Umowa o używanie pojazdu do celów służbowych

advertisement
Zał. nr 2 do ZW 49 /2007
Umowa Nr ....................................
o używanie pojazdu do celów służbowych
zawarta w dniu ........................................... we Wrocławiu pomiędzy:
Pracodawcą: Politechniką Wrocławską ...........................................................................................................
(nazwa jednostki organizacyjnej)
50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, reprezentowaną przez:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
a Pracownikiem: ...................................................................................................................................................
(imię i nazwisko oraz adres zamieszkania)
...............................................................................................................................................................................
§1
Pracownik oświadcza, że jest gotów używać do celów służbowych pojazdu ....................................................
................................................................................ – marki ................................................................................
( określić rodzaj pojazdu)
o pojemności skokowej silnika .......................... i numerze rejestracyjnym ........................................................
§2
Pracodawca zobowiązuje się pokryć koszty związane z używaniem do celów służbowych pojazdu wymienionego w § 1 umowy na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r.
(Dz.U. Nr 27 poz. 271) w sprawie warunków ustalania i sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do
celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy.
§3
Zwrot kosztów za podróż służbową dokonywany jest w wysokości iloczynu liczby zatwierdzonych kilometrrów i obowiązującej w Uczelni stawki za 1 km przebiegu pojazdu.
§4
Podstawą zwrotu kosztów jest polecenie wyjazdu służbowego oraz ewidencja przebiegu pojazdu prowadzona
przez pracownika, według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 grudnia
2000 r. (Dz.U. Nr 108 poz. 1152) w sprawie określenia wzoru ewidencji i przebiegu pojazdu.
§5
Pracodawca nie będzie ponosił konsekwencji wypadku z udziałem pojazdu pracownika ani w stosunku do
osoby ani do pojazdu ani też osób trzecich i strat majątkowych, spowodowanych wypadkiem. Straty te pokrywa
się z ubezpieczeń komunikacyjnych i od odpowiedzialności cywilnej pracownika.
§6
Postanowienia szczegółowe ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
§7
Umowa została zawarta na czas ...........................................................................................................................
§8
Jeżeli stosunek pracy łączący strony niniejszej umowy ustanie przed terminem ustalonym w § 7 to niniejsza
umowa wygasa z dniem ustania stosunku pracy.
§9
Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w formie pisemnej, w dowolnym czasie.
§ 10
Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
.......................................................
Pracownik
.........................................................
Pracodawca
Download