ZMIANY W SPRAWOZDAWCZOŚCI ZA 2014 ROK POMOC

advertisement
ZMIANY W SPRAWOZDAWCZOŚCI ZA 2014 ROK
POMOC DEMINIMIS
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) przedsiębiorcy którzy w danym roku
kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań
nieprzekraczającej 1 Mg zwolnieni są z obowiązku uzyskiwania wymaganych poziomów odzysku
i recyklingu oraz wnoszenia opłaty produktowej, w związku z czym zobowiązani są do ubiegania się
o pomoc de minimis określoną w art. 7 ww. ustawy.
Art. 7 ust. 3 ww. ustawy stanowi, iż „przedsiębiorcy, o których mowa w art. 6 ust. 3,
składają marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca każdego roku:
1. zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
2. informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust.
2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej, a w przypadku przedsiębiorców, do których nie stosuje się przepisów
o rachunkowości, także inne dokumenty pozwalające ocenić sytuację finansową
przedsiębiorcy w okresie 3 ostatnich lat obrotowych.”
Dokumenty które powinien przedłożyć podmiot ubiegający się o pomoc de minimis za rok
2014:



roczne sprawozdanie OŚ-OP 1 o wysokości należnej opłaty produktowej zgodne
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego
sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 259, poz. 1775)
znajdującego w niniejszej sprawie zastosowanie z związku z art. 237 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.);
wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w 2015 r. oraz w ciągu 2
poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stosowany do
pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE)
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013,
str. 1).
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz.404 z późn. zm.) marszałek
województwa wyda beneficjentowi pomocy zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc
publiczna jest pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie i rybołówstwie. Natomiast
wartość pomocy de minimis odpowiadać będzie wartości zwolnienia z opłaty produktowej obliczanej
z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej dla opakowań – 4,50 zł za 1 kg.
PUBLICZNE KAMPANIE EDUKACYJNE
Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) przedsiębiorca wprowadzający produkty
w opakowaniach jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne. Obowiązek ten może
być według wyboru wprowadzającego produkty w opakowaniach wykonywany samodzielnie lub za
pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. W przypadku samodzielnego wykonywania
powyższego obowiązku związanego z prowadzeniem publicznych kampanii edukacyjnych
wprowadzający produkty w opakowaniach przeznacza na ten cel lub wpłaca na rachunek
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej co najmniej 2% wartości netto
opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym. W przypadku zlecenia
powyższego obowiązku organizacji odzysku opakowań wszelkie szczegóły dotyczące wysokości
opłaty, zakresu oraz terminu funkcjonowania usługi związanej z prowadzeniem publicznej kampanii
edukacyjnej określa umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorcą wprowadzającym produkty
w opakowaniach a daną organizacją.
Wpłaty z tytułu wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych za
opakowania należy wpłacać na konto:
Nr 71 1130 1062 0000 0109 9520 0003
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa
WPROWADZAJACY ŚRODKI NIEBEZPIECZNE W OPAKOWANIACH ORAZ PRODODUKTY W
OPAKOAWNIACH WIELOMATERIAŁOWYCH
Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach jest zobowiązany zorganizować system
zbierania oraz zapewnić odzysk, w tym recykling odpadów po środkach niebezpiecznych, z tym że
wprowadzający środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin jest obowiązany zorganizować
system zbierania oraz zapewnić odzysk w tym recykling odpadów opakowaniowych po środkach
niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin. Przepisy te stosuje się także do przedsiębiorców
wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych. Przedsiębiorca może wykonywać
te obowiązki samodzielnie lub przez przystąpienie do porozumienia.
Organizacja samorządu gospodarczego, reprezentujące grupę przedsiębiorców wprowadzających
produkty w opakowaniach wielomateriałowych oraz środki niebezpieczne w opakowaniach – w tym
środki ochrony roślin – mogą zawierać porozumienia z marszałkiem województwa w zakresie
utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania ww. odpadów
opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych albo z opakowań po środkach
niebezpiecznych (art. 18 i art. 25 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi).
ROZLICZANIE OSIĄGNIĘTEJ NADWYŻKI
Przedsiębiorcy, którzy w danym roku kalendarzowym osiągnęli wyższy niż wymagany poziom odzysku
lub recyklingu, daną nadwyżkę mogą rozliczyć w roku następnym tj. w roku 2014 – nie więcej niż 10%
wymaganego poziomu z 2013 roku, natomiast w kolejnych latach brak możliwości rozliczenia takiej
nadwyżki.
Download