Podstawowe zasady ochrony fizycznej obiektów jądrowych

advertisement
Podstawowe zasady ochrony fizycznej obiektów jądrowych
Dr inż. Lech Małecki Instytut Zmian Warszawa
Obiekty energetyczne, w tym elektrownie jądrowe, mogą być celem dla terrorystów ataku grupy terrorystycznej, zdetonowania ładunku wybuchowego, ostrzelania z granatnika
przeciwpancernego, spowodowania uderzenia samolotu itp. W związku z tym są chronione
przed potencjalnymi atakami terrorystycznymi, tak jak zakłady chemiczne, ujęcia wody
pitnej, elektrownie węglowe, magazyny gazu ziemnego itp. Potencjalnymi celami terrorystów
w obiektach jądrowych mogą być:






energetyczne i doświadczalne reaktory jądrowe
laboratoria dysponujące materiałami jądrowymi i substancjami promieniotwórczymi
zakłady produkcji paliwa jądrowego
zakłady przerobu wypalonego paliwa jądrowego i przetwarzania odpadów
promieniotwórczych
magazyny i składowiska odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa
jądrowego
środki transportu przewożące materiały i substancje jądrowe.
Atak może być przeprowadzony w celu wywołania awarii (katastrofy) jądrowej i skażenia na
wybranym przez terrorystów obszarze.
Większość państw posiadających obiekty jądrowe zobowiązała się do ich ochrony
fizycznej, podpisując Konwencję o ochronie fizycznej materiałów jądrowych, przyjętej 26
października 1979 r., uaktualniono w 2005 r. dodając na końcu „i obiektów jądrowych”.
Obecnie stronami tej Konwencji jest 136 państw, w tym Polska. Zobowiązuje ona państwasygnatariuszy do ochrony materiałów jądrowych i obiektów jądrowych przed sabotażem oraz
ograniczenie lub minimalizację spodziewanych i faktycznych radiologicznych skutków
sabotażu. Materiały jądrowe mają być chronione także podczas transportu.
W każdym kraju obowiązkowo należy powołać organ państwowy odpowiedzialny za
nadzorowanie systemu ochrony fizycznej obiektów jądrowych i składowisk odpadów
promineiotworczych. W Polsce jego rolę pełni organ centralnej administracji państwowej Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej wydała dokument INFCIRC/225.Rev.4,
w którym zawarto zalecenia dotyczące celów, środków i metod ochrony fizycznej. Dokument
precyzuje postanowienia zawarte w Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych.
Wymogi międzynarodowe znajdują wyraz w krajowych przepisach prawnych. W Polsce m.in.
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 4 listopada 2008 r. w sprawie ochrony fizycznej
materiałów jądrowych i obiektów jądrowych (Dz.U. Nr 207, poz.1295).
Istnieją działania zagrażające ochronie fizycznej. Należy do nich sabotaż - każde
świadome działanie prowadzące do kradzieży, wykorzystania, usunięcia lub rozproszenia
materiałów jądrowych, mogące spowodować śmierć, obrażenia ludzi lub szkody w
odniesieniu do własności środowiska, jak również działanie wymierzone przeciwko obiektowi
jądrowemu lub jego funkcjonowaniu wywołujące uwolnienie substancji radioaktywnych i
powodujące narażenie na promieniowanie osób lub skażenie środowiska. Atak sabotażowy
(terrorystyczny) na obiekt jądrowy może być spowodowany przede wszystkim narażeniem
personelu ludności i środowiska na zagrożenie radioaktywne. Narażenie to zależy od rodzaju
materiału jądrowego, jego ilości, a w szczególności ilości materiałów rozszczepialnych,
budowy obiektu jądrowego i przewidywanych działań ochronnych.
Wprowadzono pojęcie „system ochrony materiałów i obiektów jądrowych”, który jest
połączeniem elementów administracyjnych, technicznych i różnego rodzaju zapór fizycznych
służących bezpieczeństwu fizycznemu obiektów jądrowych. System ten stanowi zespół wielu
wzajemnie ściśle powiązanych elementów:



procedur określających działanie ludzi-personelu
sposobów użycia sprzętu
planu rozmieszczenia zapór w przewidywanych wrażliwych miejscach obiektu itp.
Zadania systemu dotyczące zagrożenia terrorystycznego polegają na:




powstrzymywaniu ewentualnych zamachowców przed próbami sabotażu od wewnątrz
poprzez wprowadzenie zapór fizycznych utrudniających dostęp do obiektu jądrowego
wykrywaniu nieuprawnionych działań polegające na wprowadzeniu kompleksowego
systemu czujników, straży obiektowej, procedur dostępu do materiału jądrowego
oszacowaniu ewentualnego zagrożenia polegające na oszacowaniu możliwości
uwolnienia materiałów jądrowych w wyniku np. zniszczenia obiektu, użycia
zdobytego materiału w innym rejonie, ewentualne skażenia i ich usuwanie
wprowadzeniu barier opóźniających dostęp do materiałów jądrowych (płoty,
kodowane zamki, ściany, zabezpieczenia w budynkach otworów wentylacyjnych
okiennych, dachowych itp.)
W analizach zagrożenia sabotażowego zwraca się szczególną uwagę na:


zabezpieczenia reaktorów energetycznych i doświadczalnych z uwzględnieniem
możliwości ataku na ich wrażliwe elementy głównie zabezpieczenia fizyczne budynku
reaktora, obiegów systemu chłodzenia, basenów wypalonego paliwa oraz na
zabezpieczenia przed możliwością sabotażu wewnętrznego np. opanowanie sterowni
reaktora – w tym celu projektuje się nowe obiekty jądrowe (i odpowiednio
modernizuje starsze) w taki sposób aby maksymalnie utrudnić potencjalnym
zamachowcom dostęp do wrażliwych części obiektów
możliwość spowodowania katastrofy lotniczej poprzez bezpośrednie uderzenie w
budynek reaktora i uszkodzenie jego wrażliwych elementów.
W warunkach stosowania ścisłej kontroli personelu i osób wizytujących (przede
wszystkim zatrudnionych w strefie najbardziej wrażliwej) obiekty jądrowe, mających
bezpośredni dostęp do materiałów jądrowych - przez wielokrotne i wielostopniowe
sprawdzanie tożsamości (karty mikroprocesorowe, odciski palców i dłoni, potwierdzenie
przez kamery obserwacyjno-rejestrujące) wprowadzenie zamachowca z zewnątrz sabotaż
wydaje się mało prawdopodobny. Mimo to taki wypadek zdarzył się w 2007 r. w Republice
Południowej Afryki w ośrodku jądrowym w Pelindaba, w którym przechowywany był
wzbogacony uran z czasów, gdy próbowano tutaj zbudować broń jądrową. Zamachowcom
udało się dotrzeć, najprawdopodobniej przy pomocy kogoś z personelu, do sterowni obiektu.
Sytuacja została opanowana, ale wykazała niedoskonałość zabezpieczeń. Coraz częściej
wprowadzane są więc zabezpieczenia uwzględniające możliwość dokonania zamachu z
zewnątrz - np. poprzez zniszczenie zapór fizycznych za pomoca pojazdów opancerzonych,
wypełnionych materiałami wybuchowymi lub ataku z powietrza czy z morza, ze względu na
coraz częstsze rozmieszczanie obiektów jądrowych na brzegach morz i oceanów.
Wyniki analiz zagrożeń sabotażowych wykazały, że (mimo iż od początku projektowania
takich obiektów uwzględniano szereg czynników powodujących możliwość wystąpienia
awarii jądrowej) obiekty starszego typu, budowane głównie w krajach korzystających z
technologii sowieckich czy rosyjskich oraz pierwszych reaktorów energetycznych na
Zachodzie. Ich konstrukcja uległa naturalnej degradacji i nie są całkowicie odporne na tego
typu ataki. Wymagają pilnej modernizacji, podobnie jak i obiekty usytuowane w pobliżu
lotnisk itp. Wprowadza się więc na przykład wokół reaktora jądrowego obowiązkową strefę
bezpieczeństwa o promieniu 10 mil, kontrolę wjazdu na teren obiektów, podwójne
ogrodzenie, strefę chronioną, strefę wenętrzną i strefę ścisłej ochrony itp.
Jeżeli zniszczenia spowodowane atakiem ograniczają się do jednej funkcji lub jednego
elementu reaktora np. awaria systemu chłodzenia obiegu pierwotnego, odcięcie zasilania
zewnętrznego to niewielkie działania korekcyjne znacznie zminimalizują skutki zamachu.
Jednakże uszkodzenie kilku elementów komplikuje sytuację. Zasadniczą rolę w ograniczaniu
skutków ewentualnego zamachu terrorystycznego na obiekt jądrowy z reaktorem
(elektrownie, ośrodki badawcze i inne) zarówno ataku z zewnątrz jak i przypadku sabotażu
wewnątrz ma konstrukcja budynku reaktora jądrowego.
Nowe budynki w którym umieszczony jest rdzeń reaktora jądrowego stanowią
konstrukcję składającą się z podwójnych metrowej grubości ścian - wykonanych ze
zbrojonego wzmocnionego betonu. Pomiędzy nimi znajduje się wolna przestrzeń o szerokości
około dwóch metrów - stale monitorowana. Dodatkowo wzmocnione są kilkucentymetrowej
grubości ścianą stalową. Wewnątrz budynku w płaszczu stalowym i betonowym umieszczony
jest też rdzeń reaktora jądrowego. Przeprowadzone symulacje wykazały że do zniszczenia
takiej konstrukcji z zewnątrz potrzebna byłaby eksplozja jądrowa. Tego typu konstrukcja
budynku wytrzymuje silne trzęsienia ziemi i cyklony 6-7 stopni na skali Richtera i wiatry
huraganowe wiejące z prędkością ok. 350 km/godz.
Budynek reaktora stanowi jeden z najbardziej wrażliwych elementów elektrowni jądrowej
(lub ośrodka badawczego) ponieważ znajdują się w nim wszystkie istotne elementy konieczne
do niezawodnej pracy systemy: systemy mechanicznego sterowania układami wygaszania
reaktora, sterowania układami chłodzenia, awaryjnymi kilkustopniowymi systemami
automatycznego wygaszania i chłodzenia, detektorami promieniowania, detektorami
chemicznymi określającymi rodzaj i ilość uwalnianych substancji radioaktywnych i itp. Dążąc
do opracowania możliwie najlepszej jego konstrukcji, przeprowadzono szeroko zakrojone
analizy dotychczasowych i możliwych awarii reaktorów jądrowych. Do najbardziej znanych
należą przeprowadzone przez US Nuclear Regulatory Commission NUREG-0956.
Przeanalizowano w nich 16 awarii jądrowych. Wynika z tego, że niezwykle groźnymi ich
skutkami są: utrata możliwości chłodzenia reaktora, brak zasilania sieciowego, pęknięcia rur
systemu chłodzenia, awaria systemu chłodzenia awaryjnego i niedostępność wnętrza budynku
reaktora jądrowego. Mimo zebrania dużej ilości informacji o awariach i opracowaniu wielu
symulacji komputerowych istnieje jeszcze bardzo dużo nieokreślonych czynników nie
pozwalających dokładnie przewidzieć przebiegu i zasięgu awarii tego typu.
Najgroźniejszym z punktu widzenie zdrowia człowieka skutkiem awarii jądrowych jest
wydzielanie się promieniotwórczego izotopu jodu J-131, które może nastąpić w czasie
normalnej pracy reaktora jądrowego, w wyniku na przykład rozszczelnienia się prętów
paliwowych wchodzących w skład zestawów paliwowych (oprócz innych substancji
promieniotwórczych). Pręty paliwowe stanowią zwartą szczelną konstrukcję rurek
cyrkonowych, w których znajduje się materiał jądrowy, ulegający przemianom w trakcie
pracy reaktora jadrowego.
Zasadniczym elementem zapewniającym bezpieczną pracę reaktora jest odprowadzanie z
jego wnętrza ciepła, powstającego w wyniku reakcji jądrowych zachodzących w jego rdzeniu.
Brak chłodzenia może spowodować rozpuszczenie rdzenia i trudno przewidywalne reakcje z
obudową betonową, jak również uwolnienie ogromnej ilości gazów promieniotwórczych i
toksycznych. Dlatego też, oprócz systemu chłodzenia, wykorzystywanego bezpośrednio do
wytwarzania energii elektrycznej, w budynku reaktora umieszczane są automatyczne systemy
awaryjnego odprowadzania ciepła i wyłączania reaktora – oparte na działaniu praw natury.
Konstrukcja budynku reaktora powinna wytrzymywać wysoką temperaturę i wysokie
ciśnienie uwolnionych gazów, aerozoli przez kilka godzin, dni a nawet tygodni , tak by można
było usuwać stopniowo skutki awarii. Przewidywana jest również możliwość wieloletniego
wyłączeni budynku z użytkowania przy zapewnieniu jego chłodzenia. Przykładem
zwiększenia bezpieczeństwa przez zastosowanie odpowiedniej konstrukcji budynku reaktora
może być porównanie awarii w Elektrowni Jądrowej Three Mile Island w 1979 r. i awarii w
Elektrowni Jądrowej w Czarnobylu w 1984 r. Obie były wynikiem błędu operatora i wad
projektu. Utrata chłodziwa w amerykańskiej elektrowni jądrowej spowodowała rozpuszczenie
rdzenia ale nie było pożaru i eksplozji, a budynek reaktora uniemożliwił wydostanie się
substancji radioaktywnych do atmosfery. W Czarnobylu reaktor nie był umieszczony w
budynku o wzmocnionej konstrukcji wybuch wodoru i moderatora grafitowego spowodował
pożar i wyparowania do atmosfery znacznej części rdzenia powodując silne skażenia okolicy
rozprzestrzeniając się praktycznie na cały świat.
By atak terrorystyczny był skuteczny należałoby spowodować awarię urządzeń wewnątrz
budynku reaktora i poważnie uszkodzić sam budynek. Jako zabezpieczenia przed tym
zagrożeniem stosuje się:











kompleksowy system czujników
straż obiektową
procedury dostępu do materiału jądrowego
specjalne płoty
kodowane zamki
ściany zabezpieczające
zabezpieczenia w budynkach otworów wentylacyjnych okiennych, dachowych itp.
karty mikroprocesorowe
odciski palców i dłoni
kamery obserwacyjno-rejestrujące
inne specyficzne dla danego obiektu zabezpiecenia, włącznie z ochroną danych.
Systemy ochrony fizycznej obiektów i przechowywanych w nich materiałów jądrowych są
opracowywane indywidualnie dla każdego obiektu. Za jego opracowanie wprowadzenie i
poprawne funkcjonowanie odpowiedzialne są władze państwowe w ramach swojego prawa
krajowego zgodne z prawem międzynarodowym. W każdym państwie mogą obowiązywać
różne rozwiązania techniczne, prawne, organizacyjne w tym zakresie, jak i współpraca
międzynarodowa. Stąd umiędzynarodowienie problemu ochrony fizycznej, szczególnie
wyraźnie widoczne w sytuacji - gdy efektywność systemu ochrony w jednym państwie jest
uzależniona od działań innego państwa - np. w sytuacji konieczności transportu materiałów
jądrowych przez wspólną granicę lub przy transporcie tranzytowym. Państwo powinno
zagwarantować ochronę materiałów jądrowych podczas ich międzynarodowego transportu na
jego terytorium lub na pokładzie statku lub samolotu podlegającemu jego jurysdykcji .System
ochrony materiałów jądrowych jest połączeniem elementów administracyjnych, technicznych
i różnego rodzaju zapór fizycznych. Zalecenia zawarte we wspomnianym dokumencie MAEA
INFCIRC/255/Rev.4 zobowiązują państwa do współpracy, wzajemnych konsultacji, wymiany
informacji o sposobach ochrony fizycznej, stosowanych technikach oraz o sposobach
odzyskiwania utraconego materiału jądrowego.
Przy opracowywaniu zaleceń dla systemu ochrony obiektów jądrowych należy
uwzględnić stopień atrakcyjności formy – postaci materiału jądrowego dla potencjalnych
zamachów terrorystycznych oraz naturalne właściwości materiału uniemożliwiające sabotaż
lub kradzież. Dlatego wymagania dotyczące fizycznej ochrony obiektów jądrowych muszą
przede wszystkim uwzględniać rodzaj (kategorię) materiału jądrowego w obiektach, jego
lokalizację (tzn. czy jest on aktualnie używany, magazynowany, transportowany), jak i
zabezpieczenie dróg transportu materiału. System zabezpieczeń fizycznych powinien
stanowić kombinację:



urządzeń stanowiących rozbudowane systemy jądrowej aparatury kontrolnej,
systemów obserwacji obiektu, zamykania zagrożonych lub atakowanych stref obiektu,
systemów alarmowych,
zespołu procedur - włączając w to organizację i obowiązki służb ochraniających
obiekt, plany obiektu uwzględniające przeprowadzenie natychmiastowej akcji
obronnej, obowiązkowych ćwiczeń treningowych oraz
działań usuwających skutki zamachu, np. usuwanie przeszkód uniemożliwiających
dotarcie do zagrożonej strefy, naprawa uszkodzeń i uruchomienie systemów
kontrolnych, usuwanie skażeń radioaktywnych.
Opracowanie systemu ochrony fizycznej indywidualnie dla każdego obiektu wymaga
szczególnej dokładności w przypadku tych, które mogą być bardziej narażone na zamachy ze
względu na atrakcyjność materiału jądrowego dla celów terrorystycznych. W związku z tym
musi być również okresowo kontrolowany, modernizowany i modyfikowany w zależności od
zmian kategorii chronionego materiału.
Międzynarodowy transport materiałów i substancji jądrowych wymaga spełnienia
wszystkich uzgodnionych procedur dotyczących zabezpieczeń fizycznych zawartych we
wspomnianym wyżej dokumencie. Państwo eksportujące materiał jądrowy musi wydać
specjalne oświadczenie o legalności pochodzenia materiału. Państwo eksportujące odpowiada
w pełni za bezpieczeństwo materiału, aż do chwili przekroczenia granicy. Informacje o
transporcie powinny być niejawne. Dla celów ochrony fizycznej materiałów jądrowych
wprowadzono poniższą ich kategoryzację - zależną od poziomu zabezpieczeń. Ma ona na celu
ułatwienie wyboru obiektów wykorzystujących materiały jądrowe do szczególnej ochrony i
wynika z potencjalnej atrakcyjności używanych w nich materiałów dla celów
terrorystycznych. Dla racjonalniejszego wykorzystania systemu zabezpieczeń fizycznych,
materiały jądrowe mogą być przesuwane do innych kategorii, jeżeli zachodzące w nich
przemiany powodują na przykład zmiany intensywnosci promieniowania jonizującego, składu
izotopowego, postaci (metalicznej, związku chemicznego, roztworu, mieszaniny). Różne
kategorie materiałów jądrowych są przechowywane w miejscach wymagające różnych stopni
ochrony i nie ma potrzeby stosowania wszędzie jednakowych standardów w tym względzie.
Dostęp do obszarów chronionych jest ograniczony tylko dla wybranego i sprawdzonego
personelu. Systemy ochrony powinny posiadać również mechanizmy uwzględniające ochronę
materiału jądrowego w przypadku sytuacji awaryjnych np. pożarów, trzęsień ziemi, powodzi,
huraganów. Zalecenia dla materiałów kategorii I odnoszą się przede wszystkim do jądrowych
zakładów przemysłowych np. zakładów przerobu paliwa, zakładów produkcji zestawów
paliwowych, reaktorów energetycznych. Materiał jądrowy tej kategorii, ze względu na
łatwość szybkiego wykorzystania go do budowy jądrowych urządzeń wybuchowych, podlega
szczególnej ochronie. Używany jest i przechowywany w specjalnie wydzielonym obszarze
całego chronionego obiektu jądrowego np. w budynku, którego konstrukcja (ściany, podłogi,
sufity) utrudni, ich zburzenie. Budynek powinien być również otoczony specjalnym
ogrodzeniem oświetlonym w nocy. Obszar wokół budynku jak również jego pomieszczenia
muszą znajdują się pod stałą obserwacją urządzeń obserwacyjno-rejestrujących
kontrolowanych jednocześnie i ciągle przez co najmniej 2 osoby. Podobnie są obserwowane
wszystkie pomieszczenia wewnętrzne w których używane są materiały jądrowe, a nawet
obszary niewykorzystywane bezpośrednio do pracy z materiałami jądrowymi np. przestrzeń
między ścianami budynku reaktora. Wszystkie systemy alarmowe są wyposażone w
niezależne zasilanie awaryjne. Ilość wejść do chronionego jest ograniczona do minimum zwykle jest jedno wejście i dodatkowo jedno awaryjne wyjście ewakuacyjne.
Materiał
1. Plutona
Kategoria
Kategoria II
I
Postać
Kategoria
IIIc
Nienapromieniowany
materiał jądrowy
500 g lub
2 kg lub Mniej niż 2 kg, ale więcej niż mniej,
ale
więcej
500 g
więcej niż 15
g
Nienapromieniowanyb
materiał jądrowy
1 kg lub
mniej,
ale
więcej niż 15
g
b
2. Uran-235
Mniej niż 10
- Uran wzbogacony do 20%
Mniej niż 5 kg, ale więcej niż 1
kg, ale więcej
5 kg lub kg
w U-235 lub więcej
niż 1 kg
więcej
- Uran wzbogacony do 10%
w U-235, ale mniej niż 20 %
10 kg lub więcej
10 kg
więcej
lub
- Uran wzbogacony powyżej
stanu naturalnego, ale mniej
niż 10 % U-235
3. Uran-233
4.
Paliwo
napromieniowane
Nienapromieniowanyb
500 g lub
2 kg lub Mniej niż 2 kg, ale więcej niż mniej,
ale
więcej
500 g
więcej niż 15
g
Zubożony lub naturalny uran, tor
lub nisko wzbogacone paliwo
(mniej niż 10 % składnika
rozszczepialnego)d,e
a - każda postać plutonu, za wyjątkiem plutonu o koncentracji izotopu Pu238 przewyższającej 80%
b – nienapromieniowany materiał jądrowy nie użyty lub użyty w reaktorze ale o poziomie promieniowana
równym lub mniejszym niż 1Gy/h (100rad/h)
c - materiał jądrowy tej kategorii może być chroniony tak jak wszystkie inne materiały radioaktywne
d - zalecany poziom ochrony może być zmieniony przez właściwy organ państwowy po dokonaniu analizy
zagrożeń
e – inne paliwa, które w pierwotnej postaci przed napromieniowaniem zaliczane były do kategorii I lub II mogą
być przesunięte do kategorii niższej, gdy poziom promieniowania przekracza 1Gy/g na nieosłonięty metr
Dostęp do materiałów jądrowych w wydzielonym obszarze jest ograniczany wyłącznie
do autoryzowanego personelu. Ekipy wizytujące, przeprowadzające konserwację, naprawy i
inne osoby przebywające chwilowo na terenie chronionego obszaru muszą być eskortowane
przez odpowiednio przeszkolony personel. Obowiązkowe szkolenia i ćwiczenia treningowe
personelu są przeprowadzane minimum raz do roku. Wszystkie osoby na terenie strzeżonego
obiektu w szczególności w obszarze wydzielonym muszą posiadać identyfikatory. W
pewnych obszarach obowiązkowy jest specjalnie oznakowany ubiór ochronny. Przejście z
jednej strefy do drugiej jest kontrolowane .Wejście na ten teren możliwe jest tylko dla osób
posiadających specjalną autoryzację (strefową tj do każdego fragmentu zamkniętego obszaru
wymagane jest indywidualne zezwolenie). Wszelkie wejścia i wyjścia są monitorowane
rejestrowane przez systemy identyfikacji osób (w bardziej zaawansowanych systemach przez
komputerową identyfikację odcisków palców czy rysów twarzy) oraz kontroli wnoszonych i
wynoszonych przedmiotów przy użyciu np. detektorów metali, detektorów promieniowania.
W wydzielonym rejonie zamkniętym mogą być używane tylko pojazdy do niego
należące bez prawa jego opuszczania. Pojazdy wjeżdżające lub opuszczające obszar
chroniony muszą być każdorazowo kontrolowane. Wszelkie przesunięcia materiału
jądrowego muszą być również obserwowane i rejestrowane przez zestawy przyrządów nie
tylko obserwacyjnych ale i również przez detektory promieniowania, detektory ruchu oraz
operatora zapisującego poszczególne fazy prowadzonych prac. Materiał jądrowy musi być
magazynowany w obszarze wydzielonym. Przy przenoszeniu materiału z jednego budynku
obiektu w tym obszarze do drugiego obowiązują te same zalecenia jak przy transporcie
międzynarodowym. Szczególnie chronionymi pomieszczeniami wewnątrz budynku są
magazyny materiałów jądrowych do których dostęp jest dodatkowo utrudniony i
kontrolowany przez patrole. Drogi dojazdowe, zwykle ograniczone do głównej i awaryjnej, a
szczególnie awaryjna z zasady rzadko używana, muszą być chronione zespołem zapór
fizycznych jak i stale monitorowana.
Na terenie całego wydzielonego obszaru muszą być rozmieszczone detektory
promieniowania, detektory ruchu i inne detektory uruchamiające centralny system alarmowy
obiektu. Alarmy powinny być dźwiękowe i świetlne przy czym kolor oraz natężenie dźwięku
powinny informować o stopniu i rodzaju zagrożenia. Ochrona obiektu jest całodobowa, a
służba ochrony powinna być uzbrojona (nawet w broń maszynową i granatniki
przeciwpancerne), wyposażona w szybkie pojazd – w tym opancerzone i przygotowana do
szybkiej interwencji. Personel obiektu jest zobowiązany do ścisłej współpracy ze strażą
obiektu, zgodnie z opracowanymi procedurami, których znajomość przez personel jest
obligatoryjna i okresowo sprawdzana. Wszelkie środki łączności pomiędzy służbami
ochronnymi obiektu są zdublowane. Działanie całości systemu ochrony fizycznej obiektu jest
kontrolowane minimum raz do roku.
Zasadnicza różnica pomiędzy zaleceniami systemu ochrony dla kategorii I, a
zaleceniami dla kategorii II - polega na tym, że na terenie obiektu jądrowego nie ma
specjalnego wydzielonego obszaru składowania i używania materiału jądrowego kategorii II.
Materiał jądrowy kategorii II może znajdować się, być używany i przechowywany na
obszarze całego chronionego obiektu jądrowego. Dostęp do obiektu powinien być
ograniczony do niezbędnego minimum i tylko dla osób posiadających odpowiednie
uprawnienia. Wszystkie osoby przebywające czasowo na terenie obiektu muszą być
eskortowane. Jego personel musi być informowany o wszelkich zmianach systemu, a
szkolenia o bezpieczeństwie muszą odbywać się co najmniej raz do roku. Podobnie jak w
obszarze wydzielonym dla materiału kategorii I, wszelkie wnoszone i wynoszone przedmioty
jak również pojazdy opuszczające teren i wpuszczane na teren muszą być kontrolowane.
Za bezpieczeńswo transportu materiału jądrowych wewnątrz obiektu odpowiedzialne
są jego służby wewnętrzne, przy czym nie jest konieczne wtedy spełnienie wszystkich
międzynarodowych warunków w tym zakresie. Wymagana jest rejestracja i obserwacja oraz
zabezpieczenia fizyczne uniemożliwiające kradzież. Transport tego typu musi być
wykonywany przez odpowiednio przygotowany personel. Mogą być również stosowane
elektroniczne systemy obserwacyjno-rejestrujące.
Obszar chroniony obiektu musi być otoczony ogrodzeniem obserwowanym, również
w nocy. Zewnętrzne ściany budynków obiektu posiadające wzmocnioną konstrukcję można
również traktować jako rodzaj ogrodzenia. Wszelkie ogrodzenia muszą być wyposażone w
detektory ruchu lub inne detektory sygnalizujące włamanie i uruchamiające centralny system
alarmowy. Systemy obserwacyjne muszą pracować w sposób ciągły i być stale kontrolowane
przez dwuosobowy zespół.
Ze względu na niski poziom intensywności promieniowania jonizujacego i niewielką
ilość materiału jądrowego zalecenia dla systemu ochrony tego typu materiałów kategorii III są
najłagodniejsze. Odnoszą się głównie do jądrowych ośrodków badawczych nie posiadających
reaktorów doświadczalnych. Materiały te są najmniej atrakcyjne dla celów terrorystycznych.
Materiał jądrowy III kategorii może być używany i magazynowany w obszarze, do którego
dostęp jest ograniczony i kontrolowany. Przenoszenie takiego materiału powinno być
przeprowadzane z zachowaniem środków ostrożności wymaganych dla materiałów
promieniotwórczych, z uwzględnieniem ich ochrony fizycznej. Powinna być prowadzona
ewidencja ich ruchu i przygotowane procedury na wypadek kradzieży lub lokalnych skażeń
terenu. Za bezpieczeństwo materiałów jądrowych kategorii III odpowiada służba ochrony
obiektu.
Przewidując możliwe ataki terrorystyczne uwzględnia się atrakcyjność obiektu
energetycznego dla terrorystów z tego względu, możliwość przeprowadzenia zamachu (ataku
na obiekt, sabotaż) i wykorzystania zdobytego materiału (np. jądrowego itp.), dostępności
technologii aktu terrorystycznego jego organizacji i finansowania. Prowadzona jest
międzynarodowa wymiana informacji o organizacjach terrorystycznych w tym zakresie i
wykorzystuje się symulacje komputerowe. Należy kontynuować te działania, by uniknąć
takiej tragedii jak w nocy 15 listopada 2015 r. w Paryżu.
Bibliografia
1) Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) Art. 129 oraz 136 ust.
2 (http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-27-kwietnia-2001-r.-Prawo-ochrony-srodowiska).
2) Materiały z konferencji RDOŚ „Obszar ograniczonego użytkowania w teorii i praktyce”,
Poznań 9 października.2012 r.
3) B. Rakoczy Obszar ograniczonego użytkowania w prawie polskim, Polskie Zrzeszeni
Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Warszawa 2011.
4) L.Dobrzyński i in., Spotkanie z promieniotwórczością, IPJ w Świerku, maj 2005 tabela 2
(http://www.radioaktywnosc.umcs.lublin.pl/? id=3).
5) Rozporządzenie Rady Ministrów z 31 sierpnia 2012 r. (Dz.U.2012 r., poz.1048) w sprawie
wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, jakie ma uwzględniać projekt
obiektu jądrowego (§ 1 pkt 22, pkt 24, pkt 30, pkt 33, pkt 37, § 30, § 9 pkt 2
(http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1048).
6) Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2004 r. Nr 98, poz.987) w
sprawie wartości poziomów interwencyjnych dla poszczególnych rodzajów działań
interwencyjnych oraz kryteriów odwołania tych działań , § 1
(http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/s/98/987/1).
7) Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad
tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół obiektu jądrowego ze wskazaniem
ograniczeń w jego użytkowaniu, (Dz.U. 2002 Nr 241, poz. 2094, § 4.
(http://static1.money.pl/d/akty_prawne/pdf).
8) Żródło internetowe dostępne dnia 12 listopada 2013 r.:
http://www.pte.poznan.pl/files/Przepisy% 20i%20rekomendacje%
20dot.%20bezpiecze%C5%84stwa%20i%20licencjonowania%20EJ.ppt
Download