Polityka prywatności

advertisement
POLITYKA PRYWATNOŚCI
http://mussosushi.pl/
§1
Informacje wstępne
1. Administratorem danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem portalu
http://mussosushi.pl/ w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2002.101.926 z późn. zm.) jest Futo s.c. Dorota Klaina - Kozieł,
Tomasz Kozieł (zwana dalej Administratorem), numer NIP: 6762395537, ul.
Zwierzyniecka 23, 31-105 Kraków.
2. Dane osobowe przetwarzane są w sposób i w celach określonych w niniejszym
dokumencie zwanym dalej Polityką prywatności.
3. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe tylko w sposób dopuszczalny przez
powszechnie obowiązujące przepisy i na ich podstawie. Przesłankami stanowiącymi
podstawę dla przetwarzania danych osobowych są w szczególności:
a) konieczność realizacji umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą (art. 23 ust. 1
pkt 3 ustawy z dn. 29 sierpnia o ochronie danych osobowych zwaną dalej u.o.d.o.) w
sytuacji, gdy dochodzi do zawarcia takiej umowy lub jest niezbędne do zawarcia takiej
umowy
na
żądanie
tejże
osoby,
b) zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą na ich przetwarzanie w sposób zgodą
objęty.
§2
Cel zbierania danych i ich zakres
1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. W celu jednak zawarcia z
Administratorem umowy sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem
serwisu http://mussosushi.pl/ koniecznym jest podanie przez użytkownika
następujących danych:
a) imię i nazwisko,
b) adres,
c)
dane
kontaktowe
w
postaci
numeru
telefonu,
d) adres e-mail.
2. Dane zbierane przez Administratora wykorzystywane będą w celu realizacji umów
zawieranych za pośrednictwem serwisu
http://mussosushi.pl/ oraz w celach
marketingowych, w zakresie dopuszczonym w art. 23 ust. 1 pkt. 5 w zw. z art. 23 ust.
4 pkt. 1 u.o.d.o. Za zgodą użytkownika wykorzystywane będą one również w celach
marketingowych, o których mowa w ust. 3.
3. Poprzez cele marketingowe, na które użytkownik wyraził zgodę rozumieć należy
przetwarzanie jego danych przez Administratora w celu dostarczania mu informacji
handlowych w przyszłości – tj. również po wygaśnięciu stosunku zobowiązaniowego
4.
5.
6.
7.
(w szczególności po zrealizowaniu umowy), który był samodzielną podstawą dla
przetwarzania danych osobowych w myśl art. 23 ust. 1 pkt. 3 u.o.d.o.
Dane zbierane przez Administratora mogą być w celu realizacji zlecenia podmiotowi
trzeciemu (w szczególności dostawcy).
Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom
wymiaru sprawiedliwości.
Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w
celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Dane te mogą być
również kojarzone z danymi podanymi przez użytkowników w celu realizacji usług
zawartych w ramach http://mussosushi.pl/.
Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies"
pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji
użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących
korzystania przez Użytkowników z serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej
opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie wpływa na możliwość
korzystania
z
serwisu
http://mussosushi.pl/.
§3
Uprawnienia osoby, której
dane są gromadzone przez Administratora
1. Każda osoba, której dane są gromadzone przez Administratora ma prawo dostępu do
nich, jak również ich poprawiania.
2. Użytkownicy mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych
w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania
zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną
sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy
Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec
przekazywania przez Administratora danych osobowych innym podmiotom.
§4
Oświadczenia Administratora
1. Administrator dołoży szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których
dane dotyczą.
2. Administrator zobowiązuje się do nie przetwarzania danych ujawniających
pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub
filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych
o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych
dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń
wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
3. Administrator oświadcza, iż stosować będzie środki techniczne i organizacyjne
zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń
oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczą dane przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem u.o.d.o. oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
Download