oświadczenie o otrzymywaniu pomocy de minimis

advertisement
Czersk, dnia ……………………………………..
OŚWIADCZENIE O OTRZYMYWANIU POMOCY DE MINIMIS/ POMOCY DE MINIMIS W
ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE
W związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 ze zm.) oświadczam, iż
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko/nazwa firmy, adres)
w okresie bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat otrzymał/a pomoc publiczną
de minimis w łącznej wysokości ……………………… zł, (słownie: ………………………………………),
co stanowi równowartość w euro ………………………….. (słownie: ………………………………………)
W przypadku nieprzekazania lub przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy publicznej lub
pomocy de minimis, o której mowa w art. 39 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 ze zm.), Prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a w zakresie pomocy publicznej i pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie – minister właściwy do spraw rolnictwa, może, w drodze decyzji, nałożyć
na podmiot lub osobę karę pieniężną do wysokości równowartości 10 000 euro, zgodnie z art. 44 ust.1
w/w ustawy.
…………………………………………….
(podpis uprawnionego)
Download