniem, namiotów do kasyna polowego oraz
kuchni polowych KPŻ-100 (nr sprawy: MAT/212-346/2015)
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje,
że wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli wnioski o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednocześnie działając w trybie art. 38
ust. 4 cyt. ustawy Zamawiający dokonuje zmian w treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonane
zmiany w siwz:
PYTANIE 1:
„1 Namiot Kasynowy, pkt. 1 przeznaczenie.
Pytanie. Co Zamawiający miał na myśli umieszczając zapis, że zestaw powinien być
przystosowany do współpracy z kuchniami polowymi, kuchnią kontenerową oraz
innym sprzętem do przyrządzania, odgrzewania i dystrybucji potraw.
Czy namiot kasynowy dostarczany w komplecie Kasyna PKK120/500 spełni
oczekiwania Zamawiającego?.”
ODPOWIEDŹ :
Zamawiający potwierdza, że namiot kasynowy dostarczany w komplecie Kasyna
PKK120/500 spełnia oczekiwania Zamawiającego w zakresie do współpracy z
kuchniami polowymi, kuchnią kontenerową oraz innym sprzętem do przyrządzania,
odgrzewania i dystrybucji potraw.
PYTANIE 2 :
„2. Pkt. 11 a) Wymagania konstrukcyjne.
Pytanie. Czy Zamawiający dopuszcza ażeby profile aluminiowe stelaża hali zamiast
malowania na kolor RAL 6006 były pokryte kolorową anodą np. na kolor brązowy.
Elementy anodowane będą zapewniały łatwiejszy montaż stelaże niż elementy
malowane.”
ODPOWIEDŹ :
Zamawiający dopuszcza w zakresie części 3 – Namiot kasynowy, profile aluminiowe
stelaża hali zamiast malowania na kolor RAL 6006 były pokryte kolorową anodą np. na
Strona 1 z 3
kolor brązowy. W związku z powyższym Zamawiający zmienia brzmienie punktu
11 w ppkt. a):
11/ Wymagania Konstrukcyjne.
1. Namiot kasynowy:
a. Stelaż namiotu kasynowego.
Stelaż namiotu powinien składać się z ram aluminiowych wykonanych z profili
zamkniętych prostokątnych ( słupy, rygle skośne). Rozstaw ram około 5 ,0 m.
Ramy powtarzalne o węzłach sztywnych i z przegubowym połączeniem z blachą
podporową. Płatwie skrajne, kalenice i pośrednie wykonane z profili
aluminiowych zamkniętych. Płatwie mocowane do ram za pomocą połączeń
haczyk owych. Połączenia profili aluminiowych w węzłach za pomocą łączników
ze stali ocynkowanej łączonych nierdzewnymi śrubami i stalowymi
ocynkowanymi sworzniami.
Nogi stelaża powinny być mocowane szpilkami do podłoża. Elementy ze stali
jakości należy zabezpieczyć przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Profile
aluminiowe stelaża hali malowane na kolor RAL 6006 lub pokryte kolorową
anodą na kolor brązowy. Stelaż powinien być przystosowany do mocowania
poszycia poprzez wprowadzenie w kanał profili aluminiowych rygli.
Należy uwzględnić system poziomowania hali wraz z podłogą.
PYTANIE 3:
„Naszym zdaniem w projekcie umowy §5 ust. 14 (cyt. „Obsługa okresowa musi
obejmować cały wyrób a w szczególności: wymianę wszystkich płynów
eksploatacyjnych, olejów, smarów, filtrów paliwa i powietrza, wycieraczek, obsługę
klimatyzacji, sprawdzenie stanu i wymianę zużytych elementów układu hamulcowego)
powstały nieścisłości w zapisie, prosimy o doprecyzowanie zapisów w zakresie
dotyczącym przedmiotu zamówienia.”
ODPOWIEDŹ :
Zamawiający informuje iż wzór umowy §5 ust. 14 dotyczy wszystkich czterech zadań,
które posiadają dla siebie tylko właściwe elementy eksploatacyjne podlegające
wymianie. W związku z powyższym celem dostosowania wzoru umowy do
poszczególnych zadań Zamawiający dokonuje zmiany treści §5 „Warunki gwarancji,
rękojmi o obsługi okresowej”, ust. 14 wzoru umowy (załącznik nr 6 do siwz) i nadaje
mu brzmienie:
14.
a) obsługa okresowa musi obejmować cały wyrób a w szczególności: wymianę
wszystkich płynów eksploatacyjnych, olejów, smarów, filtrów paliwa i
powietrza (dla części 1).
b) Obsługa okresowa musi obejmować cały wyrób (dla części 2 i 3).
c) Obsługa okresowa musi obejmować cały wyrób a w szczególności: wymianę
wszystkich płynów eksploatacyjnych, olejów, smarów, filtrów paliwa i
powietrza, sprawdzenie stanu i wymianę zużytych elementów układu
Strona 2 z 3
hamulcowego (dla części 4).
PYTANIE 4:
„Z uwagi na fakt, że procedura przetargowa trwa, umowa nie została podpisana,
(namioty kasynowe wykonywane są każdorazowo na indywidualne zamówienie klienta)
a SIWZ narzuca bardzo krótki termin wykonania tzn. do 30.11.2015r. prosimy o
informację, czy istnieje możliwość przesunięcia terminu dostawy do 31.12.2015r.”
ODPOWIEDŹ :
Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji umowy.
PYTANIE 5:
„Z uwagi na wysoka wartość cenową namiotu do kasyna prosimy o informację, czy
Zamawiający będzie rozpatrywał ofertę na dostawę tylko zamówienia gwarantowanego
bez zapewnienia dostawy zamówienia opcjonalnego.”
ODPOWIEDŹ :
Zgodnie z Rozdziałem 3 – Opis przedmiotu zamówienia ust. 1 pkt. 1.3 siwz,
Zamawiający informuje, iż przewiduje korzystanie z zamówień opcjonalnych (prawo
opcji), w dowolnym momencie, w trakcie realizacji umowy informując o tym
Sprzedawcę w formie pisemnej. Dopuszczalne jest wielokrotne udzielanie zamówień
opcjonalnych, jednak do ilości wskazanej w formularzu ofertowym zgodnie
Załącznikiem nr 1 do siwz. W razie udzielenia zamówienia opcjonalnego w mniejszej
wysokości bądź wcale, Sprzedawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego
tytułu.
Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
„z upoważnienia Dowódcy Jednostki Wojskowej 4229”
KIEROWNIK
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
/-/Waldemar OPRZALSKI
Wykonano w 2 egz.
Egz. Nr 1- ad acta/internet
Wykonał: V. Burzyńska- Oskroba tel. 261651082
28.07.2015r.
T11/15
Strona 3 z 3
Download