ii.1. koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

advertisement
URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY MIASTA
REFERAT INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
KALKULACJA KOSZTÓW SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA MIASTA ŚWIDNICA
ŚWIDNICA, LISTOPAD 2012 r.
Kalkulacja kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Miasta Świdnica
SPIS TREŚCI
I.
WPROWADZENIE .................................................................................................................. 3
II. SZACUNKOWE KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI ........................................................................................................................... 5
II.1.
KOSZT ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH........ 6
II.2.
KOSZT ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH 8
II.2.1.
KOSZTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI W SYSTEMIE ZBIOROWYM .......................................... 10
II.2.2.
KOSZT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI W SYSTEMIE INDYWIDUALNYM.................................... 11
II.3.
KOSZT ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ............... 12
II.3.1.
ILOŚĆ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ................................................................. 13
II.3.2.
KOSZT ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH .......................... 13
II.3.3.
KOSZT ŚWIADCZENIA USŁUGI ODBIORU I TRANSPORTU ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH .............................................................................................................. 14
II.4. KOSZTY UTWORZENIA I PROWADZENIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH (PSZOK) ................................................................................................................... 16
II.4.1.
KOSZTY ZMIENNE PSZOK ............................................................................................... 18
II.4.2.
KOSZTY STAŁE PSZOK..................................................................................................... 21
II.4.3.
KOSZTY CAŁKOWITE PSZOK ........................................................................................... 23
II.5.
KOSZTY ADMINISTRACYJNEJ OBSŁUGI SYSTEMU .................................................................. 23
II.6. CAŁKOWITE SZACUNKOWE KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI ............................................................................................................. 24
III. OBOWIĄZUJĄCE I NOWE STAWKI OPŁAT ............................................................................. 26
III.1.
AKTUALNE STAWKI OPłATY PONOSZONEJ „OD OSOBY” ORAZ „ZA POJEMNIK” ................... 26
III.2.
KALKULACJA NOWEJ STAWKI OPŁATY PONOSZONEJ „OD OSOBY” ...................................... 28
IV. METODY USTALANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ............. 33
V. TERMIN, TRYB I CZĘSTOTLIWOŚĆ UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADMAI
KOMUNALNYMI ................................................................................. Error! Bookmark not defined.
VI. PODSUMOWANIE ............................................................................................................... 37
Strona 2
Kalkulacja kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Miasta Świdnica
I.
WPROWADZENIE
Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) wprowadziła istotne zmiany w
dotychczasowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, przenosząc obowiązek
zorganizowania odbierania odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach
zamieszkałych z właścicieli nieruchomości na gminy. Ponadto na gminy został nałożony
również szereg nowych obowiązków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, w
tym m.in. utworzenie i utrzymywanie na terenie gminy punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.
Ustawa przewiduje również, że rada gminy może w drodze uchwały postanowić o
odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Podjęcie takiej uchwały nie jest jednak
obligatoryjne.
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi finansowany powinien być z
opłat, które będą ponosić na rzecz gminy właściciele nieruchomości. Obowiązek ponoszenia
przez właścicieli nieruchomości na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wynika z art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zgodnie z art. 6k ww. ustawy, rada gminy, w drodze uchwały dokonuje wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustala stawkę tej opłaty oraz
stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Metody, które mogą zostać
wykorzystane do ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami na nieruchomościach
zamieszkałych określono w art. 6j przywołanej powyżej ustawy.
W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłata stanowić
może iloczyn ustalonej stawki oraz liczby mieszkańców lub ilości zużytej wody lub
powierzchni lokalu mieszkalnego. Rada gminy może również ustalić jedną stawkę opłaty od
gospodarstwa domowego.
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, opłata stanowi iloczyn liczby
pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty
ustalonej dla pojemnika o określonej pojemności. W nieruchomościach niezamieszkałych
metoda „od pojemnika” jest jedyną możliwą do zastosowania.
W przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe,
a w części nieruchomości niezamieszkałe, opłata stanowi sumę opłat ustalonych wg metod
określonych dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, bądź po podjęciu przez
radę gminy stosownej uchwały ustalana jest przy zastosowaniu metody ustalonej dla
nieruchomości zamieszkałej.
Strona 3
Kalkulacja kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Miasta Świdnica
Ustalając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6j
ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy bierze pod uwagę
liczbę
mieszkańców
zamieszkujących
daną
gminę,
ilość
wytwarzanych
odpadów
komunalnych, koszty funkcjonowania systemu oraz nieregularne i sezonowe przypadki
wytwarzania odpadów na niektórych nieruchomościach.
Na podstawie delegacji wynikającej z art. 6l ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, rada gminy jest również zobowiązana do podjęcia uchwały, w której określi
termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami, uzgadniając
warunki miejscowe.
Niezbędne jest oczywiście oszacowanie przez gminę kosztów funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie, na które zgodnie z art. 6r ust. 2
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach składają się: koszty odbierania,
transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty tworzenia i
utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty obsługi
administracyjnej tego systemu.
Strona 4
Kalkulacja kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Miasta Świdnica
II. SZACUNKOWE KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wg art. 6r ust. 2 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach obejmują:

koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych,

koszty
utworzenia
i
utrzymania
punktów
selektywnego
zbierania
odpadów
komunalnych,

koszty obsługi administracyjnej systemu.
Na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych w Świdnicy składać będą się:

koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych odbieranych
bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych,

koszty selektywnej zbiórki prowadzonej w systemie zbiorowym,

koszty selektywnej zbiórki prowadzonej w systemie indywidualnym,

koszty zbiórki odpadów wielkogabarytowych w systemie tzw. „wystawki”.
W celu oszacowania kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, który obejmie wszystkie nieruchomości zamieszkałe na terenie miasta
Świdnica przyjmuje się następujące założenia:
1. Liczba nieruchomości zamieszkałych w Świdnicy - 4097, w tym:

liczba nieruchomości w zabudowie osiedlowej oraz w zabudowie śródmiejskiej –
2335

liczba nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - 1762
2. Liczba mieszkańców Świdnicy - 58901, w tym:

liczba mieszkańców zabudowy osiedlowej oraz zwartej śródmieścia - 52118

liczba mieszkańców zabudowy jednorodzinnej - 6783
3. Częstotliwość opróżniania pojemników na odpady zmieszane – 1 raz w tygodniu
4.
Ilość odpadów zmieszanych wytwarzanych przez jednego mieszkańca – 30 l / tydzień
Strona 5
Kalkulacja kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Miasta Świdnica
W oparciu o ww. założenia oraz dane meldunkowe dokonano szacunku ilości
pojemników na odpady zmieszane, z których Wykonawca będzie dokonywał odbioru
odpadów.
Tabela 1. Szacunkowa ilość pojemników w mieście
Pojemność pojemnika na odpady [l]
Ilość pojemników [szt.]
60
570
110
485
120
833
240
2552
340
829
660
624
1100
269
II.1. KOSZT ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
ZMIESZANYCH
Na koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powinny składać się
m.in. koszt dojazdu Wykonawcy do miejsca odbioru odpadów, koszt załadunku odpadów do
śmieciarki, koszt pracy ludzi i sprzętu, koszt transportu do miejsca zagospodarowania
odpadów, narzuty i zysk Wykonawcy.
Zgodnie z art. 9 m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzący
regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych jest obowiązany, na wniosek
gminy, do przedstawienia kalkulacji kosztów zagospodarowania zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania w terminie 7 dni od dnia jego złożenia. Dzięki temu
przepisowi gmina może przy kalkulowaniu kosztów zagospodarowania i odbioru odpadów
komunalnych uwzględnić rzeczywisty koszt ich zagospodarowania. Niemniej jednak brak jest
rzetelnych danych oraz wiarygodnej metodyki obliczeń, na podstawie których można
dokonać kalkulacji pozostałych kosztów, tj. kosztu dojazdu Wykonawcy do miejsca odbioru
odpadów, kosztu załadunku odpadów do śmieciarki, kosztu pracy ludzi i sprzętu, koszt
transportu odpadów do miejsca ich zagospodarowania oraz wysokość narzutów i zysków
Wykonawcy.
Mając powyższe na uwadze przyjęto, że jedynym rzetelnym źródłem informacji na
temat kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych są aktualne, oficjalne
Strona 6
Kalkulacja kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Miasta Świdnica
cenniki przedsiębiorców odbierających odpady komunalne, prowadzących działalność na
terenie miasta Świdnica.
Aktualne ceny przedsiębiorców za odbiór i zagospodarowanie odpadów z
pojemników o określonej pojemności zostały uśrednione i wartości średnie przyjęto do
dalszej wyceny kosztów.
Tabela 2. Średnia cena odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych
Pojemność
Cena w
Cena w
Cena w
Cena
ZOM Sp. z o.o.
ALBA Sp. z o.o.
Veolia S.A.
uśredniona
[zł/poj]
[zł/poj]
[zł/poj]
[zł/poj]
60
-
-
-
8,00
110
8,42
-
-
8,42
120
8,64
10,08
14,15
11,20
240
16,85
21,60
28,03
22,16
340
25,92
-
-
25,92
660
50,76
-
29,93
40,35
1100
58,32
60,65
58,92
59,30
pojemnika na
odpady [l]
Tabela 3. Szacunkowy koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
zmieszanych
Pojemnik
Ilość
Cena uśredniona
Koszt
Koszt usługi za
Koszt usługi za
na
pojemników
za jedno
jednokrotnego
miesiąc [zł]
rok [zł]
odpady [l]
[szt]
opróżnienie [zł/poj]
opróżnienia
pojemników
60
570
8,00
4560,00
18240,00
218880,00
110
485
8,42
4083,70
16334,80
196017,60
120
833
11,20
9329,60
37318,40
447820,80
240
2552
22,16
56552,32
226209,28
2714511,36
340
829
25,92
21487,68
85950,72
1031408,64
660
624
40,35
25178,40
100713,60
1208563,20
1100
269
59,30
15951,70
63806,80
765681,60
137143,40
548573,60
6582883,20
SUMA:
Strona 7
Kalkulacja kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Miasta Świdnica
Szacunkowy koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych
przedstawiony w Tabeli 3. został wyliczony w oparciu o ceny obowiązujące w roku 2012.
Dla
zwiększenia
poprawności
dokonanych
szacunków
niezbędne
jest
wyliczenie
współczynnika zwiększającego cenę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
zmieszanych w roku 2013. Współczynnik ten ma na celu uwzględnienie wzrostu kosztów
zagospodarowania
odpadów komunalnych,
związanego
m.in.
ze
zmianą
sposobu
gospodarowania odpadami w instalacji zagospodarowania odpadów, który jest efektem
znowelizowanych przepisów z zakresu gospodarki odpadami.
Do obliczenia współczynnika przyjęto następujące założenia:

cena przyjęcia odpadów zmieszanych (20 03 01) do PUO Sp. z o.o. w roku 2012 –
178,89 zł netto / 1 Mg

planowana cena przyjęcia odpadów zmieszanych (20 03 01) do PUO Sp. z o .o. w
roku 2013 – 240,72 zł netto / 1 Mg

udział kosztów zagospodarowania odpadów w kosztach ich odbioru – 50 %
W oparciu o powyższe założenia ustalono, że prognozowany wzrost ceny za
zagospodarowanie 1 Mg odpadów zmieszanych (20 03 01) w regionalnej instalacji
przetwarzania odpadów komunalnych (PUO Sp. z o.o.) będzie wynosił 34,6 %, natomiast
współczynnik zwiększający ceną za odbiór odpadów komunalnych należy przyjąć na
poziomie 17,3%.
W efekcie szacuje się, że roczny koszt odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych zmieszanych (20 03 01)
dla Świdnicy wyniesie 7 721 721,99 zł
II.2. KOSZT ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
SEGREGOWANYCH
Według Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto
Świdnica (Uchwała nr XIX/232/12 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 20 sierpnia 2012r.)
obowiązkowi selektywnej zbiórki odpadów na terenie nieruchomości podlegają:
1) papier i makulatura;
2) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odzież i tekstylia;
Strona 8
Kalkulacja kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Miasta Świdnica
3) opakowania ze szkła;
4) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji oraz odpady zielone;
5) przeterminowane leki i chemikalia;
6) zużyte baterie i akumulatory;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
9) odpady budowlane i rozbiórkowe;
10) zużyte opony.
Na terenie nieruchomości system selektywnej zbiórki odpadów: papieru i makulatury,
metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, odzieży i tekstyliów oraz
opakowań ze szkła należy prowadzić systemem:
1) indywidualnym – polegającym na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych
w przystosowanych do tego celu pojemnikach indywidualnych lub workach
foliowych przeznaczonych dla jednej nieruchomości, albo
2) zbiorowym – polegającym na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych
w przystosowanych do tego celu pojemnikach przeznaczonych dla kilku
nieruchomości.
Zabudowa miasta jest mieszana, dlatego też koszty selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych
należy
oszacować
odrębnie
dla
zabudowy
osiedlowej
i
zabudowy
śródmiejskiej, w której obowiązywać będzie system zbiorowy oraz odrębnie dla zabudowy
jednorodzinnej, w której obowiązywać będzie system indywidualny.
Według Uchwały nr XIX/230/12 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 20 sierpnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w ramach opłaty wnoszonej przez właścicieli nieruchomości udostępniane
będą worki do selektywnego zbierania odpadów w systemie indywidualnym oraz pojemniki
do selektywnego zbierania odpadów w systemie zbiorczym.
Podobnie, jak dla odpadów zmieszanych, koszt odbioru i zagospodarowania
odpadów zbieranych selektywnie jest sumą kosztów na które składają się
m.in. koszty
dojazdu Wykonawcy do miejsca odbioru odpadów, koszty załadunku odpadów do śmieciarki,
koszty pracy ludzi i sprzętu, koszty transportu do miejsca zagospodarowania odpadów,
Strona 9
Kalkulacja kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Miasta Świdnica
koszty zakupu i eksploatacji pojemników lub worków do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych oraz narzuty i zysk Wykonawcy. Suma tych kosztów powinna być
pomniejszona o zyski, które Wykonawca otrzyma w związku z zebranymi odpadami, które są
jednocześnie surowcem.
Również w przypadku selektywnej zbiórki odpadów brak jest rzetelnych danych oraz
wiarygodnej metodyki obliczeń, na podstawie których można dokonać kalkulacji ww.
kosztów. Mając powyższe na uwadze przyjęto ponownie, że jedynym rzetelnym źródłem
informacji na temat kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych
selektywnie może być aktualny, oficjalny cennik przedsiębiorcy prowadzącego działalność na
terenie Świdnicy w zakresie odbierania odpadów komunalnych, w tym również odpadów
zbieranych selektywnie. Według cennika tego koszt odbioru i zagospodarowania odpadów
zbieranych selektywnie w pojemniku o pojemności 2,5 m3 wynosi 54,00 zł.
Pozostałe odpady, które objęte są obowiązkiem selektywnego zbierania będą
odbierane od mieszkańców w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub w
ramach zbiórek typu „wystawka”. Koszty prowadzenia punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych oraz zbiórki odpadów w ramach „wystawek” zostaną oszacowane w
dalszej części niniejszej opracowania.
II.2.1. KOSZTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI W SYSTEMIE ZBIOROWYM
Założenia:

gniazdo selektywnego zbierania odpadów składa się z: pojemnika na papier i
makulaturę (pojemniki niebieski), pojemnika na szkło (pojemnik zielony) oraz
pojemnika na tworzywa sztuczne (pojemnik żółty),

liczba osób przypadających jedno gniazdo selektywnego zbierania odpadów: 600800

liczba mieszkańców w zabudowie osiedlowej i zabudowie śródmiejskiej: 52118

liczba gniazd: 90

częstotliwość opróżniania pojemników na papier i makulaturę: jeden raz na dwa
tygodnie

częstotliwość opróżniania pojemników na metale, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe, odzież i tekstylia: w okresie październik-marzec – minimum jeden
raz na dwa tygodnie, w okresie kwiecień-wrzesień – minimum jeden raz na tydzień
Strona 10
Kalkulacja kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Miasta Świdnica

częstotliwość opróżniania pojemników na opakowania ze szkła – minimum jeden raz
na dwa tygodnie
Tabela 4. Wyliczenie kosztów selektywnej zbiórki odpadów w systemie zbiorowym
Rodzaj
Ilość
Ilość odbiorów w roku Cena
pojemnika
[szt.]
(12 miesięcy)
odbiór [zł/poj]
poj. szkło
90
24
54,00
116640,00
poj. tworzywa
90
36
54,00
174960,00
poj. papier
90
24
54,00
116640,00
za
jeden Koszt usługi za cały
okres [zł]
SUMA:
408240,00
Do kosztów selektywnej zbiórki odpadów w systemie zbiorowym należy doliczyć koszty
pojemników, które wyliczamy w oparciu o następujące założenia:

czas amortyzacji pojemników – 4 lata

koszt 1 szt. pojemnika typu „dzwon” o pojemności 2500 l – 1988,00 zł netto

liczna pojemników – 270 szt.
Stąd koszt pojemników wynosi:
270 szt. x 1988,00 zł netto x 0,24 = 134 190,00 zł
Przy uwzględnieniu ww. obliczeń, szacuje się, że całkowity koszt selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych w systemie zbiorowym w skali roku wyniesie 542 430,00 zł.
II.2.2. KOSZT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI W SYSTEMIE INDYWIDUALNYM
Założenia:

ilość mieszkańców w zabudowie jednorodzinnej: 6783

ilość nieruchomości objętych zbiórką w systemie indywidualnym: 1762

pojemność worków do selektywnej zbiórki odpadów: 120 l

cena jednego worka do selektywnej zbiórki odpadów: 1,00 zł

częstotliwość odbioru worków na papier i makulaturę: minimum jeden raz na cztery
tygodnie

częstotliwość odbioru worków na metale, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe, odzież i tekstylia: w okresie październik-marzec – minimum jeden
Strona 11
Kalkulacja kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Miasta Świdnica
raz na cztery tygodnie, w okresie kwiecień-wrzesień – minimum jeden raz na dwa
tygodnie

częstotliwość odbioru worków na opakowania ze szkła – minimum jeden raz na
cztery tygodnie.
Koszt odbioru jednego worka z odpadami zebranymi selektywnie wyliczono na
podstawie ceny odbioru odpadów z pojemnika do selektywnego zbierania odpadów: 2500 l –
54 zł stąd 120 l – 2,59 zł. Do kosztu odbioru doliczono koszt zakupu worka do selektywnej
zbiórki, dlatego całkowity koszt odbioru jednego worka z odpadami zebranymi selektywnie
oszacowano na kwotę: 3,59 zł.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że Wykonawca świadczący usługę w zakresie
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych kalkulując koszty odbioru odpadów
zbieranych selektywnie powinien zmniejszyć je odpowiednio proporcjonalnie do zysków,
jakie osiągnie z tytułu sprzedaży zebranego surowca.
Tabela 5. Wyliczenie kosztów selektywnej zbiórki w systemie indywidualnym
Ilość worków w Ilość
Cena za odbiór Koszt usługi za
roku
gospodarstw
worka [zł/worek]
[szt/gospod.]
[szt.]
worek szkło
12
1762
3,59
75906,96
worek tworzywa
18
1762
3,59
113860,44
worek papier
12
1762
3,59
75906,96
Rodzaj worka
II.3. KOSZT
ODBIORU
WIELKOGABARYTOWYCH
I
cały okres [zł]
SUMA:
265674,36
ZAGOSPODAROWANIA
ODPADÓW
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto
Świdnica (Uchwała nr XIX/232/12 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 20 sierpnia 2012 r.)
odpady
wielkogabarytowe
podlegają
obowiązkowi
selektywnego
zbierania.
Sposób
postępowania z tymi odpadami opisuje §11 ust. 2 regulaminu, wskazując iż należy oddawać
je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub w wyznaczonych dniach
przekazywać podmiotowi odbierającemu odpady komunalne na podstawie umowy zawartej z
gminą.
Strona 12
Kalkulacja kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Miasta Świdnica
Z kolei Uchwała nr XXI/254/12 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 października
2012 r. zmieniająca Uchwałę nr XIX/230/12 Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną
przez
właściciela
nieruchomości
opłatę
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi przewiduje, że odbiór odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości będzie
prowadzony raz w miesiącu w systemie tzw. „wystawki”.
Do wyliczenia kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych
niezbędne są następujące dane:

ilość odpadów wielkogabarytowych wytwarzanych przez mieszkańców czasie
świadczenia usługi,

koszt zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych,

koszt świadczenia usługi odbioru i transportu.
II.3.1. ILOŚĆ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Ponieważ nie znamy na chwilę obecną ilości odpadów wielkogabarytowych, które
wytwarzane są przez mieszkańców Świdnicy, do wyliczenia masy tych odpadów
posługujemy się wytycznymi wynikającymi z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014
(KPGO 2014).
Wg KPGO 2014 odpady wielkogabarytowe stanowią 2,6% ogółu wytworzonych
odpadów komunalnych, a więc dla Świdnicy szacuje się że na jednego mieszkańca
wytworzonych będzie 13,48 kg/rok. Ponieważ przyjęta do kalkulacji liczba mieszkańców
wynosi 58901 osób, a więc szacunkowa ilość odpadów wielkogabarytowych w ciągu roku
wyniesie 794,70 Mg/rok.
II.3.2. KOSZT ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Odpady wielkogabarytowe nie podlegają obowiązkowi przekazania do regionalnej
instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, dlatego w celu określenia kosztów ich
zagospodarowania zebrano informacje o obecnie obowiązujących cenach w wybranych
instalacjach na terenie województwa dolnośląskiego.
Strona 13
Kalkulacja kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Miasta Świdnica
Tabela 6. Ceny zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych
Nazwa instalacji
Cena netto [zł/Mg]
Cena brutto [zł/Mg]
składowisko LPGK Sp. z o.o. Legnica
278,50
300,78
składowisko GPK-SITA GŁOGÓW
250,00
270,00
składowisko MUNDO Lubin
260,65
281,50
składowisko KCGO Ścięgny-Kostrzyca
188,82
203,93
składowisko ECU Sp. z o.o. Rusko
205,00
221,40
Cena średnia
236,60
255,52
W powyższym zestawieniu nie ujęto ceny za zagospodarowanie odpadów
wielkogabarytowych, którą przedstawiło w kalkulacji kosztów zagospodarowania odpadów na
rok 2013 Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z Zawiszowa, ponieważ
przewidywana cena na rok 2013 była znacznie niższa od cen, które w chwili obecnej
obowiązują u innych przedsiębiorców.
W związku z powyższym dla poprawności obliczeń, oraz założenia tzw. marginesu
bezpieczeństwa do dalszych obliczeń przyjmujemy cenę za zagospodarowanie odpadów
wielkogabarytowych na poziomie 255,52 zł/Mg.
II.3.3. KOSZT ŚWIADCZENIA USŁUGI ODBIORU I TRANSPORTU ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH
Podobnie,
jak
w
przypadku
odpadów
komunalnych
zmieszanych
oraz
segregowanych na koszt usługi odbioru i transportu odpadów wielkogabarytowych składają
się m.in. koszty dojazdu Wykonawcy do miejsca odbioru odpadów, koszty załadunku
odpadów do samochodu ciężarowego, koszty pracy ludzi i sprzętu, koszty transportu do
miejsca zagospodarowania odpadów, oraz narzuty i zysk Wykonawcy.
Również w tym przypadku brakuje nam rzetelnych danych oraz wiarygodnej metodyki
obliczeń, na podstawie których można dokonać kalkulacji ww. kosztów oraz dodatkowo
trudno jest przewidzieć ilość odpadów wielkogabarytowych, jaką w poszczególnych
miesiącach świadczenia usługi właściciele nieruchomości przekażą do odebrania.
W związku z powyższym do obliczenia kosztów świadczenia ww. usługi przyjęto następujące
założenia:

cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych
gromadzonych w kontenerach typu KP7 wg cennika ZOM Sp. z o.o. na rok 2012
wynosi: 388,80 zł
Strona 14
Kalkulacja kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Miasta Świdnica

cena
za
zagospodarowanie
odpadów
komunalnych
niesegregowanych
na
składowisku PUO Sp. z o.o. wg cennika na rok 2012 wynosi: 193,20 zł (brutto)

gęstość zmieszanych odpadów komunalnych wynosi ok. 200kg/m3 stąd można
przyjąć, że w pojemniku KP7 znajduje się ok 1,5 Mg odpadów niesegregowanych.
Powyższe założenia pozwolą na wyliczenie kosztów zagospodarowania odpadów
komunalnych niesegregowanych zebranych w pojemniku typu KP7:
1,5 Mg x 193,20 zł/Mg = 289,80 zł
Ponieważ koszt odbioru i zagospodarowania odpadów niesegregowanych z
pojemnika KP7 wg cennika ZOM Sp. z o.o. wynosi 388,80 zł, a sam koszt
zagospodarowania tych odpadów, wyliczony powyżej, przyjmujemy jako 289,80 zł to
możemy przyjąć, że szacunkowe koszty związane z dojazdem Wykonawcy do miejsca
odbioru odpadów oraz transportem pojemnika KP7 na składowisko wraz z kosztem pracy
ludzi i sprzętu oraz narzutami i zyskami są na poziomie ok. 100,00 zł.
W tym miejscu istotne znaczenie ma sposób świadczenia usługi odbioru odpadów
zgromadzonych w pojemniku typu KP7, tj. każdy pojemnik typu KP7 odbierany jest przez
samochód ciężarowy, który przyjeżdża do poszczególnych pojemników oddzielnie. Pojemnik
taki jest ładowany na samochód, transportowany do miejsca zagospodarowania odpadów
lub do stacji przeładunkowej, a następnie opróżniany.
Dzięki takiemu systemowi pracy można przyjąć, że koszty operacyjne dla jednego
kursu samochodu ciężarowego na terenie Świdnicy wynoszą ok. 100,00 zł.
Dla dalszych obliczeń zakładamy, że na jeden samochód ciężarowy przypadać
będzie ok. 0,5 Mg odpadów wielkogabarytowych, dlatego też koszt odbioru i transportu 1 Mg
odpadów wielkogabarytowych szacujemy na kwotę w wysokości 200 zł.
Tabela 7. Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych
Szacowana ilość odpadów wielkogabarytowych
wytworzonych w 2013 r. [Mg/rok]
794,70
Koszt odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów
wielkogabarytowych [zł/Mg], tj.
455,52
- koszt zagospodarowania – 255,52 zł/Mg
- koszt odbioru i transportu – 200,00 zł/Mg
Koszt usługi odbioru i zagospodarowania odpadów 362 001,74
wielkogabarytowych za rok [zł]
Strona 15
Kalkulacja kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Miasta Świdnica
II.4. KOSZTY UTWORZENIA I PROWADZENIA PUNKTU
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
SELEKTYWNEGO
Obowiązek utworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych należy do zadań własnych gminy, wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa nie określa jednak terminu, w jakim
gminy zobowiązane są utworzyć na swoim terenie ww. punkty oraz sposobu, w jaki punkty te
winny zostać zorganizowane, ani tym bardziej w jakim zakresie winny świadczyć usługi z
zakresu przyjmowania i zbierania odpadów komunalnych. Niemniej jednak wydaje się, że
funkcjonowanie PSZOK powinno nastąpić wraz z rozpoczęciem funkcjonowania nowego
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Potwierdzeniem tej tezy może być zapis
art. 6r ust. 3, który stanowi, że rada gminy w drodze uchwały określa szczegółowy sposób i
zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę. Uchwała ta musi w szczególności określać ilość odpadów
komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów
komunalnych oraz sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
Na chwilę obecną brak jest wskazań jaką liczbę mieszkańców powinien obsługiwać
jeden punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przy czym z wstępnej wykładni
językowej wynika, że muszą zostać utworzone „punkty”, czyli co najmniej dwa punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ponadto z przepisów ustawy wynika, że
gmina powinna zapewnić mieszkańcom łatwy dostęp do takich punktów. Z wypowiedzi
ekspertów ds. gospodarki odpadami wynika jednak, że w obecnych warunkach tworzenie
PSZOK dla mniejszej niż 100 000 liczby mieszkańców jest nieuzasadnione ekonomicznie,
dlatego też zachęcają oni, aby mniejsze gminy tworzyły PSZOK wspólnie.
Mając na uwadze powyższe wskazania oraz opinie wydaje się, że przynajmniej w
początkowym
okresie funkcjonowania
nowego
systemu
gospodarowania
odpadami
komunalnymi, wystarczające będzie utworzenie na terenie Świdnicy jednego punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Oszacowanie kosztów utworzenia i funkcjonowania takiego punktu jest bardzo
trudne, szczególnie w sytuacji, gdy dotychczas gmina nie prowadziła samodzielnie takiego
punktu.
Strona 16
Kalkulacja kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Miasta Świdnica
W celu dokonania szacunku kosztów przyjmujemy, że na koszty utworzenia i funkcjonowania
PSZOK składać będą się:

koszty zmienne punktu, tj. koszty energii elektrycznej, wody i ścieków oraz koszty
zagospodarowania zebranych w PSZOK odpadów komunalnych.

koszty stałe punktu, tj. koszty amortyzacji nieruchomości przygotowanej pod PSZOK,
koszty podatku od nieruchomości, koszty biura obsługi klienta, koszty amortyzacji
pojemników i innych urządzeń do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty
wynagrodzenia pracownika obsługi,
Zgodnie z uchwałą Nr XIX/230/12 Rady Miejskiej w Świnicy z dnia 20 sierpnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę (zmienioną uchwałą nr
XXI/254/12 z dnia 25.10.2012 r.) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w
Świdnicy będzie przyjmował odpady od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 18.00
oraz w soboty w godzinach 10.00 – 16.00.
Do punktu przyjmowane będą następujące rodzaje odpadów komunalnych:

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości,

zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości,

odpady budowlane i rozbiórkowe – jednorazowo w ilości 350 kg

meble i inne odpady wielkogabarytowe – jednorazowo w ilości 350 kg,

zużyte opony – jednorazowo w ilości 10 szt.

chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach – w każdej ilości,

odpady zielone – jednorazowo w ilości 100 kg,

odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone – w każdej ilości,

inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych – w każdej
ilości,

papier i tektura – w każdej ilości,

metal – w każdej ilości,

tworzywa sztuczne – w każdej ilości,

szkło i opakowania ze szkła – w każdej ilości,

opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości,

opakowania ulegające biodegradacji – w każdej ilości.
Strona 17
Kalkulacja kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Miasta Świdnica
II.4.1. KOSZTY ZMIENNE PSZOK
1. Roczne koszty zużycia energii elektrycznej:
Zakładamy, że miesięczne koszty zużycia energii elektrycznej w PSZOK będą na poziomie
1000,00 zł brutto, stąd roczny koszt wyniesie 12 000,00 zł.
2. Roczne koszty zużycia wody i oczyszczania ścieków:
Zakładamy, że koszt miesięcznego zużycia wody i odprowadzenia ścieków będzie na
poziomie 500,00 zł brutto, stąd roczny koszt wyniesie 6 000,00 zł.
3. Koszty przekazania odpadów zebranych w zależności od ilości i rodzaju zebranego
odpadu:
Szacowana ilość poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, która zostanie
wytworzona
na
terenie
Świdnicy
została
wyliczona
na
podstawie
wytycznych wynikającymi z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 (KPGO 2014)
oraz Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012.
Zawartość
poszczególnych
frakcji
odpadów
komunalnych
w
ogólnym
strumieniu
wytworzonych odpadów komunalnych (wg KPGO 2014) oraz przewidywaną ilość odpadów
komunalnych, która zostanie oddana do PSZOK przedstawiono w Tabeli 8.
Strona 18
Kalkulacja kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Miasta Świdnica
Tabela 8. Przewidywany strumień odpadów komunalnych skierowany do PSZOK
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Rodzaj
odbieranej frakcji
odpadów
komunalnych
zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny
zużyte baterie i
akumulatory
odpady
budowlane i
rozbiórkowe
meble i inne
odpady
wielkogabarytowe
zużyte opony
chemikalia, w tym
opakowania po
chemikaliach
odpady zielone
odpady ulegające
biodegradacji
inne niż zielone
inne odpady
niebezpieczne
powstające w
gospodarstwach
domowych
papier i tektura
metal
tworzywa
sztuczne
szkło i
opakowania ze
szkła
opakowania
wielomateriałowe
opakowania
ulegające
biodegradacji
Zawartość frakcji w
ogólnym strumieniu
odpadów
komunalnych
[%]
Ilość
poszczególnych
rodzajów
odpadów
[Mg]
0,2
Przewidywany
strumień odpadów
trafiający do PSZOK
[%]
Mg]
47,1
10
4,71
0,2
47,1
10
4,71
-----
6 333,58
20
1266,72
2,6
612,3
20
122,46
---
---
---
---
0,2
47,1
50
23,55
5,3
1 248,1
70
873,67
28,9
6 805,8
5
340,29
0,2
47,1
50
23,55
19,2
2,6
4 521,5
612,3
10
2
452,15
12,25
15,1
3 556,0
10
355,60
10
2 355,0
10
235,50
2,5
588,7
10
58,87
---
---
---
---
RAZEM
3774,03
W celu oszacowania przewidywanego strumienia odpadów komunalnych, który
zostanie skierowany do PSZOK dokonano pewnych modyfikacji wskaźników z KPGO 2014,
tj. wskaźnik wytwarzania odpadów niebezpiecznych który wg KPGO 2014 wynosi 0,8 %
masy ogólnie wytworzonych odpadów komunalnych podzielono równo pomiędzy zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny (0,2 %), zużyte baterie i akumulatory(0,2 %), chemikalia, w
Strona 19
Kalkulacja kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Miasta Świdnica
tym opakowania po chemikaliach (0,2 %) i inne odpady niebezpieczne powstające w
gospodarstwach domowych (0,2 %). Ponadto przyjęto, że opakowania ulegające
biodegradacji stanowią część odpadów ulegających biodegradacji innych niż zielone, a
zużyte opony stanowią część masy odpadów niebezpiecznych.
Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami wskaźnik wytwarzania
odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi: 0,22Mg/Mk/rok, ale biorąc pod uwagę ,że
brak jest informacji na temat zbieranych odpadów tego rodzaju w Świdnicy, gdyż dotychczas
nie były one zaliczane do odpadów komunalnych zakładamy, ze wskaźnik wytwarzania
odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniesie: 0,11 Mg/Mk/rok.
Ilość odpadów poszczególnych rodzajów trafiających do PSZOK została tak
oszacowana, aby uwzględniała system zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto
Świdnica,
który
wskazuje
właścicielom
nieruchomości
sposób
postępowania
z
poszczególnymi rodzajami odpadów, jak np.: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który
może być oddany w punkcie sprzedaży nowego sprzętu lub w PSZOK, odpady
wielkogabarytowe, które mogą zostać zebrane podczas tzw. „wystawek” bądź oddane do
PSZOK, itd.
Przyjęto również, że część odpadów zebrana w PSZOK będzie odbierana przez firmy
bądź organizacje odzysku i recyklingu, dlatego nie będziemy ponosić kosztów związanych z
zagospodarowaniem tych rodzajów odpadów, a będą to:

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

zużyte baterie i akumulatory,

zużyte opony,

papier i tektura,

tworzywa sztuczne,

szkło i opakowania ze szkła,

opakowania wielomateriałowe.
Pozostałe
odpady,
zgodnie
z
zasadami
postępowania
z
odpadami
będą
przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia np. w Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów lub do kompostowni.
W celu oszacowania kosztów zagospodarowania odpadów przekazanych do odzysku
lub recyklingu przyjmujemy cennik Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów Sp. z o. o.
przedstawiony na 2013 r. przekazany do tutejszego Urzędu na pisemny wniosek oraz cenniki
innych instalacji zagospodarowania odpadów z terenu województwa dolnośląskiego.
Strona 20
Kalkulacja kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Miasta Świdnica
Tabela 9. Szacowany koszt zagospodarowania odpadów zebranych w PSZOK
Rodzaj odpadu
Odpady budowlane i
rozbiórkowe
Meble i inne odpady
wielkogabarytowe
Odpady zielone
Odpady ulegające
biodegradacji inne niż
zielone
Jednostkowy koszt
zagospodarowania
[zł/Mg]
150,58
Ilość [Mg/rok]
1266,72
Całkowity koszt
zagospodarowania
[zł/Mg]
190 742,70
255,52
122,46
31 290,98
149,67
219,61
873,67
340,29
130 762,19
74 731,08
2603,14
427 526,95
SUMA
II.4.2. KOSZTY STAŁE PSZOK
1. Koszt wynajmu nieruchomości przygotowanej pod PSZOK:
Wartość nieruchomości : 60 000,00 zł
Cena wynajmu: 0,40 zł/m2
Powierzchnia nieruchomości: 600 m2
Stąd miesięczny koszt: 0,40 x 600 = 420 zł/miesiąc, tj. 2880,00 zł/rok
2. Koszt podatku od nieruchomości:
Powierzchnia terenu zajmowanego przez PSZOK: 600 m2
Stawka podatku od 1 m2 powierzchni – 0,80 zł
600 x 0,80 = 480,00 zł, stąd 480: 12 miesięcy = 40,00 zł/miesiąc
Podatek od wartości nieruchomości: 2%
Wartość nieruchomości 60 000,00 zł, stąd 60 000 x 2 %=1200,00 : 12 miesięcy = 100,00
zł/miesiąc
3. Koszty biura obsługi klienta:
Koszt amortyzacji budynku przy jego wartości 12 000,00 zł - 10 %
12 000,00 x 10 % = 1200,00 : 12 miesięcy = 100,00 zł/miesiąc
Koszt podatku od gruntu pod biurem:
Stawka podatku od 1 m2 powierzchni wynosi 0,80 zł
Powierzchnia biura 16,60 m2, stąd 16,60 x 0,80 = 13,28 zł : 12 miesięcy = 1,11 zł/miesiąc
Koszt podatku od powierzchni użytkowej biura:
Powierzchnia użytkowa biura :12 m2
Strona 21
Kalkulacja kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Miasta Świdnica
Stawka podatku od 1 m2 powierzchni użytkowej budynku wynosi 21,30 zł
Stąd podatek: 12,00 x 21,30 = 256,60 zł : 12 miesięcy = 21,38zł/miesiąc
Razem koszty stałe nieruchomości zabudowanej PSZOK: 487,49 zł/ miesiąc
Razem koszty stałe nieruchomości zabudowanej PSZOK: 5.849,88zł/rok
4. Koszt amortyzacji pojemników i innych urządzeń do zbierania odpadów komunalnych
przyjęto na poziomie 20% od kosztu zakupu niezbędnych pojemników do
gromadzenia poszczególnych odpadów zbieranych w PSZOK.
Tabela 10. Niezbędne wyposażenie PSZOK
Rodzaj pojemnika / przeznaczenie
Kontenery Kp-7 otwarty na gruz
Kontenery Kp-7 otwarty na odpady
zielone i bio
Kontener zamknięty
Pojemnik MGB 1100
Pojemnik na lampy fluorescencyjne
LSTRB
Pojemnik na odpady niebezpieczne,
chemiczne
Pojemnik na odpady zawierające rtęć
ASP 600
Pojemnik na zużyte baterie
Pojemnik na akumulatory
Ilość [szt]
Cena pojemnika [zł]
1
3
6450,00
4550,00
1
7
1
12 000,00
930,00
1480,00
1
830,00
1
830,00
1
1
830,00
1030,00
Na podstawie danych przedstawionych w Tabeli 10. szacuje się, iż koszt wyposażenia
PSZOK w pojemniki na odpady wynosi: 33 680,00 zł
Stąd roczny koszt amortyzacji pojemników wynosi: 33 680,00 x 20 % = 6 736,0zł/rok
5. Koszt wynagrodzenia obsługi punktu:
Zgodnie z założeniami uchwały nr XXI/254/12 z dnia 25.10.2012 r. PSZOK będzie czynny od
poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 18.00 oraz w soboty w godzinach 10.00 - 16.00,
co daje 46 godzin pracy tygodniowo, a więc średnio 184 godziny pracy miesięcznie.
Przyjęto, że wynagrodzenie pracownika będzie wyższe o 10 % od najniższej krajowej płacy
brutto na 2012 r., czyli wyniesie 1650,00 zł brutto/miesiąc.
Do tej kwoty należy doliczyć koszty pracodawcy, a więc koszt zatrudnienia pracownika w
skali miesiąca będzie wynosił: 1 992,22 zł/miesiąc czyli 23 906,64 zł/rok.
Strona 22
Kalkulacja kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Miasta Świdnica
II.4.3. KOSZTY CAŁKOWITE PSZOK
Uwzględniając powyższe wyliczenia szacuje się, że całkowite koszty utworzenia i
prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Świdnicy w skali
roku wyniosą 482 199,47 zł/rok, a w tym:

koszty zużycia energii elektrycznej – 12 000,00 zł/rok

koszty zużycia wody i oczyszczania ścieków – 6 000,00 zł/rok

koszty przekazania odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia – 427 526,95 zł/rok

koszty najmu nieruchomości – 2 880,00 zł/rok

koszty podatku od nieruchomości – 1 680,00 zł/rok

koszty biura obsługi klienta – 1469,88 zł/rok

koszty amortyzacji pojemników do zbierania odpadów – 6 736,00 zł/rok

koszty wynagrodzenia obsługi – 23 906,64 zł/rok.
Ww. koszty utworzenia i prowadzenia PSZOK należy zwiększyć o wskaźnik inflacji, który na
podstawie lat 2010-201 przyjmujemy na poziomie 3,2%.
Roczny koszt utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych dla Świdnicy szacuje się na poziomie 497 629,84 zł
II.5. KOSZTY ADMINISTRACYJNEJ OBSŁUGI SYSTEMU
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w
gminie są kosztami, które zgodnie z wymaganiami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
muszą być wliczone w całkowite koszty funkcjonowania tego systemu.
Na koszty administracyjnej obsługi systemu składają się:

koszty etatyzacji na potrzeby wdrożenia, a następnie administrowania i nadzorowania
systemu w 2013r.,

koszty urządzenia stanowisk pracy,

koszty utrzymania biura,

koszty korespondencji,

koszty windykacji.
Strona 23
Kalkulacja kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Miasta Świdnica
Na
podstawie
przewidywanych
nakładów
pracy
założono,
że
dla
obsługi
administracyjnej systemu niezbędne będzie zatrudnienie 8 pracowników, tj.:
 4 pracowników do Referatu Infrastruktury Technicznej (przyjmowanie i weryfikowanie
deklaracji, prowadzenie postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie
złożyli deklaracji, nadzór nad świadczeniem usług w zakresie odbierania i
zagospodarowania odpadów komunalnych oraz nad prowadzeniem PSZOK,
sprawozdawczość i analiza, edukacja i informacja, przyjmowanie interwencji od
mieszkańców i zarządców itd.),
 4 pracowników do Departamentu Budżetowo
– Finansowego (księgowość,
windykacja).
Mając na uwadze ww. potrzeby etatyzacji oraz zadania oszacowano, że:
 koszt zatrudnienia 8 pracowników do administracyjnej obsługi systemu wynosi:
350 220,00 zł/rok,
 koszt urządzenia 8 stanowisk pracy wynosi: 67 604,00 zł,
 koszt utrzymania biura (obejmujące koszty energii elektrycznej, koszty zużycia wody i
odprowadzenia ścieków, wywozu odpadów oraz połączeń telefonicznych) wynosi:
4 609,92 zł/rok,
 koszt korespondencji pocztowej wynosi: 24 400,00 zł/rok,
 koszt windykacji wynosi: 20 000,00 zł/rok
W związku z powyższym szacuje się, że koszty administracyjnej obsługi systemu wyniosą
466 833,92 zł/rok.
II.6. CAŁKOWITE SZACUNKOWE KOSZTY FUNKCJONOWANIA
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
SYSTEMU
Całkowity koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
który obejmie wszystkie nieruchomości zamieszkałe na terenie miasta Świdnica obejmuje
składowe, które zostały wyszczególnione w Tabeli 11. i wynosi, wg dokonanych szacunków
9 856 291,85 zł/rok.
Z dokonanych wyliczeń wynika, że w całkowitych kosztach funkcjonowania systemu
gospodarowania
odpadami
komunalnymi,
który
obejmie
wszystkie
nieruchomości
zamieszkałe na terenie miasta Świdnica przeważają koszty odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych zmieszanych.
Strona 24
Kalkulacja kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Miasta Świdnica
Tabela 11. Koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Lp.
Składowa kosztu
1
5
koszt odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych zmieszanych
koszt odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych segregowanych w systemie
zbiorczym wraz z eksploatacją pojemników
koszt odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych segregowanych w systemie
indywidualnym wraz z dostarczeniem worków do
segregacji
koszt odbioru i zagospodarowania odpadów
wielkogabarytowych
koszt utworzenia i prowadzenia PSZOK
6
koszt obsługi administracyjnej
2
3
4
Wartość [zł]
SUMA
7 721 721,99
542 430,00
265 674,36
362 001,74
497 629,84
466 833,92
9 856 291,85
Strona 25
Kalkulacja kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Miasta Świdnica
III. OBOWIĄZUJĄCE I NOWE STAWKI OPŁAT
W celu ustalenia aktualnie obowiązujących stawek opłat za odbiór odpadów (który
jednocześnie obejmuje ich zagospodarowanie) wykorzystano dane przekazane przez
zarządców nieruchomości oraz spółdzielnie mieszkaniowe na cele zawiązane z budowaniem
nowego
systemu
gospodarowania
odpadami
komunalnymi
oraz
oficjalne
cenniki
przedsiębiorców prowadzących na terenie Świdnicy działalność z zakresu odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
III.1. AKTUALNE STAWKI OPŁATY PONOSZONEJ „OD OSOBY” ORAZ „ZA
POJEMNIK”
Zabudowa miasta jest mieszana, jednak przeważa zabudowa osiedlowa i zabudowa
śródmiejska. Rodzaj zabudowy ma natomiast istotny wpływ na wysokość opłat, jakie
mieszkańcy obecnie ponoszą za odbiór odpadów komunalnych. Ponadto zazwyczaj w
opłacie ponoszonej za odbiór odpadów z budynków wielolokalowych uwzględniona jest
selektywna zbiórka odpadów oraz odbiór odpadów wielkogabarytowych. Usługa taka
natomiast nie jest wliczona w opłatę, jaką ponoszą mieszkańcy budynków jednorodzinnych.
W Tabeli 12. zestawiono aktualnie obowiązujące miesięczne stawki opłat za odbiór
odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jakie obecnie ponoszą mieszkańcy
budynków wielolokalowych. Informacje nie obejmują wszystkich zarządców nieruchomości,
którzy obecnie działają na terenie Świdnicy ponieważ nie wszyscy zarządcy wyrazili wolę
współpracy oraz nie przekazali informacji do Urzędu. Ponadto rynek zarządzania
nieruchomościami obecnie bardzo dynamicznie się rozwija, przez co Urząd nie posiada
najbardziej aktualnych danych o podmiotach świadczących usługi z zakresu administrowania
i zarządzania nieruchomościami. Dodatkowo na terenie miasto funkcjonują również
Wspólnoty Mieszkaniowe, które nie powierzyły zadań z zakresu administrowania swoimi
nieruchomościami żadnemu licencjonowanemu zarządcy nieruchomościami. Wspólnoty te
indywidualnie negocjują ceny za odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcami,
natomiast ceny te nie są dla nas udostępniane.
Strona 26
Kalkulacja kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Miasta Świdnica
Tabela 12. Aktualne stawki opłaty za odbiór odpadów u różnych zarządców nieruchomości
Lp.
Nazwa zarządcy
Stawka opłaty za odbiór odpadów
[zł/osobę]
1.
Spółdzielnia Mieszkaniowa
7,50
2.
PKP S.A.
7,75
3.
Miejski Zarząd Nieruchomości
6,24
4.
WSM „Własny Kąt”
7,10
5.
SM Lokatorsko-Własnościowa „Mój Dom”
7,10
6.
SM „Zawiszów”
6,80
7.
ŚTBS Sp. z o.o.
8,22
8.
SM Szansa
7,10
9.
SM Razem
7,07
10.
SM Budowlani
7,07
11.
SM Nauczyciel
8,00
12.
SM Zgoda
5,50
13.
PPHU GRYF-POLL
7,07
Średnia stawka
7,12
Z ww. danych wynika, że obecnie najmniejszą opłatę za odbiór odpadów ponoszą
mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda”, natomiast największą opłatę ponoszą
mieszkańcy Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Zbliżone opłaty
ponoszą natomiast mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. M. Skłodowskie – Curie,
WSM „Własny Kąt”, SM „Mój Dom”, SM „Szansa”, SM „Budowlani”, SM „Razem” oraz
mieszkańcy nieruchomości zarządzanych przez PPHU „GRYF-POL”.
Wyliczenia średniej opłaty za odbiór odpadów jaką ponoszą z kolei mieszkańcy
zabudowy jednorodzinnej dokonano natomiast w oparciu o następujące dane:

aktualny cennik ZOM Sp. z o.o. za odbiór odpadów z pojemników o określonej
objętości (forma ZOM Sp. z o.o. obsługuje większość budynków jednorodzinnych w
mieście) – Tabela 13.

wymagana minimalna objętość pojemnika na odpady przy założeniu tygodniowego
cyklu odbioru odpadów (na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr VI/70/07 Rady
Miejskiej w Świdnicy z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica, która
obowiązywała do 22 listopada 2012 r.) – 40 l /osobę.
Strona 27
Kalkulacja kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Miasta Świdnica
Tabela 13. Cennik ZOM Sp. z o.o. na rok 2012
Typ pojemnika
Ilość osób
Koszt opróżnienia
Miesięczny koszt
Miesięczny koszt
oraz pojemność [l]
/ pojemnik
jednego
opróżnienia
na jednego
pojemnika [zł]
pojemnika [zł]
mieszkańca [zł]
SM-110
2,75
8,42
33,68
12,25
MGB-120
3
8,64
34,56
11,52
MGB-240
6
16,85
67,40
11,23
MGB-340
8,5
25,92
103,68
12,20
MGB-660
16,5
50,76
203,04
12,31
MGB-1100
27,5
58,32
233,28
8,48
W zabudowie jednorodzinnej zazwyczaj stosowane są pojemniki o objętościach 110 l
– 240 l dlatego też do dalszych wyliczeń średniej ceny za odbiór odpadów komunalnych
ponoszonej przez jednego mieszkańca wzięto pod uwagę ceny za odbiór odpadów z ww.
pojemników. Stąd średnia opłata za odbiór odpadów komunalnych od jednego mieszkańca w
zabudowie jednorodzinnej na terenie Świdnicy wynosi obecnie ok. 11,67 zł/miesiąc.
Na podstawie ww. danych i wyliczeń ustalono, że śrenia opłata za odbiór odpadów
komunalnych od jednego mieszkańca Świdnicy wynosi obecnie ok. 9,40 zł/miesiąc.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że obecnie funkcjonujący system gospodarowania
odpadami komunalnymi nie zapewnia wszystkim mieszkańcom Świdnicy w ramach
ponoszonych opłat możliwosć prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, czy też możliwości
pozbywania się odpadów wielkogabarytowych i problemowych. Możliwość taką mają w
zasadzie tylko mieszkańcy dużych spółdzielni mieszkaniowych, natomiast mieszkańcy
zabudowy jednorodzinnej za każdą dodatkowo oddaną ilość odpadów muszą ponosić
dodatkową opłatę.
III.2. KALKULACJA NOWEJ STAWKI OPŁATY PONOSZONEJ „OD OSOBY”
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy, w drodze
uchwały, ustala:

stawkę opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które nie są
zbierane i odbierane w sposób selektywny,

stawkę opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które są
zbierane i odbierane w sposób selektywny,
Strona 28
Kalkulacja kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Miasta Świdnica

stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności w sytuacji, gdy odpady nie są
zbierane i odbierane w sposób selektywny,

stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności w sytuacji, gdy odpady nie są
zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Według opinii ekspertów Ministerstwa Środowiska rada gminy nie jest zobowiązana
do uchwalenia wysokości stawek opłaty za pojemniki o określonej pojemności w sytuacji, gdy
nie zdecydowała o przejęciu obowiązku zorganizowania odbierania odpadów komunalnych z
nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.
Ponieważ na terenie Świdnicy nie planuje się przejęcia ww. obowiązku od właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych w I etapie wprowadzania nowego systemu, dlatego też w
niniejszym opracowaniu nie przedstawiono kalkulacji opłaty za pojemnik.
Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6j ust. 2
cytowanej ustawy musi być wyliczana przy uwzględnieniu:
1. liczby mieszkańców zamieszkujących daną gminę,
2. ilości wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,
3. kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami,
4. przypadków, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, a
w szczególności sezonowo.
Do
wyliczenia
stawki
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
przyjęto
następujące założenia:

liczba mieszkańców Świdnicy (wg stanu z dnia 12.09.2012 r.) – 58901,

prognozowana ilość wytwarzanych w 2013 r. na terenie Świdnicy odpadów
komunalnych (wg Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Dolnośląskiego 2012) – 409 kg/M, rok,

koszty
funkcjonowania
systemu
gospodarowania
odpadami
komunalnymi
–
9 856 291,85 zł/rok,

nieregularne (sezonowe) wytwarzanie odpadów – nie występuje.
Na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadów komunalnych składają się:

koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych,

koszty
utworzenia
i
utrzymania
punktu
selektywnego
zbierania
odpadów
komunalnych,

koszty obsługi administracyjnej.
Strona 29
Kalkulacja kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Miasta Świdnica
Kalkulację kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych zmieszanych, zbieranych selektywnie oraz wielkogabarytowych
sporządzono w oparciu o ceny rynkowe obowiązujące w chwili dokonywania szacunków,
które
powiększono
o
przewidywany
wzrost
cen
za
zagospodarowanie
komunalnych zmieszanych w regionalnych instalacjach do
odpadów
przetwarzania odpadów
komunalnych. Wg dokonanych szacunków koszty te dla Świdnicy w skali roku będą wynosić
8 891 828,09 zł (Tabela 11., pozycja 1-4).
Kalkulację kosztów utworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych sporządzono w oparciu o ceny rynkowe urządzenia i wyposażenia punktu,
przewidywany strumień odpadów komunalnych, który zostanie skierowany do punktu oraz
obecnie obowiązujące ceny za odzysk lub unieszkodliwienie zebranych odpadów. W
kosztach utworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów przewidziano
również koszty związane z jego obsługą oraz koszty energii. Wg dokonanych szacunków
koszty te dla Świdnicy w skali roku będą wynosić 497 629,84 zł.
Kalkulację kosztów obsługi administracyjnej sporządzono w oparciu o zakładaną
niezbędną liczbę pracowników zatrudnionych w celu obsługi administracyjnej systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi oraz koszty związane z wynagrodzeniem ww.
osób, utrzymaniem oraz koszty prowadzonych postępowań administracyjnych. Wg
dokonanych szacunków koszty te dla Świdnicy w skali roku będą wynosić 466 833,92 zł.
Podsumowując, na podstawie ww. szacunków ustalono, że całkowite koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w skali roku będą wynosić
9 856 291,85 zł. Gdyby więc ustawodawca nakazał ustalenie tylko jednej stawki za
gospodarowanie odpadami komunalnym, stawka ta, na podstawie dokonanych szacunków
dla Świdnicy wynosiłaby 13,94 zł/mieszkańca miesięcznie.
Ponieważ jednak, zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach rada gminy zobowiązana jest określić zasadniczo dwie
stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj.:

stawkę opłaty, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz

niższą stawkę opłaty, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
zasadnym jest, aby wysokość ww. stawek była wyraźnie zróżnicowana, tj. aby stawka za
odbieranie odpadów komunalnych, które nie są na terenie nieruchomości zbierane i
odbierane w sposób selektywny była relatywnie wyższa od stawki za odbieranie odpadów
komunalnych, które są na terenie nieruchomości zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Strona 30
Kalkulacja kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Miasta Świdnica
Takie zróżnicowanie stawek będzie pełniło funkcję motywującą do selektywnego zbierania
odpadów.
Wobec powyższego przyjęto założenie, że 95% mieszkańców Świdnicy będzie
prowadziło selektywne zbieranie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, natomiast
5% mieszkańców Świdnicy nie podejmie się selektywnej zbiórki i w efekcie poniesie opłatę
wyższą.
Wpływy pozyskane z opłat ponoszonych przez mieszkańców, zgodnie z ustawą o
utrzymaniu czystości i porządku, mają w całości pokryć koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi. Tak więc w celu pokrycia ww. kosztów
funkcjonowania systemu proponuje się aby miesięczna stawka opłaty za gospodarowania
odpadami komunalnymi wynosiła 22,40 zł/mieszkańca w przypadku, gdy odpady nie są
zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 13,50 zł/mieszkańca w przypadku, gdy
odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku braku
selektywnej zbiórki odpadów byłaby więc wyższa o ponad 60% od stawki opłaty naliczanej w
sytuacji, gdy odpady na terenie nieruchomości są zbierane w sposób selektywny.
Na podstawie przyjętych założeń i dokonanych szacunków proponuje się następujące
miesięczne stawki opłat za gospodaorwanie odpadami komunalnymi w Świdnicy:

22,40 zł/mieszkańca – w przypadku odpadów zbieranych nieselektywnie

13,50 zł/mieszkańca – w przypdku odpadów zbieranych selektywnie
Propozycje ww. stawek nie uwzględniają poziomu ściągalności opłaty, ponieważ na
obecnym etapie planowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
trudno przewidzieć poziom ściagalności tej opłaty. Ponadto do ustalenia wysokości stawki
opłaty, zgodnie z wytycznymi ustawy, przyjmuje się wyłącznie liczbę mieszkańców, ilosć
wytwarzanych odpadów, koszty funkcjonowania systemu oraz przypadki, gdy odpady są
wytwarzane nieregularnie (sezonowo).
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie wyklucza możliwości
zmiany wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dlatego też w
przypadku niezbilansowania się wpływów z opłat i wydatków na utrzymanie systemu możliwe
będzie dokonanie korekty wysokości stawek.
Strona 31
Kalkulacja kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Miasta Świdnica
Istnieje również znaczne prawdopodobieństwo, że w wyniku przeprowadzonego
postępowania
przetargowego
na
realizację
usługi
polegającej
na
odbieraniu
i
zagospodarowaniu odpadów zostanie wyłoniony Wykonawca, który zaoferuje niższą niż
szacowana, cenę za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów, co obniży całkowite
koszty funkcjonowania systemu. W takim przypadku możliwe będzie dokonanie ewentualnej
obniżki zaproponowanych stawek jeszcze przed wprowadzeniem systemu, tj. przed 1 lipca
2013 r. (stosowną uchwałą rady miejskiej).
W
przypadku
przyjęcia
ww.
zaproponowanych
stawek
zmiana
opłaty
za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do aktualnie obowiązujących stawek
przedstawia się następująco:
1) dla odpadów zbieranych selektywnie:
 w stosunku do średniej stawki ponoszonej przez mieszkańców budynków
wielolokalowych (7,12 zł/mieszkańca) – wzrost o ok. 90%,
 w stosunku do średniej stawki ponoszonej przez mieszkańców budynków
jednorodzinnych (11,67 zł) – wzrost o ok. 16%,
 w stosunku do średniej stawki na jednego mieszkańca Świdnica (9,40 zł) –
wzrost o ok. 44%,
2) dla odpadów znieranych nieselektywnie:
 w stosunku do średniej stawki ponoszonej przez mieszkańców budynków
wielolokalowych (7,12 zł/mieszkańca) – wzrost o ok. 215 %,
 w stosunku do średniej stawki ponoszonej przez mieszkańców budynków
jednorodzinnych (11,67 zł) – wzrost o ok. 92%,
 w stosunku do średniej stawki na jednego mieszkańca Świdnica (9,40 zł) –
wzrost o ok. 138 %.
Strona 32
Kalkulacja kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Miasta Świdnica
IV. METODY
USTALANIA
KOMUNALNYMI
OPŁATY
ZA
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku przewiduje obecnie dwa rodzaje opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pierwszy rodzaj opłaty, to opłaty ponoszone przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, natomiast drugi rodzaj – to opłaty ponoszone przez
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Drugi rodzaj opłaty właściciele nieruchomości
będą ponosić tylko w sytuacji, gdy rada gminy w drodze uchwały zdecyduje o przejęciu
obowiązku odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości na których nie zamieszkują
mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne.
W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłata za gospodarowanie odpadami
może być wyliczana w oparciu o:

liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub

ilość wody zużywanej na danej nieruchomości lub

powierzchnię lokalu mieszkalnego.
Wybór metody w oparciu o którą będzie naliczana opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych należy do rady gminy. Wyboru
tego rada gminy dokonuje w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego. Rada
gminy może też uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od gospodarstwa domowego.
W przypadku nieruchomości nie zamieszkałych opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na
danej nieruchomości oraz stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności. W stosunku
do nieruchomości nie zamieszkałych rada gminy nie dokonuje wyboru metody naliczania
opłaty, gdyż jest ona narzucona w ustawie.
W przypadku nieruchomości, która w części jest zamieszkała, a w części nie
zamieszkała opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłaty
wyliczonej dla nieruchomości zamieszkałej i opłaty wyliczonej dla nieruchomości nie
zamieszkałej. W przypadku takich nieruchomości rada gminy może jednak zdecydować w
drodze uchwały o innym sposobie naliczania opłaty, tj. opłata może być wyliczana w całości,
jak dla nieruchomości zamieszkałej lub jak dla gospodarstwa domowego lub też w całości jak
dla nieruchomości nie zamieszkałej.
Strona 33
Kalkulacja kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Miasta Świdnica
Dla Świdnicy planuje się wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w dwóch etapach – w etapie I nowym systemem odbierania odpadów
komunalnych zostaną objęte nieruchomości zamieszkałe, natomiast w etapie II systemem
odbierania odpadów komunalnych zostaną objęte również nieruchomości niezamieszkałe.
Wprowadzenie etapu I nastąpi z dniem 1 lipca 2013 r., natomiast wprowadzenie etapu II
planuje się z dniem 1 stycznia 2014 r.
Wobec powyższego, w pierwszej kolejności należy podjąć decyzję w zakresie wyboru
metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach
zamieszkałych, natomiast decyzję o wyborze metody naliczania opłaty na nieruchomościach,
które są w części zamieszkałe, a w części niezamieszkałe można pozostawić na późniejszy
okres.
W wyborze metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pomocna będzie analiza zalet i wad zaproponowanych przez ustawodawcę metod.
Tabela 14. Analiza zalet i wad różnych metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadmi
komunalnymi
METODA
„OD OSOBY”
ZALETY





utrwalona w świadomości mieszkańców,
przez co wysoce akceptowalna
społecznie;
realizuje podstawową zasadę
obowiązującą w ochronie środowiska, tj.
„zanieczyszczający płaci”;
najbardziej sprawiedliwa społecznie;
możliwość wsparcia się analizą
aktualnych umów za odbieranie
odpadów zawieranych dotychczas z
przedsiębiorcami oraz danymi
meldunkowymi;
metoda czytelna i zrozumiała dla
mieszkańca.
WADY


stwarza możliwość manipulacji
poprzez podawanie
nieprawdziwych danych w
deklaracjach (zaniżanie liczby
mieszkańców);
w zasadzie brak możliwości
zweryfikowania faktycznej liczby
osób zamieszkujących w lokalu.
Gminy, które zdecydowały lub rozważają
zastosowanie metody to m.in.:
Bydgoszcz, Ruda Śląska, Jaworzno,
Piaseczno, Tychy, Nowe Miasto,
Przemyśl, Iława, Reszel, Poręba, Łask,
Glinojeck, Koronowo, Rybnik, Poznań,
Kudowa Zdrój, Dzierżoniów, Wałbrzych,
Słupsk, Bojanowo, Gostyń, Jutrosin,
Krobia, Krzemieniewo, Krzywiń, Miasto
Leszno, Lipno, Miejska Górka, Osieczna,
Pakosław, Pępowo, Pogorzela, Poniec,
Rawicz, Rydzyna, Śmigiel, Święciechowa ,
Wijewo, Bytom, Chorzów, Gliwice,
Dąbrowa Górnicza, Katowice, Mysłowice,
Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie,
Sosnowiec, Świętochłowice, Jastrzębie
Zdrój.
Strona 34
Kalkulacja kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Miasta Świdnica
„OD WODY”




pośrednio powiązana z zasadą
„zanieczyszczający płaci”, względnie
sprawiedliwa;
stosunkowo prosta kontrola
zobowiązanych;
łatwe ustalenie zużycia wody na
nieruchomościach wyposażonych w
liczniki;
możliwość weryfikacji np. na podstawie
bazy danych posiadanej przez
wodociągi.




Gminy, które zdecydowały lub rozważają
zastosowanie metody, m.in:
np. Bielsko Biała, Katowice, Kraków,
Warszawa, Białystok, Sopot, Kołbaskowo,
Międzyzdroje, Ustka
„OD POWIERZCHNI”


wyklucza możliwość manipulowania
podstawą naliczania, jednak pod
warunkiem, gdy wszystkie
nieruchomości są w pełni
zinwentaryzowane (istnieje
dokumentacja techniczna
potwierdzająca powierzchnię
nieruchomości);
stosunkowo prosta organizacja na
poziomie gminy (niezmienność
deklaracji, mniej pracochłonna dla
urzędników).





Powinna znaleźć zastosowanie
w najbardziej postępowych rejonach
gospodarki odpadami w Polsce lub
ogromnych aglomeracjach.


Gminy, które zdecydowały lub rozważają
zastosowanie metody
Nieudana próba wprowadzenia w gminie
Ząbki, rozważa Gdańsk i Gdynia oraz
Wrocław (spory sprzeciw społeczny).
„OD
GOSPODARSTWA”



prospołeczna (chroni np. rodziny
wielodzietne),;
metoda czytelna i zrozumiała dla
mieszkańców;
ograniczona liczba korekt deklaracji.


ilość zużywanej wody nie
przekłada się wprost na ilość
wytwarzanych odpadów, np.
zużycie wody do celów
gospodarczych innych niż bytowe
będzie wpływało na wzrost opłaty
za gospodarowanie odpadami;
możliwa do wprowadzenia na
obszarach w pełni
zwodociągowanych i na
nieruchomościach
okalibrowanych (wyposażonych
w wodomierze),;
w ostateczności wiąże się z
koniecznością ustalenia liczby
osób zamieszkujących na danej
nieruchomości,;
konieczność częstego składania
deklaracji korygujących z uwagi
na zmienność zużywanej wody;
system mało czytelny dla
mieszkańców, może stwarzać
problemy z wypełnieniem
deklaracji.
metoda budząca najwięcej
kontrowersji, może spowodować
znaczny opór społeczny,;
brak związku pomiędzy
powierzchnią a ilością
wytworzonych odpadów (np. na
powierzchni 100 m2 może
mieszkać 1 osoba, a na
powierzchni 40 m2 może
mieszkać 8 osób), co czyni
metodę wysoce
niesprawiedliwą społecznie;
wątpliwość co do
konstytucyjności metody w
odniesieniu do zasady równości
wyrażonej w art. 32 Konstytucji
RP;
nie wszystkie nieruchomości są
zinwentaryzowane i
zwymiarowane ;
odpady produkują ludzie, a nie
powierzchnia lokalu – nie
odzwierciedla zasady
zanieczyszczający płaci;
brak wskazania rodzaju
powierzchni lokalu do celów
wyliczenia opłaty (całkowita,
mieszkalna, użytkowa); brak
ustawowej definicji powierzchni
mieszkalnej nieruchomości.
nieuzasadniona ekonomicznie,
stoi w sprzeczności z systemem
opłat zapewniającym gminie
samosfinansowanie systemu;
niesprawiedliwa (jednoosobowe
gospodarstwo domowe płaci tyle
Strona 35
Kalkulacja kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Miasta Świdnica



Planowana do wprowadzenia w gminie
Ząbki, Białystok.

co wieloosobowe);
wątpliwość co do
konstytucyjności metody w
odniesieniu do zasady równości
wyrażonej w art. 32 Konstytucji
RP;
nie przekłada się na ilość
wytwarzanych odpadów;
problematyczna w zakresie
ustalenia liczby gospodarstw
domowych – w jednej
nieruchomości może
funkcjonować wiele gospodarstw;
wielość definicji „gospodarstwa
domowego”.
Żadna z ww. ustawowych metod wyliczenia opłaty nie jest doskonała i żadna nie
gwarantuje, że wpływy z pobieranej opłaty zapewnią pokrycie kosztów finansowania systemu
ponoszonych przez gminę.
Wprowadzenie metody uzależnionej „od ilości zużywanej wody” zalecane są dla
gmin, w których istnieje duża fluktuacja liczby ludności, celem zabezpieczenia interesów
rdzennych mieszkańców gminy (miasta stanowiące duże ośrodki akademickie, miejscowości
o dużym natężeniu ruchu turystycznego, uzdrowiska).
Metoda naliczania opłaty „od powierzchni” jest novum w polskiej gospodarce
odpadami. Winna być stosowana w rozwiniętych systemach gospodarowania odpadami,
gdyż tam prawdopodobnie opór społeczny przed jej wprowadzeniem nie byłby znaczący (nie
ma
jednak
gwarancji).
Jej
wprowadzenie
byłoby
również
racjonalne
w
wielkich
aglomeracjach miejskich. Wyliczenie opłaty w oparciu o powierzchnię mieszkania zupełnie
nie odzwierciedla ilości wytwarzanych odpadów. Jest to metoda wysoce niesprawiedliwa
społecznie,
dyskryminuje
przede
wszystkim
osoby
samotne
zamieszkujące
duże
nieruchomości. Nie realizuje zasady „zanieczyszczający płaci”. Istnieją również wątpliwości
co do konstytucyjności metody w kontekście zasady równości wyrażonej w art. 32
Konstytucji RP.
Opłata zryczałtowana „od gospodarstwa domowego”, pomimo że jest najbardziej
prospołeczna ze wszystkich metod, także nie odzwierciedla ilości wytwarzanych odpadów.
Podobnie jak poprzednia jest niesprawiedliwa społecznie i zarzuca się jej niekonstytucyjność
z punktu widzenia zasady równości. Ponadto jest nieuzasadniona ekonomicznie.
Opłata uzależniona „od liczby osób zamieszkujących” daną nieruchomość (pogłówna)
jest powszechnie stosowana obecnie, co oznacza, że nie będzie stanowiła „rewolucji” w
systemie naliczania. Od liczby osób zamieszkujących nieruchomość obliczane są również
inne opłaty związane z eksploatacją lokali mieszkalnych, jak np. opłaty za wodę i ścieki, w
niektórych przypadkach za gaz, za windę. Przekonanie, że każdy płaci za swoje odpady
Strona 36
Kalkulacja kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Miasta Świdnica
przekłada się na większą akceptowalność społeczną metody. Wybór sposobu wyliczenia „od
osoby” zapewnia realizację zasady „zanieczyszczający płaci”.
Na niekorzyść tej metody przemawia brak możliwości skutecznej weryfikacji
faktycznej liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, szczególnie wobec zniesienia
obowiązku meldunkowego. Niemniej, jak donoszą rożne serwisy samorządowe, większość
gmin decyduje się na wybór tej właśnie metody wyliczenia opłaty.
PODSUMOWANIE
1. Gmina Miasto Świdnica rozpocznie realizację zadania wynikającego z art. 6c ust. 1
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013r.
2. Planuje się, że Gmina Miasto Świdnica przejmie obowiązki, o których mowa w art., 6c
ust. 2 od 1 stycznia 2014r.
3. Roczny koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z
nieruchomości zamieszkałych dla miasta Świdnica oszacowano na 9 856 291,85 zł.
4. System gospodarowania odpadami komunalnymi będzie obejmował:

odbiór z nieruchomości odpadów zmieszanych (raz w tygodniu – dla
zabudowy jednorodzinnej, do trzech razy w tygodniu – dla zabudowy
wielorodzinnej),

odbiór odpadów zbieranych selektywnie w systemie zbiorczym (gniazda do
selektywnej zbiórki) i w systemie indywidualnym (worki do selektywnej zbiórki
dla zabudowy jednorodzinnej)

odbiór z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych (raz w miesiącu)

prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (od
poniedziałku do soboty).
5. Ołpłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana będzie w oparciu o
liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
6. Opłata
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
uiszczana
będzie
z
częstotliwością kwartalną, w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca każdego
kwartału.
7. Proponuje się, aby miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, którą będą ponosić właściciele nieruchomości zamieszkałych wynosiła:

13,50 zł/osobę – w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbieane w sposób
selektywny,

22,40 zł/osobę – w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w
sposób selektywny.
Strona 37
Kalkulacja kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Miasta Świdnica
Kalkulacja kosztów została sporządzona w dniach: 15.10.2012 r. – 07.11.2012 r. przez:
1) S. Bodnar
2) D.Dębek
Strona 38
Download