Procesor

advertisement
„Privacy By Design”
www.privacybydesign.pl
Who is who?
Ważne role w procesie przetwarzania danych osobowych
lub
inaczej
„Podmiot
przetwarzający”
i
proces
powierzenia przetwarzania …









„Procesor” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny,
jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe
w imieniu administratora,
„Administrator Danych” korzysta wyłącznie z usług takich
„Procesorów”, którzy spełniają wymogi Rozporządzenia UE,
„Procesor” nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego
bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody
administratora,
Powierzenie przetwarzania danych osobowych wymaga podpisania
umowy (lub innego instrumentu prawnego) z „Procesorem”,
Umowa z „Procesorem” ta określa między innymi: przedmiot i czas
trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych
osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki
i prawa administratora, w szczególności przekazywanie danych
osobowych do państwa trzeciego oraz inne …
„Procesor” wspiera Administratora Danych w wywiązaniu
się z obowiązków np. zgłaszania incydentów, ocena skutków
i szacowanie ryzyka, uprzednie konsultacje z organem nadzorczym
oraz innych …
„Procesor” może być zobligowany na mocy Rozporządzenia
do powołania Inspektora Ochrony Danych,
„Procesor”
nieposiadający
oddziałów
w
UE
wyznacza
„Przedstawiciela”
……
Download