Efektywna gospodarka odpadami

advertisement
j
Efektywna gospodarka odpadami doświadczenia holenderskie
hjGrontmij
1
Administracja publiczna w Holandii
j
!
Rząd centralny (Haga)
!
12 prowincji
!
!
488 gmin
−
25 gmin > 100,000 mieszkańców
−
37 gmin >50,000 and < 100,000 mieszkańców
−
123 gmin >25,000 and < 50,000 mieszkańców
−
303 gmin < 25,000 mieszkańców
Zarządy gospodarki wodnej
hjGrontmij
2
Tło historyczne – sytuacja w roku 1990
j
Charakterystyka gospodarki odpadami:
!
!
Szybki wzrost ilości odpadów
Duża liczba (niewielkich) składowisk (157), częściowo
niekontrolowane składowiska
!
Pojemność składowania wystarczająca jedynie na 4 lata
!
Niski stopień recyklingu, selektywna zbiórka – 16%
!
Wysokoemisyjne spalarnie „starego typu” – 5 zamknięto
!
Brak danych o odpadach
!
Niewielki i nieefektywny sektor gospodarki odpadami
" Pilna potrzeba utworzenia dodatkowych składowisk i spalarni
hjGrontmij
3
Tło historyczne – sytuacja w roku 1990
j
!
!
Dodatkowe składowiska i spalarnie – konieczność
wysokich nakładów inwestycyjnych
Inwestycje są zasadne jedynie wtedy, jeżeli
zagwarantowany jest długoterminowy strumień
odpadów (umowy) i jeżeli oparte są na realistycznych
scenariuszach
"Konieczność planowania i koordynacji na szczeblu
krajowym ponad planami dla prowincji i gminnymi
" Ustanowienie Rady Gospodarki Odpadami
hjGrontmij
4
Tło historyczne – sytuacja w roku 1990
j
Początek lat 90-tych – dwa główne cele planowania gospodarki
odpadami:
−
−
Zapewnienie wystarczającej pojemności dla składowania
odpadów
Zwiększenie profilaktyki odpadowej (zapobieganie
powstawaniu) i recyklingu (cele)
" Dziesięcioletni Program Gospodarki Odpadami: scenariusze
działań na poziomie krajowym
" Hierarchia planów z uwzględnieniem planów dla prowincji i
gminnych
hjGrontmij
5
j
Kontekst historyczny - obowiązki
!
!
Do 1977: Gminy odpowiedzialne za odpady z gospodarstw
domowych (zbiórka i składowanie)
Od 1977:
−
−
!
Prowincje odpowiedzialne za planowanie, wydawanie
pozwoleń, kontrolę i egzekucję
Gminy odpowiedzialne za zbiórkę odpadów z gospodarstw
domowych (zasada gminnej „odpowiedzialności za
odpady”)
Dodatkowo, od 1990/91:
−
−
Rada Gospodarki Odpadami odpowiedzialna za koordynację
oraz planowanie centralne
Regiony Gospodarki Odpadami (3-5 na prowincję, plus duże
miasta) jako minimalne jednostki funkcjonalne konieczne do
rozwoju infrastruktury odpadowej (w szczegolności
składowisk)
hjGrontmij
6
j
Mechanizmy koordynacji (lata 90-te)
!
!
!
Rada Gospodarki Odpadami: scenariusz rozwoju przy
współpracy Ministerstwa, prowincji i gmin
Prowincje: planowanie infrastruktury na poziomie
prowincji (wyznaczenie Regionów Gospodarki
Odpadami), łącznie z wydawaniem pozwoleń
Gminy:
-
-
-
Gminna „odpowiedzialność za odpady” z
gospodarstw domowych
obowiązkowa, (narzucona przez Prowincje)
współpraca w obrębie Regionów Gospodarki
Odpadami
Regiony Gospodarki Odpadami: tworzenie infrastruktury
gospodarki odpadami
hjGrontmij
7
j
Zadania i obowiązki gmin – zasada
„odpowiedzialności za odpady” (Duty-ofcare)
„Każda gmina powinna zapewnić zbiórkę odpadów z
gospodarstw domowych, (z wyjątkiem odpadów
wielkogabarytowych), przynajmniej raz w tygodniu, w
każdym miejscu na obszarze gminy, gdzie odpady są
regularnie produkowane”, oraz
‘W celu pokrycia kosztów wywozu odpadów z
gospodarstw domowych każda gmina może nałożyć
opłaty na osoby zamieszkujące na jej terenie, na
którym gmina ponosi odpowiedzialność za odpady
komunalne”,
hjGrontmij
8
j
Zadania i obowiązki gmin – zasada
„odpowiedzialności za odpady” (Duty-ofcare)
„Każda gmina powinna zapewnić zbiórkę odpadów z
gospodarstw domowych, (z wyjątkiem odpadów
wielkogabarytowych), przynajmniej raz w tygodniu,
w każdym miejscu na obszarze gminy, gdzie odpady
są regularnie produkowane”
hjGrontmij
9
j
!
!
Zadania i obowiązki gmin – zasada
„odpowiedzialności za odpady” (Duty-ofcare)
Gmina ma możliwość:
−
Samodzielnego organizowania zbiórki odpadów
−
Współpracy z innymi gminami
−
Wynajęcia prywatnego podwykonawcy
W każdym przypadku gmina ponosi jednak odpowiedzialność za
odpady i ma obowiązek:
−
−
Sprecyzować warunki zbiórki odpadów w kontrakcie z firmą
prywatną
Zdecydować na które składowisko (lub do jakich innych
instalacji) wywożone będą odpady
hjGrontmij
10
j
Zadania i obowiązki gmin – zasada
„odpowiedzialności za odpady” (Duty-ofcare)
Typ organizacji
Procentowy
udział gmin w
Holandii
Liczba
mieszkańców (%)
w Holandii
Usługi gminne
21%
37%
Współpraca gmin
40%
37%
Firmy prywatne
39%
26%
hjGrontmij
11
j
Zadania i obowiązki gmin – zasada
„odpowiedzialności za odpady” (Duty-ofcare)
„W celu pokrycia kosztów wywozu odpadów z
gospodarstw domowych każda gmina może
nałożyć opłaty na osoby zamieszkujące na jej
terenie, na którym gmina ponosi
odpowiedzialność za odpady komunalne”
hjGrontmij
12
j
Zadania i obowiązki gmin – zasada
„odpowiedzialności za odpady” (Duty-ofcare)
!
!
!
!
Wszystkie gminy nakładają opłaty za usuwanie odpadów z
gospodarstw domowych. Opłaty te pokrywają średnio 95%
wszystkich kosztów związanych z gospodarką odpadami z
gospodarstw domowych
Opłaty te wynoszą obecnie średnio 235 Euro/gospodarstwo
domowe, z czego:
−
40% stanowią koszty zbiórki
−
50% stanowią koszty obróbki
−
10% stanowią koszty administracyjne
Zróżnicowanie opłat w zależności od wielkości gospodarstwa
domowego (ilości osób) oraz coraz częściej w zależności od
wagi odpadów
Średnio: 1 tona/gospodarstwo domowe (45% recykling; 55%
spalanie/składowanie)
hjGrontmij
13
171,0751
250
182,8734
193,7642
202,2362
209,2567
200
220
235
150
l
100
50
hjGrontmij
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0
1992
j
Opłaty za wywóz odpadów z gospodarstw
domowych (Euro/gospodarstwo domowe/rok)
14
j
Zadania i obowiązki gmin – Regiony
Gospodarki Odpadami
!
!
!
W związku z zasadą „odpowiedzialności za odpady”
(duty-of-care), gminy są ‘właścicielem’ odpadów
Dzięki obowiązkowemu utworzeniu Regionów
Gospodarki Odpadami (w początkach lat 90-tych),
osiągnięto odpowiednią skalę instalacji (będących
własnością Regionów Gospodarki Odpadami /
przedsiębiorstw państwowych lub sektora
prywatnego)
Długoterminowe kontrakty na dostawy odpadów
stworzyły solidną podstawę inwestycji
−
−
Bezpośredni kontrakt między gminą a instalacją
unieszkodliwiania/odzysku odpadów
Kontrakty precyzują długość obowiązywania
(przeważnie 7-10 lat) oraz minimalną ilość
odpadów
hjGrontmij
15
j
Regiony Gospodarki Odpadami i
przedsiębiorstwa państwowe
W celu umożliwienia realizacji oraz eksploatacji
infrastruktury gospodarki odpadami, w szczególności
składowisk, spalarni i kompostowni, Regiony Gospodarki
Odpadami utworzyły przedsiębiorstwa publiczne:
−
−
−
Udziałowcami są organizacje rządowe (gminy i
prowincje)
Korzystne kredyty z Narodowego Banku Gminnego
Publiczne zarządzanie pozostaje niejako ‘z boku’ w
stosunku do zarządu firmy, ale sprawuje ostateczną
kontrolę i nadzór w szczególności nad możliwościami
unieszkodliwiania (przepustowością instalacji)
hjGrontmij
16
j
Przedsiębiorstwa prywatne i państwowe
– przetwarzanie/unieszkodliwianie
Liczba
obiektów
Firmy
publiczne (%
pojemności)
Firmy
prywatne (%
pojemności)
11
99
1
Składowiska
(60 Mln m3)
ok. 30
75
25
Kompostownie
ok. 25
80
20
Spalarnie (5Mln
Mg/a)
(1.5 Mln Mg/a)
hjGrontmij
17
j
Przedsiębiorstwa prywatne i publiczne Recykling
!
!
Recykling poszczególnych strumieni odpadów (np.
odpady budowlane, papier, plastik, metale) jest
zdominowany przez podmioty prywatne
Ogółem >500 firm, niektóre są firmami publicznymi,
większość to firmy prywatne
hjGrontmij
18
j
Mechanizmy koordynacji (lata 90-te)
!
!
!
Rada Gospodarki Odpadami: scenariusz rozwoju przy
współpracy z Ministerstwem, prowincjami i gminami
Prowincje: planowanie infrastruktury na poziomie prowincji
(wyznaczenie Regionów Gospodarki Odpadami), łącznie z
wydawaniem pozwoleń
Gminy:
-
!
odpowiedzialność za odpady z gospodarstw domowych
(obowiązkowo) współpraca w obrębie Regionów
Gospodarki Odpadami
Regiony Gospodarki Odpadami: utworzenie infrastruktury
gospodarki odpadami
hjGrontmij
19
j
Planowanie i wydawanie zezwoleń na
utworzenie infrastruktury gospodarki
odpadami – jak to robiono w latach 90-tych?
!
!
!
Plany opracowane przez Radę Gospodarki Odpadami
dały podstawę do stworzenia krajowych ‘ram
planistycznych’
Dalsze uszczegółowienie Planów Gospodarki
Odpadami na szczeblu prowincji
Każda inicjatywa publiczna (Regiony Gospodarki
Odpadami) lub prywatna oceniana była pod kątem
zgodności z założeniami planu --> jeżeli nie była z nim
zgodna, nie wydawano zezwolenia!
hjGrontmij
20
!
Planowanie i wydawanie zezwoleń na
utworzenie infrastruktury gospodarki
odpadami – jak to robiono w latach 90tych?
Plany Gospodarki Odpadami dla Prowincji, określające rodzaj, pojemność i
j
lokalizację elementów infrastruktury odpadowej
!
Opracowano szczegółowe ‘Plany Pojemności Składowisk” na szczeblu
prowincji:
−
−
−
Ocena istniejących lokalizacji (przepustowość, standardy
środowiskowe, zezwolenia itp.)
Analiza multi-kryterialna w celu wskazania obiektów, w których
konieczne było podniesienie standardu (Regiony Gospodarki
Odpadami)
Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia (zamknięcie lub
podniesienie standardu istniejących/nowych obiektów) łącznie z
określeniem ram czasowych
" Poparcie powyższych działań rygorystycznym systemem monitoringu i
egzekucji zgodności z przepisami (wyeliminowanie podmiotów
działających niezgodnie z przepisami)
hjGrontmij
21
Powierzchnia składowisk w Holandii
j
600
22
65
22
40
400
21
00
300
200
14
70
100
0
1975
1980
1985
1990
1995
11
80
24
80
Ilość obiektów
500
2000
Powierzchnia składowisk w ha
hjGrontmij
22
4.
9
2.
2
2.
5
15
10
2.
9
2.
6
Liczba spalarni
j
Przepustowość spalarni w Holandii
5
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
Spalanie w Mt
hjGrontmij
23
j
Działania podjęte od 1990 (I)
Główny priorytet: zapewnienie wystarczającej przepustowości
instalacji unieszkodliwiania odpadów
!
!
!
!
!
!
Zasada „odpowiedzialności za odpady” dla gmin jako
podstawowa w gospodarce odpadami, wprowadzenie zasady
‘zanieczyszczający płaci’ oraz ‘całkowitego pokrycia kosztów
gospodarki odpadami’
Wysokie standardy środowiskowe wymagały poszerzenia zakresu
systemów gospodarki odpadami do skali regionalnej w celu
utrzymania rozsądnego poziomu kosztów
Koordynacja przepustowości instalacji w skali regionalnej
(Regiony Gospodarki Odpadami) oraz na szczeblu krajowym w
ramach Rady Gospodarki Odpadami
Kontrakty długoterminowe na przetwarzanie odpadów
Plany rozwoju infrastruktury odpadowej w poszczególnych
prowincjach
Unieszkodliwianie odpadów ograniczone zostało do prowincji, w
których odpady były wytwarzane;
hjGrontmij
24
j
Działania podjęte od 1990 (II)
Faza 2: Plany rozwoju przepustowości instalacji:
!
!
Wykonanie tego co zostało zaplanowane; brak potrzeb
dalszej rozbudowy
Zbyt niski postęp w odzysku odpadów:
−
−
−
Wprowadzenie krajowych programów szczególnie dla
odpadów z gosp. domowych (obligatoryjna selektywna
zbiórka odpadów organicznych; odpowiedzialność
producenta),
Moratorium na przepustowości instalacji do
unieszkodliwiania odpadów,
Instrumenty dla ograniczenia składowania:
−
−
−
Rozporządzenie „ składowiskowe” (wysokie
techniczne wymagania i standardy; obowiązek
finansowego zabezpieczenia kosztów zamknięcia,
rekultywacji, monitoringu i nadzoru.)
Opłata „składowiskowa” (podwyższona dodatkowa
opłata za składowanie odpadów palnych)
Zakaz składowania: dla 32 strumieni odpadów
hjGrontmij
25
j
Działania podjęte od 1990 (III)
Faza 3: Osiągniecie docelowej przepustowości (możliwości
przerobowych) instalacji
!
!
!
Pozostały jedynie składowiska o wysokim standardzie
Opłata składowiskowa zwiększona do 79 euro/Mg (składowanie
droższe od spalania)
Podwyższenie szczebla zarządzania gospodarka odpadami do
szczebla krajowego ze względu na skalę ekonomiczną
działalności :
−
−
−
Jeden plan (Krajowy PGO)
Prowincje wydają zezwolenia dla instalacji, dla inwestycji z
zakresu składowania i spalania wymagana jest deklaracja
Ministerstwa o braku sprzeciwu,
Gminy ponoszą „odpowiedzialność za odpady” (duty-of-care)
w odniesieniu do odpadów z gospodarstw domowych
hjGrontmij
26
j
Podsumowanie – najważniejsze instrumenty
efektywnej gospodarki odpadami komunalnymi
(z gospodarstw domowych) w Holandii
!
!
!
Zasada gminnej „odpowiedzialności” za odpady komunalne,
łącznie z ustalaniem opłat za usuwanie odpadów, które
powinny pokrywać pełne koszty gospodarki odpadami;
Planowanie i tworzenie infrastruktury poprzez koordynację
działań i współpracę na różnych szczeblach administracji
(ministerstwo, prowincje, gminy);
Wysokie standardy dot. wydawania zezwoleń oraz
rygorystyczne ich egzekwowanie jako najistotniejsze
zadanie
hjGrontmij
27
j
Dziękuję za uwagę!
Dodatkowe informacje:
[email protected]
hjGrontmij
28
Download