Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę postaci leków z tabletek

advertisement
WszSL/FAZ/072- 152 /09
Legnica ,dnia 06-04-2009
Do wszystkich zainteresowanych
dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostaw produktów leczniczych
WSzSL/FAZ - 41/09
W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38
ust. 1i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz.
177),wyjaśniam, co następuje:
Pytanie 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę postaci leków z
tabletek na tabletki powlekane , tabletki drażowane, kapsułki i odwrotnie
oraz fiolek na ampułki i odwrotnie?
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie 2 – Czy w przypadku występowania na rynku opakowania o
innej wielkości niż podana w Specyfikacji, (dającej ilości po przecinku),
pozostawić faktyczną ilość po przecinku, czy zaokrąglić opakowanie w
górę?
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wymaga podania i wyliczenia
ilości zgodnie z SIWZ. Natomiast w opisanym wyżej przypadku w
kolumnie : „cena netto opakowania handlowego” należy podać
rzeczywistą cenę za oferowane opakowanie handlowe.
Pytanie 3 - Uprzejmie prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie w
pakiecie 3, poz. 21 pojemnosci preparatu ( dostępne 30 ml i 100 ml)
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wymaga w pakiecie nr 3 poz. 21
(tj. Risperidon – roztwór doustny 1 mg/ml ) 100 ml pojemności
preparatu .W związku z tym aktualizacji ulega powyższa pozycja w
formularzu ofertowym do SIWZ - (powyższa zmiana dostępna na stronie
internetowej Szpitala)
Pytanie 4 - Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu
chemicznego i dawki lecz różniący się postacią przy zachowaniu tej samej
drogi podania np. wymagana w SIWZ tabletka a równoważnik ma postać
drażetki, kapsułki, kapsułki twardej lub tabletki powlekanej, drażowanej
(amp. za fiolkę i odwrotnie)?
W odpowiedzi na pytanie : Należy wycenić jak w opisie j.m.
_______________________
______
Samodzielny
Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
_______________________
______
KRS: 0000163872
Id: 390999441
NIP: 691-22-04-853
_______________________
______
ul. Iwaszkiewicza 5
59-220 Legnica
tel. centrala: 076 72 11
000
tel. sekretariat: 076 72 11 100
fax: 076 72 11 110
mobil: 661 999 125
e-mail:
[email protected]
www.szpital.legnica.pl
Pytanie 5 - Jak postąpić ma oferent jeżeli w trakcie wyceny okaże się, że
lek umieszczony w wykazie asortymentowym jest niedostępny na rynku
(np. brak produkcji, brak dostaw do kraju, brak rejestru, tymczasowe
wstrzymanie produkcji) i nie ma leku równoważnego?
W odpowiedzi na pytanie: Patrz odpowiedź na zapytania nr 1 z dnia
20-03-2009 r. ( dostępne na stronie internetowej Szpitala w zapytaniach)
tj.:
Zamawiający wskazuje, iż :
a) w przypadku całkowitego braku produkcji należy nie wyceniać – podać
przyczynę np. brak produkcji, utrata koncesji na terenie RP etc.; dołączyć
dokumenty potwierdzające stan j.w.
b) w przypadku tymczasowego braku należy zaproponować w ofercie lek
równoważny i wskazać sposób jego konfekcjonowania, pojemność,etc.. W
przypadku konieczności zmiany ilości wynikającej np. z innego sposobu
pakowania - należy w rubryce „ilość” dokonać skreślenia i wpisania
ilości odpowiedniej do potrzeb Zamawiającego wynikających z SIWZ.W
takim przypadku należy dołączyć dokumenty potwierdzające tymczasowy
braku produkcji przedmiotowego leku. W przypadku braku na rynku
leków równoważnych należy załączyć do oferty stosowaną informację.
Pytanie 6 : Jaką ilość opakowań wycenić jeżeli z przeliczeń wychodzi
ilość ułamkowa np.32,33 opk? Czy zaokrąglać do pełnego opakowania w
górę czy podawać ilość z 2 miejscami po przecinku?
W odpowiedzi na pytanie: Patrz odpowiedź na pytanie 2 jw.:
Zamawiający wymaga podania i wyliczenia ilości zgodnie z SIWZ.
Natomiast w opisanym wyżej przypadku w kolumnie:„cena netto
opakowania handlowego” należy podać rzeczywistą cenę za oferowane
opakowanie handlowe.
Pytanie 7 : Prosimy o uwzględnienie zapisu w projekcie umowy w §5
ust.2 po punkcie „b” o następującej treści:
„Niemożność spełnienia powyższych warunków powoduje wygaśnięcie
umowy w zakresie dostawy danego produktu leczniczego”
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 8 : Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu §11 wzoru
umowy na dostawy leków w brzmieniu: „umowa zostaje zawarta na czas
określony tj. od .......... do 21.07.2009 ( 21.07.2010 – dla produktu
leczniczego wskazanego w pakiecie nr 9 )”?
Przepis art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych przewiduje bezwzględną
nieważność umowy w sprawach zamówień publicznych, jeśli umowa nie zostanie zawarta
w formie pisemnej. W związku z tym, jedyną podstawą realizacji obowiązków i uprawnień
stron jest zawarcie w formie pisemnej umowy regulującej ich obowiązki i uprawnienia.
Przypadkiem częstym w procesie zamówień publicznych jest sytuacja, że umowa
podpisywana jest przez strony ze znacznym opóźnieniem, związanym przeważnie z
wewnętrznym obiegiem dokumentów zarówno u Wykonawcy jak i Zamawiającego.
W związku z powyższym ciężko jest określić dokładny termin obowiązywania
umowy - tj. związania stron daną umową - który wyznaczany jest zasadniczo momentem jej
podpisania przez obie strony.
Określany termin w tak sformułowanym zapisie często odbiega od faktycznego
momentu podpisania umowy przez strony, co rodzi niepewność stron w zakresie jego
interpretacji i nie służy sprawnej i prawidłowej realizacji umowy i może być przedmiotem
nieporozumień, czego strony niewątpliwie pragną uniknąć.
Zgodnie z powyższym prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:
„ Umowa obowiązuje na czas określony od dnia podpisania jej przez obie strony do
21.07.2009 (21.07.2010 – dla produktu leczniczego wskazanego w pakiecie nr 9)”.
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody.
UWAGA!!
Zamawiający informuje, iż rezygnuje z zamówienia produktów
leczniczych podanych w pakiecie nr 3 pozycji nr 19 i nr 20 o nazwie
PERFENAZYNA z powodu możliwości zamówienia ww. leku
wyłącznie w ramach importu docelowego.
W związku ze zmianami treści ogłoszenia zmianie ulega termin
otwarcia ofert o czas niezbędny nas wprowadzenie zmian w
ofertach tj. do dnia 28 kwietnia 2009 r. . godzina oraz miejsce
otwacia pozostają bez zmian.
Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy
mgr Krystyna Barcik
Download