Analiza stanu gospodarki odpadmi komunalnymi na terenie Gminy

advertisement
Analiza stanu gospodarki odpadmi
komunalnymi
na terenie Gminy Dobra za 2014 r.
Wstęp
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Gminy dokonują corocznej
analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ta ma
zweryfikować możliwości gminy w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania, a także potrzeb
inwestycyjnych, kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ma również dostarczyć
informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścieli nieruchomości, którzy nie wykonują
obowiązków określonych w ustawie, a także ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na
terenie gminy, a w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, odpadó1) zielonych
oraz pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania. Analiza ma dostarczyć
niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami
komunalymi.
Zagdanienia ogólne
W pierwszej połowie 2014 r. Gmina Dobra korzystała za usług Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych S.A. w Kaliszu w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
Od 1 lipca 2014 r. odbiorem odpadów komunalnych zajmuje się Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o. w Sieradzu, które są następnie przekazywane do Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.
Częstotliwośc odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w zależności od rodzaju nieruchomości została określona w Uchwale nr
XXIV/175/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 stycznia 2013r. i określa ją poniższa tabela:
Rodzaj odpadu
Nieruchomości
zamieszkałe w
zabudowie
jednorodzinnej
co najmniej raz na kwartał
Zmieszane, papier, metale,
opakowania
wielomateriałowe, tworzywa
sztuczne
Zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, meble i inne
odpady
wielkogabarytowe
oraz zużyte opony
co najmniej raz w miesiącu
szkło
Nieruchomości
zamieszkałe w
zabudowie
wielorodzinnej
Nieruchomości
niezamieszkałe na
których powstają
odpady komunalne
co najmniej 2 razy w roku zgodnie z harmonogramem
Powstające w gospodarstwach
domowych przeterminowane
leki i chemikalia oraz zużyte
baterie i akumulatory, odpady
niebezpieczne,
odpady
budowlane i rozbiórkowe
Komunalne odpady zielone
ulegające biodegradacji
za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu
co najmniej raz na 2 tygodnie
Na terenie gminy Dobra dział Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK oraz
Punkt Zbioru Odpadów Niebezpiecznych PZON, których operatorem jest Zakład Gospodarki
Komunalnej w Dobrej z siedzibą przy ul. Łąkowej 4. Czynny jest w każdą środę od 800 do 1200
oraz piątek od 1400do 1800. W PSZOK w Dobrej przyjmowane są m.in.: odpady
wielkogabarytowe (w tym meble), odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, zużyte
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Transport odpadów do PSZOK
mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi.
1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania.
Na terenie Gminy Dobra nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.
Wszystkie odpady zgodnie z zawartą umową przekazywane były do „Orlego Stawu” poprzez
stację przeładunkową w Sieradzu.
2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W 2014r. nie zrealizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Dobra:
- zakup kontenerów do gromadzenia odpadów biodegradowalnych, gruzu i popiołu (PSZOK)
- automatycznie zamykana brama (PSZOK)
- zakup na teren gminy i miasta Dobrej koszy na śmieci
- edukacja proekologiczna - organizacja dla dzieci teatrzyków i konkursów o tematyce
ekologicznej (zakup nagród)
- działania zmierzające do uprzątnięcia śmieci z terenu gminy Dobra (dzikie wysypiska)
3. Liczba ludności
Gmina Dobra liczy 6231 mieszkańców (stan na 31.12.2014r.). W deklaracjach o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych w Urzędzie Miejskim, ujętych
zostało 5249 mieszkańców (stan na 31.12.2014r. ). Różnica w podanej liczbie mieszkańców
wynika m.in. z tego, że wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę po za miejscem stałego
zameldowania. Analogiczna sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, które ze
względu na wykonywaną pracę przebywają po za terenem Gminy. Na bieżąco prowadzone są
działania mające na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach i sprawdzanie ich ze
stanem faktycznym.
4. Ilość złożonych deklaracji
W Urzędzie Miejskim w Dobrej złożono 1601 deklaracji (5249 osób). Spośród złożonych
deklaracji, aż 1495 (93,4%) zawiera zobowiązanie do segregacji śmieci oraz
zagospodarowania odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie (kompostowanie).
Tylko 29 deklaracji (1,8% )dotyczy sytuacji, w których śmieci nie będą segregowane.
Spośród wszystkich deklaracji tylko 86 dotyczy przypadków, gdy liczba osób w
gospodarstwie domowym przewyższa 6 i miesięczne stawki za odpady od gospodarstwa
domowego kształtują się na poziomie: 42 zł za śmieci segregowane, 54 zł za śmieci
segregowane z odpadami biodegradowalnymi.
5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z weryfikacją systemu ewidencji ludności wszyscy mieszkańcy Gminy spełnili
obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
6. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy
W 2014 r. z terenu gminy Dobra zebrano łącznie 1105,031 Mg odpadów komunalnych, z
czego 807,5 Mg stanowiły odpady zmieszane. Średnia ilość odpadów ogółem na mieszkańca
Gminy wynosi 0,203 Mg i jest niższa od średniej krajowej wynoszącej 0,324 Mg.
W 2014 r zebrano 807,5 mg odpadów zmieszanych, z tego z terenu miasta 251,8 Mg a z
terenów wiejskich 555,7 Mg. W związku z tym ilość odpadów zmieszanych przypadający na
jednego mieszkańca kształtuje się na poziomie: 0,19 Mg na osobę w mieście oraz 0,14 Mg na
osobę na terenach wsi.
Ilość odpadów zmieszanych przypadających na
mieszkańca
0.2
0.15
0.1
0.05
0
wsi
miasta
W 2014 r. z terenu gminy Dobra odebrano następujące frakcje i ilości odpadów komunalnych:
Kod odebranych
odpadów komunalnych4)
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych4)
Masa odebranych odpadów
komunalnych5) [Mg]
20 03 01
Niesegregowane zmieszane odpady komunalne
807,5
15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,4
15 01 06
15 01 07
Zmieszane odpady opakowaniowe
144,9
Opakowania ze szkła
56,8
Zużyte opony
Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
remontów
15,0
16 01 03
17 01 01
17 01 02
17 01 03
Gruz ceglany
Odpady innych materiałów ceramicznych i
elementy wyposażenia
3,5
3,0
0,1
17 01 07
17 02 01
17 02 02
17 02 03
20 01 02
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne niż wymienione w
170106
Drewno
10,6
1,2
0,9
6,5
0,1
20 01 21*
Szkło
Tworzywa sztuczne
Szkło
Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające
rtęć
0,1 (0,058)
20 01 23*
Urządzenia zawierające freony
2,2
20 01 28
20 01 32
20 01 34
20 01 35*
20 01 36
20 01 39
20 03 07
20 03 99
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice inne niż wymienione w 20 01 27
Leki inne niż wymienione w 20 01 31
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20
01 33 i elektroniczne inne
Zużyte urządzenia elektryczne
niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne substancje
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35
Tworzywa sztuczne
Odpady wielkogabarytowe
Odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach
0,3
0,0 (0,024)
0,0 (0,009)
4,7
1,2
0,1
21,5
22,4
STOSUNEK SELEKTYWNIE ZEBRANYCH
ODPADÓW DO ODPADÓW ZMIESZANYCH
selektywnie
odebrane
27%
zmieszane
73%
W 2014 r na terenie Gminy Dobra zostało osiągnięty wskaźnik recyklingu papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła na poziomie 37,6 %. Biorąc po uwagę wytyczne Ministra Ochrony
Środowiska określone w Rozporządzeniu z dnia 12 maja 2012 r w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych, zakładające stopniowe osiąganie poziomu recyklingu papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła do 50% w 2020 r, w Gminie Dobra poziom ten już teraz
jest wysoki. W myśl Rozporządzenia recykling tych odpadów w 2014 r powinien kształtować
się na poziomie przynajmniej 14%, podczas gdy Gmina Dobra osiągnęła go na poziomie 37,6%
tj. o 13,6 % więcej.
Również wskaźnik recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych został osiągnięty na
dużo wyższym poziomie niż zakładają to wytyczne Ministra Ochrony Środowiska i kształtował
się w 2014 r poziomie 100%.
7. Koszty odbioru i zagospodarowanie odpadów w 2014 r
W 2014 r Gmina Dobra ogłosiła przetarg na „Odbiór” odpadów od lipca 2014 r do grudnia
2016 r, w wyniku którego wybrano do realizacji tego zadania Zakład Usług Komunalnych w
Sieradzu. Gmina ogłosiła również przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie”, który został
unieważniony.
W 2014 r Gmina Dobra poniosła następujące koszty związane z odbieraniem i
zagospodarowaniem odpadów komunalnych:
I półrocze - 258.441,48
II półrocze – 297.763,25
RAZEM -
556.204,73
KOSZTY ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA
ODPADÓW W 2014 R
70,000.00
60,000.00
50,000.00
40,000.00
30,000.00
20,000.00
10,000.00
0.00
I
II
III
IV
V
VI
koszt odbioru i zagospodarowania
VII
VIII
IX
X
XI
nie zawarta umowa z PUK
XII
Wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania w II połowie 2014 r. w stosunku do I połowy
2014 r wynosi 15%. Gdyby Gmina pozostała przy przetargu „odbiór i zagospodarowanie”
koszty te wzrosłyby o około 21 %. Wzrost ten jest spowodowany wzrostem kosztów samego
odbioru, a nie wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów. W 2014 roku oraz obecnie cena
za
zagospodarowanie
odpadów
w
ZUOK
„Orli
Staw”
pozostaje
bez
zmian.
Koszt samego odbioru odpadów wzrasta w II połowie 2014 roku w stosunku do pierwszej
połowy 2014 r o około 35%. Gdyby Gmina pozostała w drugim postępowaniu przy przetargu
na
„Odbiór
i
zagospodarowanie”
koszt
odbioru
wzrósłby
o
około
47
%
Biorąc powyższe pod uwagę, można założyć, że koszt odbioru i zagospodarowania odpadów z
Gminy i Miasta Dobra byłby wyższy o około 6% w przypadku, gdyby Gmina nie zmieniła
rodzaju
przetargu
z
„Odbioru
i
Zagospodarowanie”
na
„Odbiór”.
Gmina ma w aktualnym systemie zdecydowany wpływ na kształtowanie kosztów
zagospodarowania odpadów poprzez doskonalenie systemu selektywnej zbiórki, ponieważ
każdy przypadek zwiększenia ilości odpadów surowcowych dostarczanych do ZUOK „Orli
Staw” wpłynie na obniżenie ceny jednostkowej za zagospodarowanie odpadów zmieszanych.
Na podstawie danych zgromadzonych za drugie półrocze 2014 r. (tj. od momentu podpisania u
mowy na odbiór odpadów komunalnych z Zakładem Usług Komunalnych w Sieradzu) koszty
odbioru i zagospodarowania odpadów kształtują się następująco:
2014
2015
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I
II
suma
umowa z PK umowa z ORLI
Sieradz na
STAW na
odbiór
zagospodarowanie suma m-c
30 656,88
9 994,31
30 656,88
17 403,51
30 656,88
16 617,95
30 656,88
27 944,07
30 656,88
20 700,24
30 656,88
21 161,89
30 656,88
25 619,92
30 656,88
16 667,34
275 911,92
156 109,23
40 651,19
48 060,39
47 274,83
58 600,95
51 357,12
51 818,77
56 276,80
47 324,22
401 364,27
Koszty odbioru i zagospodarowania
odpadów
od VII 2014 do II 2015
60,000.00
50,000.00
40,000.00
30,000.00
20,000.00
10,000.00
0.00
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I
II
Miesięczny koszt odbioru odpadów komunalnych w Gminie Dobra jest stały i kształtuje się na
poziomie 30.656,88 zł. W związku z tym na wahania poziomu kosztów odbioru i
zagospodarowania tak naprawdę mają wpływ jedynie koszty zagospodarowania.
Koszty zagospodarowania odpadów
od VII 2014 r do II 2015 r
30000
27944.07
25619.92
25000
20700.24 21161.89
20000
17403.51 16617.95
15000
10000
16667.34
9994.31
5000
0
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I
II
Najwyższy poziom kosztów zagospodarowania odpadów odnotowano w październiku 2014 r
oraz styczniu 2015 r co niewątpliwie miało związek z odbiorem odpadów
wielkogabarytowych realizowanym w tych miesiącach.
Natomiast do obniżenia kosztów zagospodarowania odpadów niewątpliwie przyczyniło się
składowanie od 2015 r popiołu oraz gruzu na terenie PSZOK w Dobrej.
Podsumowanie
Na terenie gminy Dobra wszyscy mieszkańcy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, z czego aż 98,2% osób zadeklarowało selektywne
gromadzenie odpadów komunalnych. Ponadto dzięki skutecznie zorganizowaniu systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina osiągnęła wszystkie wymagane przepisami
prawa poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy składowania.
Download