Umowa na powierzenie przetwarzania danych osobowych

advertisement
Załącznik nr 3
do Umowy
nr ZG-NZP.3420.8.2016
z .....................................
Umowa
powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta w dniu ………………. w Poznaniu
celem realizacji zawartej umowy nr ZG-NZP.3420.8.2016, na wykonanie prac związanych
z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Kobylepole
pomiędzy:
Miastem Poznań reprezentowanym przez Dyrektora Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ z siedzibą przy ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, posiadającym NIP 209-00-01-440;
REGON 631257822
w osobie
Andrzeja Krygiera - Geodety Miejskiego, Dyrektora Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
zwanego w dalszej treści Powierzającym,
a firmą
zwanym w dalszej części umowy Przetwarzającym,
stosownie do przepisów ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135
ze zm.), mając na celu wykonanie dyspozycji art. 31 tej ustawy, strony zawierają umowę
o następującej treści:
§1
Dla potrzeb niniejszej umowy, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, przyjmuje się następujące
znaczenie dla poniżej wymienionych sformułowań:
1. "umowa" - niniejsza umowa,
2. "ustawa" - ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 ze zm.)
3. "dane osobowe" - dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy,
4. "zbiór danych" - zbiór danych osobowych Powierzającego, opublikowany w jawnym
rejestrze Zbiorów Danych Osobowych przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji
pod nazwą "Ewidencja gruntów i budynków”,
5. "zapis osobowy" - dane osobowe dotyczące pojedynczej osoby, której dane znajdują
się w zbiorze danych,
6. "przetwarzanie danych osobowych" - wszelkie operacje wykonywane na danych
osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 2 ustawy, gromadzonych w powierzanym zbiorze
danych osobowych,
7. „dokumentacja
bezpieczeństwa”
–
wewnętrzne
regulacje
obowiązujące
u Powierzającego, dotyczące zasad i procedur ochrony danych osobowych.
§2
1.
2.
Powierzający zebrał dane osobowe do zbioru danych, na podstawie art. 7d pkt 1 i art.
20 ust. 2 pkt 1 ustawy z 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520
ze zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, § 11 i § 73 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz.U. 2015.542 ze zm.).
Powierzający gwarantuje, że zapisy danych osobowych w zbiorze danych zawierają
wyłącznie dane osobowe, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy z 17.05.1989 r. –
Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w § 10 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, § 11 i § 73 pkt 1
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.03.2001 r. w sprawie
ewidencji gruntów i budynków. Powierzający nadal jest "administratorem danych"
w odniesieniu do powierzonych Przetwarzającemu danych osobowych zgodnie
3.
z niniejszą umową.
Przetwarzający jest "innym podmiotem" w rozumieniu art. 31 ust. 1 ustawy.
§3
1.
2.
3.
4.
Powierzający powierza Przetwarzającemu zbiór danych wyłącznie w zakresie i celu
niezbędnym
dla
realizacji
umowy
nr
……………………………
z dnia
……………………………… na wykonanie prac związanych z modernizacją ewidencji
gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Kobylepole.
Przetwarzający otrzyma dostęp do zbioru danych poprzez aplikację WEGA 2010.
Przetwarzanie zbioru danych będzie się odbywać w Systemie Informatycznym
Powierzającego, na zasadach określonych w dokumentacji bezpieczeństwa.
Przetwarzający zobowiązuje się nie ujawniać danych pozyskanych w trakcie realizacji
niniejszej Umowy osobom trzecim, zabezpieczyć je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
§4
Przetwarzający zobowiązuje się do przetworzenia udostępnionych baz zawierających dane
osobowe w zakresie:
1) aktualizacji danych, prawidłowości i jednoznaczności identyfikacji osób fizycznych
w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
2) protokolarnego przekazania wyników przetworzenia danych (wykonanego zamówienia),
3) zniszczenia lub poddania anonimizacji dostarczonego przez Powierzającego zbioru
danych.
§5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Przetwarzający zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych w zakresie
określonym w art. 36-39 ustawy
Przetwarzający, z uwagi na specyfikę przedmiotu umowy, który zawiera dane chronione
z mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135
ze zm.) oświadcza, że spełnia warunki techniczne i organizacyjne umożliwiające
zabezpieczenie zbioru danych osobowych, do którego będzie miał dostęp z racji
wykonywanych prac, w zakresie określonym wyżej wymienioną ustawą. Przetwarzający
zobowiązuje się spełnić wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz.U.2004.100.1024), wydanym na podstawie
art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych i w zakresie ich przestrzegania ponosi
pełną odpowiedzialność.
Wszelkie zmiany dotyczące przetwarzania danych, odbiegające od ustaleń zawartych
w niniejszej umowie, powinny być przekazane drugiej stronie w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
W przypadku wygaśnięcia lub odstąpienia jednej ze stron od niniejszej umowy,
Przetwarzający jest bezwzględnie zobowiązany do zwrotu lub zniszczenia
potwierdzonego protokołem powierzonych mu danych osobowych oraz skasowania
wszelkich kopii tych danych będących w posiadaniu Przetwarzającego oraz podjąć
stosowne działania w celu wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania danych
powierzonych na podstawie umowy.
Powierzający zastrzega sobie prawo wykonania kontroli prawidłowości przetwarzania
danych, co do zgodności z przepisami ustawy. Przed rozpoczęciem kontroli
prawidłowości przetwarzania danych Powierzający zobowiązany jest poinformować
Przetwarzającego o planowanej kontroli z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
Powierzający zastrzega sobie prawo do niezwłocznego rozwiązania umowy w przypadku
nie wywiązania się Przetwarzającego ze zobowiązań wynikających z umowy.
2
§6
1.
2.
Wykaz pracowników, którzy będą uczestniczyć w realizacji umowy, upoważnionych przez
Przetwarzającego do przetwarzania zbioru danych, stanowi Załącznik do Umowy.
Przetwarzający zobowiązuje się do zapoznania pracowników z przepisami dotyczącymi
ochrony danych osobowych, w tym regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi
u Powierzającego oraz zobowiąże pracowników do ich odpowiedniego stosowania,
a także do zachowania w tajemnicy danych osobowych uzyskanych w związku
z wykonywaniem niniejszej Umowy oraz po jej zakończeniu.
§7
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas realizacji umowy nr ……………………………………..
§8
Do kontaktów roboczych w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych strony umowy
wyznaczają:


ze strony Powierzającego – Administratora Bezpieczeństwa Informacji Panią Renatę
Mroczkowską-Giec, tel. 61 8271- 873,
adres e-mail: [email protected]
ze strony Przetwarzającego – ……………………………………………………………………….
Zmiana osób wymaga formy pisemnej i nie wymaga zmiany treści umowy.
§9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze
dla Powierzającego i jeden dla Przetwarzającego.
..................................
Przetwarzający
...............................
Powierzający
3
Załącznik do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Wykaz osób:
Lp.
Nazwisko
Imię
Nr dowodu osobistego
4
Download