Elektrownia

advertisement
Elektrownia
Jądrowa
Elektrownia jądrowa
• Obiekt przemysłowoenergetyczny (elektrownia
cieplna), wytwarzający energię
elektryczną poprzez
wykorzystanie energii
pochodzącej z rozszczepienia
jąder atomów, najczęściej uranu
(uranu naturalnego lub nieco
wzbogaconego w izotop U235), w której ciepło konieczne
do uzyskania pary, jest
otrzymywane z reaktora
jądrowego
Schemat cieplny
elektrowni jądrowej
Budowa elektrowni
Ogólna zasada działania elektrowni atomowej:
W reaktorze jądrowym w wyniku reakcji rozszczepienia jąder atomowych
wydzielają się duże ilości ciepła, które jest odbierane przez czynnik
pierwotnym – reaktory PWR i WWER). Czynnik przepływa do
wytwornicy pary, gdzie oddaje ciepło wrzącej wodzie z obiegu
wtórnego o niższym ciśnieniu, a następnie powraca do reaktora. Para
wodna (para mokra, która jest osuszana przed dojściem do turbiny cząsteczki wody w parze mokrej, pod roboczy (najczęściej wodę pod
wysokim ciśnieniem w tak zwanym obiegu wysokim ciśnieniem,
zniszczyłyby turbinę, więc para mokra przechodzi najpierw z
wytwornicy pary przez systemy osuszające, zanim nie trafi do turbiny)
napędza następnie turbinę parową połączoną z generatorem. Separacja
obiegów zapewnia większe bezpieczeństwo w przypadku wycieku
pary z turbiny.
Elektrownie jądrowe w Polsce
W Polsce nie ma elektrowni jądrowych. Jedynym
działającym reaktorem jądrowym jest badawczy
reaktor Maria, zarządzany obecnie przez Instytut
Energii Atomowej. W latach 80. XX wieku rozpoczęto
budowę elektrowni Żarnowiec w woj. pomorskim.
Prace przerwano na początku lat 90., głównie pod
naciskiem protestów przeciwników energetyki
atomowej. Zakończono tylko inwestycję towarzyszącą,
elektrownię szczytowo-pompową.
Niedokończona budowa
elektrowni jądrowej Żarnowiec
Występowanie elektronowi
jądrowych na Świecie
WADY
ZALETY
•
Kłopotliwy problem składowania i
zagospodarowywania
radioaktywnych odpadów,
powstających z reaktora
jądrowego.
•
Nie emituje pyłów oraz
szkodliwych gazów, przez co w
minimalnym stopniu degraduje
środowisko.
•
Możliwość skażenia wód,
powietrza i gleb znajdujących się
w rejonie składowania odpadów.
•
Eliminuje problemy usuwania i
składowania lotnych popiołów.
•
W przypadku awarii reaktora
zagrożenie skażenia
radioaktywnego.
•
Wielokrotne zmniejszenie ilości
odpadów i powierzchni ich
składowania.
Katastrofa elektrowni jądrowej
w Czarnobylu
Największy na świecie wypadek jądrowy mający miejsce 26 kwietnia
1986, do którego doszło w wyniku wybuchu wodoru z reaktora
jądrowego bloku nr 4 elektrowni atomowej w Czarnobylu.
Ocenia się, że była to największa katastrofa w historii energetyki jądrowej
i jedna z największych katastrof przemysłowych XX wieku. Jest to
jednocześnie jedyny incydent w dziejach, który został
zakwalifikowany do siódmego, najwyższego stopnia w skali INES.
W wyniku awarii skażeniu promieniotwórczemu uległ obszar od 125 000
do 146 000 km2 terenu na pograniczu Białorusi, Ukrainy i Rosji, a
wyemitowana z uszkodzonego reaktora chmura radioaktywna
rozprzestrzeniła się po całej Europie. W efekcie skażenia ewakuowano
i przesiedlono ponad 350 000 osób
Położenie elektrowni atomowej w
Czarnobylu
KONIEC
Anna Augustyniak
Kl. 2a
Download