Energetyka jądrowa - geografia.lo4.poznan.pl

advertisement
Energetyka jądrowa
Elektrownie jądrowe wykorzystują jako paliwo pierwiastki promieniotwórcze takie
jak uran i tor. Jest to jeden z najtańszych surowców energetycznych przede wszystkim
ze względu na jego dużą wydajność (1 gram uranu 235 daje tyle samo energii co 2,5
tony węgla kamiennego). Koszty produkcji energii elektrycznej w takich
elektrowniach są, więc bardzo niskie.
Do połowy lat 80-tych XX wieku była to najszybciej rozwijająca się gałąź energetyki.
W 1985 roku 14% wyprodukowanej na świecie energii pochodziło z elektrowni
jądrowych. Obecnie ich udział stanowi 17%. Jak widać jest to więcej niż w 1985r, ale
przecież minęło prawie 20 lat i na podstawie tych danych widać wyraźnie, że rozwój
energetyki atomowej uległ zahamowaniu. Proces ten był wynikiem skażenia Europy
po wybuchu reaktora w Czarnobylu na Ukrainie (1986r). Mamy, więc wyraźny
dylemat. Z jednej strony bardzo korzystny sposób produkcji energii elektrycznej, z
drugiej – fakt budowania coraz mniejszej ilości elektrowni tego typu. Wynika to z:
• Bardzo wysokich kosztów budowy elektrowni
• Większego zużycia wody do chłodzenia reaktora (elektrownie konwencjonalne
zużywają o 50% mniej wody do chłodzenia urządzeń)
• Braku technologii, która zapewniłaby 100% bezpieczeństwo produkcji
• Problemu zabezpieczenia okolicy przed promieniowaniem na wypadek awarii
• Problemu ze składowaniem odpadów radioaktywnych ( a one jeszcze przez
wiele lat będą śmiertelnie niebezpieczne dla organizmów żywych)
•
Moab, Utah, odpady radioaktywne (10 mln.ton). Fot. Peter Essic
Sprzeciwów ludności.
Do największych elektrowni atomowych na świecie należą: FUKUSHIMA i
KASHIWAZAKI w Japonii oraz BRUCE w Kanadzie.
1
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Fukushima
Kashiwazaki
Bruce. Źródło: http://www.industcards.com/top-100-pt-2.htm
Najwięcej elektrowni jądrowych mają następujące kraje: USA, Francja, Rosja i
Ukraina.
Największy udział w produkcji energii elektrycznej mają reaktory jądrowe we Francji
– 76,1%, Belgii – 55,2%, Słowacji – 49,1%, Szwecji – 42,9% i na Węgrzech – 42,3%.
Nad rozwojem i wykorzystaniem energii jądrowej czuwa Europejska Wspólnota
Energii Atomowej (EURATOM).
2
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Download