umowa kupna sprzedaży auta - ubezpieczenia

advertisement
UMOWA KUPNA-SPRZEDA¯Y
Umowa zawarta w dniu ........................................................ w ..................................................................................................
(dzieñ, miesiàc, rok)
(miejscowoúã)
pomiædzy:
Sprzedajàcym ..............................................................................................................................................................................
(imiæ i nazwisko)
Ulica, miejscowoúã .....................................................................................................................................................................
Kod poczta ...................................................................................................................................................................................
Dokument toýsamoúci nr ...........................................................................................................................................................
wydany przez ...............................................................................................................................................................................
PESEL....................................................NIP...................................................................................................................................
a Kupujàcym ................................................................................................................................................................................
(imiæ i nazwisko)
Ulica, miejscowoúã ......................................................................................................................................................................
Kod poczta ...................................................................................................................................................................................
Dokument toýsamoúci nr ............................................................................................................................................................
wydany przez ...............................................................................................................................................................................
PESEL................................................... NIP...................................................................................................................................
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaý pojazdu:
marka ................................................................................................................................. rok produkcji ..................................
nr silnika ....................................... nr podwozia .......................................................... nr rejestracyjny ..................................
Dodatkowe ustalenia ..................................................................................................................................................................
§2
Sprzedajàcy oúwiadcza, ýe pojazd bædàcy przedmiotem umowy stanowi jego wùasnoúã, jest wolny od wad prawnych
oraz praw osób trzecich, iý nie toczy siæ ýadne postæpowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, ýe nie stanowi
on równieý przedmiotu zabezpieczenia.
§3
Strony ustaliùy wartoúã przedmiotu umowy na kwotæ: ............................................................................................................
sùownie:.........................................................................................................................................................................................
§4
Sprzedaj¹cy przenosi na rzecz kupuj¹cego w³asnoœæ pojazdu okreœlonego w §1 niniejszej umowy na kwotê okreœlon¹
w §3 niniejszej umowy, której otrzymanie sprzedaj¹cy kwituje. Kupuj¹cy kwituje jednoczeœnie odbiór ww. pojazdu.
§5
Kupuj¹cy oœwiadcza, ¿e stan techniczny pojazdu jest mu znany.
§6
Strony ustali³y, ¿e wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikaj¹ce z realizacji ustaleñ niniejszej umowy oraz koszty
op³aty skarbowej obci¹¿aj¹ kupuj¹cego.
§7
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maj¹ obowi¹zuj¹ce w tym zakresie przepisy
kodeksu cywilnego.
§8
Niniejsz¹ umowê sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.
.....................................................................
.....................................................................
Kupuj¹cy
Sprzedaj¹cy
Kupi³eœ auto - sprawdŸ nasz¹ ofertê
Download