Uploaded by User3220

Umowa sprzedaży na raty (pobrano z Biurokrata.pl)

advertisement
Umowa sprzeda y na raty
Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomi dzy:
(data)
(miejscowo
)
.........................................................................................
(dane sprzedaj cego)
.........................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , zwanym dalej Sprzedawc ,
a
..........................................................................................
(dane kupuj cego)
..........................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , zwanym dalej Kupuj cym.
§1
Sprzedawca sprzedaje Kupuj cemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(opis towaru)
..........................................................................................,
za cen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (s ownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ),
p atn w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ratach po . . . . . . . . . . . . . . . . . ka da.
(ilo
rat)
(wysoko
raty)
§2
1. Strony zgodnie postanawiaj ,
e w dniu zawarcia umowy Sprzedawca wyda Kupuj cemu
przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, a Kupuj cy zap aci Sprzedawcy pierwsz rat .
2. Kolejne raty p atne b d w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
odst pach czasu na rachunek bankowy Sprzedawcy w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nr rachunku sprzedawcy)
3. Dniem zap aty jest dzie
Sprzedawcy.
z o enia przez Kupuj cego dyspozycji przelewu na rachunek
§3
Z chwil wydania przedmiotu sprzeda y na Kupuj cego przechodzi niebezpiecze stwo przypadkowej
utraty b d uszkodzenia tego przedmiotu, a tak e korzy ci i ci
ary z nim zwi zane.
§4
W razie zalegania Kupuj cego z zap at
co najmniej . . . . . . rat, Sprzedawca mo e, po uprzednim
wezwaniu do niezw ocznego uregulowania nale no ci,
da od Kupuj cego natychmiastowej zap aty
sumy pozosta ych do zap aty rat wraz z odsetkami za opó nienie w p atno ciach rat.
§5
W przypadku okre lonym w § 3 Sprzedawca mo e, zamiast
dania zap aty pozosta ych rat, odst pi
od umowy, uprzednio wyznaczaj c Kupuj cemu odpowiedni termin dodatkowy do zap aty zaleg o ci
z zagro eniem, i
w razie bezskutecznego up ywu wyznaczonego terminu b dzie on uprawniony
do odst pienia od umowy.
§6
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj dla swej wa no ci formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow stosuje si przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Umow sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym dla ka dej ze stron.
..................
Sprzedawca
.................
Kupuj cy
Download