Obiekt jądrowy Materiały jądrowe

advertisement
Obiekt jądrowy
Obiekt jądrowy to obiekt lub urządzenie przeznaczone do wytwarzania, stosowania, przetwarzania,
wzbogacania izotopowego, przechowywania, składowania materiału jądrowego w ilości
umożliwiającej zrealizowanie samopodtrzymującej się reakcji rozszczepienia jądrowego, w
szczególności elektrownie, elektrociepłownie i ciepłownie z energetycznymi reaktorami jądrowymi
oraz badawcze, doświadczalne i inne reaktory jądrowe - od rozpoczęcia budowy do zakończenia
likwidacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obiekty jądrowe podlegają ochronie fizycznej, a
wokół obiektu jądrowego wojewoda tworzy obszar ograniczonego użytkowania. Tworzy się go w taki
sposób, aby na zewnątrz tego obszaru roczna dawka efektywna (od wszystkich dróg narażenia) nie
przekraczała wartości 0,3 mSv.
Prezes Agencji może wydać nakaz zmniejszenia mocy lub wyłączenia obiektu jądrowego z
eksploatacji, jeżeli z jego oceny wynika, że dalsza eksploatacja takiego obiektu zagraża
bezpieczeństwu jądrowemu. Ponowne zwiększenie mocy lub uruchomienie obiektu jądrowego
wymaga zgody Prezesa Agencji.
W Polsce znajdują się trzy obiekty jądrowe: reaktor badawczy MARIA, wygaszony reaktor badawczy
EWA oraz przechowalniki wypalonego paliwa jądrowego. Wszystkie te obiekty znajdują się na terenie
ośrodka jądrowego Świerk.
Materiały jądrowe
Materiały jądrowe to rudy, materiały wyjściowe (źródłowe) lub specjalne materiały rozszczepialne, o
których mowa w art. 197 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.
Materiały jądrowe, z wyjątkiem rud uranu i toru, podlegają ochronie fizycznej. Podejmowanie i
prowadzenie działalności polegającej na wykorzystywaniu materiałów jądrowych lub technologii
jądrowych do budowy broni jądrowej lub jądrowych ładunków wybuchowych jest zabronione.
Organy dozoru jądrowego mają prawo dostępu o każdej porze do materiałów, urządzeń i ich części,
pomieszczeń i miejsc; wglądu do dokumentacji; żądania pisemnych lub ustnych informacji
dotyczących działalności z materiałami, technologiami, urządzeniami i częściami urządzeń.
Download