Umowa nr - Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

advertisement
Załącznik nr 8
Umowa nr ..........................
zawarta w dniu ..................... w Gdańsku pomiędzy Gminą Miasta Gdańska, w imieniu której działa
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, 80-254 Gdańsk ul. Partyzantów 36, nr identyfikacyjny podatku VAT NIP: 584–090–00–85 reprezentowany przez:
Z – cę Dyrektora – ……………………….
zwany dalej Zamawiającym,
a Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy ul. ………… w Gdańsku o numerze identyfikacyjnym
podatku VAT – NIP: ......................... reprezentowaną przez: ……
zwan… dalej Zarządem.
§1
Zarząd oświadcza, że sprawuje zarządzanie nieruchomością przy ul. ……… w Gdańsku i w ramach
udzielonego przez Wspólnotę Mieszkaniową pełnomocnictwa jest upoważniony do zawarcia
przedmiotowej umowy.
§2
Przedmiotem umowy jest wyrażenie zgody na użyczenie Zamawiającemu gruntu położonego w Gdańsku,
działka nr ….. w obr. ……… będącego własnością Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. ……….. w Gdańsku,
przy której stoją budynki mieszkalne ……………., na czas nieokreślony w celu naprawy lub awaryjnej
wymiany kabli oświetleniowych zasilających słupy oświetleniowe usytuowane w pasie drogowym ul.
………… na działce ……….. Plan sytuacyjny z lokalizacją słupów i przebiegiem kabli oświetleniowych z
miejscami ewentualnych zajęć działki nr ……… stanowi załącznik do niniejszej umowy.
§3
Zamawiający zobowiązuje się do każdorazowego poinformowania Zarządu na adres jak w komparycji
umowy o zamiarze prowadzenia robót naprawczych oraz do przekazania terenu działki nr …….. po
przeprowadzonych robotach w stanie nie pogorszonym. Dopuszcza się możliwość powiadomienia
faksem (nr faksu: …….) z jednoczesnym podaniem nazwy i danych kontaktowych upoważnionego
Wykonawcy robót naprawczych.
§4
Strony ustalają, że umowa zawarta jest na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia podpisania.
§5
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§6
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu
pod rygorem nieważności.
§7
W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania umowy strony będą dążyły do jego polubownego
załatwienia, a w przypadku braku porozumienia, na drodze sądowej przez sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§9
Integralną część umowy stanowią:
1. plan sytuacyjny z lokalizacją urządzeń oświetleniowych na gruncie Wspólnoty Mieszkaniowej
2. pełnomocnictwo Wspólnoty Mieszkaniowej udzielone Zarządowi na zawarcie niniejszej
umowy
Zamawiający
Zarząd
Download