Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis

advertisement
OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU / NIEOTRZYMANIU
POMOCY DE MINIMIS *
W związku z art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm), oświadczam, iż
....................................................... ……………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………….…
(imię i nazwisko /nazwa, miejsce zamieszkania i adres / siedziba firmy i adres podmiotu ubiegającego
się o pomoc de minimis )
* w okresie bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat nie otrzy- mał/a
pomocy publicznej de minimis .
* w okresie bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat otrzymał/a pomoc
publiczną
de
minimis
w
łącznej
wysokości
………………
zł,
(słownie:……………………………………………………………………………….),
co stanowi równowartość w euro ………………………………………………………
(słownie:…………………………………..…………………………………………...).
………………………………
(podpis uprawnionego)
* – należy zakreślić właściwą odpowiedź.
Uwaga:
Pomoc de minimis w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.
Urz. UE L 352 z 24.12.2013) oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu
bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych, która łącznie z pomocą udzieloną
na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu
drogowego). Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków ani innych
opłat. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards