Regulamin konkursu

advertisement
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
pt. „Rodzina z moich marzeń”
zorganizowany w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
w Powiecie Wschowskim
Celem konkursu jest odzwierciedlenie uczuć i więzi rodzinnych dzieci i młodzieży
oraz kształcenie prawidłowego wizerunku rodziny poprzez wykorzystanie własnej
wyobraźni. Konkurs ma również przyczynić się do propagowania ideii rodzicielstwa
zastępczego w Powiecie Wschowskim.
§ 1 Zasady konkursu
1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat
przebywające w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu
Wschowskiego.
2. Prace nadsyłane na konkurs muszą ściśle nawiązywać do tematu konkursu:
„Rodzina z moich marzeń”
3. Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe.
1) I kategoria dla dzieci w wieku szkolnym od I do III klasy szkoły podstawowej
oraz dla dzieci, które ukończyły lub ukończą w 2016 roku 6 lat.
2) II kategoria dla dzieci w wieku szkoły podstawowej klasy IV – VI
3) III kategoria dla młodzieży w wieku gimnazjalnym
i ponadgimnazjalnym do 18 lat
4. Technika i format prac:
- technika wykonania prac plastycznych jest dowolna (malarstwo, rysunek, grafika,
wydzieranka itp. (na podłożu papierowym), dopuszczalny format – A4 lub A3
5. Każdy autor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
6. Każda praca musi być opisana na odwrocie następującymi danymi:
* imię i nazwisko autora pracy,
* wiek autora, nazwa szkoły, klasa,
* miejsce zamieszkania;
Do pracy należy dołączyć wypełnione prawidłowo oświadczenie, które stanowi
załącznik do niniejszego Regulaminu.
7. Prace niezgodne z wymogami regulaminu nie będą dopuszczone do konkursu.
8. Prace na konkurs należy składać do PCPR (pokój 312) lub nadsyłać (liczy się
data wpływu do PCPR) do 06 czerwca 2016 roku na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
z dopiskiem "Konkurs plastyczny"
9. Prace, które wpłyną po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
§ 2 Rozstrzygnięcie konkursu
1. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu. Komisja
będzie oceniać prace w trzech kategoriach wiekowych.
2. Przedmiotem oceny będą wartości artystyczne oraz sposób podejścia do tematyki
konkursu.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie 1 miesiąca od dnia upływu
terminu składania prac konkursowych do PCPR. Po rozstrzygnięciu konkursu jego
wyniki zostaną ogłoszone do publicznej wiadomości na stronie internetowej PCPR
oraz Starostwa Pwiatowego we Wschowie.
4. Dla laureatów konkursu w każdej kategorii wiekowej przewidziano ciekawe
nagrody.
§ 3 Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz
Starostwo Powiatowe we Wschowie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu oraz prawo do
reprodukcji, publikacji i ekspozycji nadesłanych prac na wystawach, stronach
internetowych, w mediach oraz w innych materiałach i publikacjach bez
dodatkowej zgody autora i opiekuna prawnego i bez uiszczania autorowi
należności finansowych.
3. Autor pracy (oraz w jego imieniu opiekun prawny) przystępując do konkursu (tj.
składając pracę na niniejszy konkurs) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych przez PCPR we Wschowie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r., poz. 2135 ze zm.) na
potrzeby konkursu oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora
Konkursu nadesłanej pracy w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych
Organizatora, w tym do reprodukcji, publikacji i ekspozycji tej pracy na
wystawach, stronach internetowych, w mediach oraz w innych materiałach i
publikacjach bez dodatkowej zgody autora i opiekuna prawnego oraz bez
uiszczania autorowi należności finansowych.
4. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator
konkursu.
§ 4 Uwagi końcowe
1. Prace nadesłane na konkurs pozostają własnością organizatora.
2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych
w niniejszym regulaminie .
3. Informacji na temat konkursu udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we
Wschowie pod nr telefonu (065) 540 89 55.
4. Regulamin konkursu wraz z załącznikiem dostępny jest w siedzibie PCPR (pokój
312) oraz na stronie internetowej www.pcprwschowa.pl
Wschowa, dn. 16.05.2016r.
Zatwierdził:
Download