Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

advertisement
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniu …..................... pomiędzy:
…............................................................................, zwanym dalej: „Administratorem”
a
Euleo spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową z siedzibą w Krakowie, ul.
Bociana 22, 31-231 Kraków, nr NIP: 9451946623 reprezentowaną przez:
…..............................................................................,
zwaną dalej: „Przetwarzającym”
§1
1. Administrator oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej, będących dłużnikami Administratora z tytułu
umów zawartych z Administratorem, zwanych dalej: „Dłużnikami” i przysługuje mu
uprawnienie do przetwarzania tych danych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1182), zwanej dalej:
„Ustawą”.
2. Przetwarzający oświadcza, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest
właścicielem portalu internetowego o domenie: www.niezaplacone.info, za pośrednictwem
którego zarejestrowani użytkownicy mogą publikować kierowane do nieoznaczonego kręgu
adresatów ogłoszenia dotyczące zamiaru sprzedaży wierzytelności.
3. Administrator na podstawie odrębnej umowy zawartej z Przetwarzającym jest
zarejestrowanym użytkownikiem portalu: www.niezaplacone.info.
§2
1. Administrator powierza Przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe Dłużników,
a Powierzający zobowiązuje się przetwarzać te dane wyłącznie w zakresie i celu
przewidzianym w niniejszej umowie oraz na zasadach określonych w umowie, Regulaminie,
stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy i Ustawie.
2. Przetwarzanie danych osobowych przez Przetwarzającego odbywa się w imieniu i na rzecz
Administratora.
§3
1. Przetwarzający uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Dłużników
w następującym zakresie:
a) imię i nazwisko,
b) nr Pesel,
c) adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania),
d) wysokość zadłużenia względem Administratora.
e) numer telefonu
f) adres poczty elektronicznej
2. Sposób przekazania Powierzającemu danych osobowych Dłużników oraz ich umieszczenia
na portalu: www.niezaplacone.info określa Regulamin.
§4
Celem przetwarzania danych osobowych Dłużników przez Przetwarzającego jest publikacja na
portalu internetowym: www.niezaplacone.info skierowanego do nieoznaczonego kręgu
adresatów ogłoszenia dotyczącego zamiaru sprzedaży przez Administratora wierzytelności
przysługującej mu wobec Dłużników.
§5
1. Przetwarzający może przetwarzać dane osobowe Dłużników w formie elektronicznej
w systemie informatycznym i w formie papierowej.
2. Przetwarzający upoważniony jest do przetwarzania danych osobowych w zakresie ich
zbierania, utrwalania, przechowywania, opracowywania, zmieniania, przekazywania
i usuwania.
§6
Administrator ponosi odpowiedzialność za to, aby powierzane Powierzającemu dane osobowe
były merytorycznie poprawne i zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Powierzającego
o każdej zmianie danych, które powierzył Powierzającemu do przetwarzania. Przetwarzający
zobowiązany jest niezwłocznie uwzględnić zmianę danych w zbiorze danych.
§7
Administratorowi
przysługuje
uprawnienie
do
kontrolowania
przestrzegania
zasad
przetwarzania danych osobowych przez Przetwarzającego. Szczegółowe zasady kontroli określa
Regulamin.
§8
1. Przy przetwarzaniu danych osobowych Przetwarzający zobowiązany jest do stosowania
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych
osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie.
2. Przetwarzający zobowiązany jest zabezpieczyć dane osobowe przed ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
3. Przetwarzający zobowiązuje się, iż do przetwarzania danych osobowych zostaną
dopuszczone
wyłącznie
osoby
upoważnione
imiennie
przez
Przetwarzającego.
Przetwarzający zobowiązuje się prowadzić listę osób upoważnionych do przetwarzania
danych osobowych i w przypadku zmiany tych osób na bieżąco ją aktualizować.
§9
Przetwarzający oświadcza, iż system informatyczny, w którym przetwarzane będą dane
osobowe spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z
2004 roku, nr 100, poz. 1024).
§ 10
1. Administrator zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Przetwarzającego o ustaniu
przyczyny pozwalającej na przetwarzanie powierzonych danych osobowych.
2. W sytuacji określonej w pkt 1 oraz w przypadku rozwiązania umowy Przetwarzający
zobowiązuje się niezwłocznie usunąć dane osobowe Dłużników z bazy danych, które
przetwarzał w związku z wykonywaniem umowy. Z czynności usunięcia danych
Przetwarzający sporządza protokół zniszczenia.
§ 11
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo jej rozwiązania z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
3. Umowa może być rozwiązana przez każdą w sposób natychmiastowy, bez zachowania
okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez drugą stronę jej
postanowień, postanowień Regulaminu lub Ustawy.
§ 12
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Spory wynikłe z umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby
Przetwarzającego.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
Download