Prawo i zarządzanie instytucją oświatową

advertisement
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora UR
Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r.
WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA
Nazwa przedmiotu
Prawo i zarządzanie instytucją oświatową
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot
Instytut Historii/Zakład Historii Wojskowej
Kod przedmiotu
Studia
Kierunek studiów
Poziom kształcenia
Forma studiów
Historia
Pierwszego stopnia
stacjonarne
Rodzaj przedmiotu
fakultatywny
Rok i semestr studiów
Rok I, semestr II
Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu
Imię i nazwisko osoby prowadzącej ( osób
prowadzących) zajęcia z przedmiotu
Cele zajęć z przedmiotu
Zapoznanie studentów z Ustawą o systemie oświaty, będącej źródłem podstawowych uregulowań
funkcjonowania edukacji w RP oraz wybranymi aktami wykonawczymi do ustawy, rozporządzeniami Ministra
Edukacji Narodowej.
Zapoznanie studentów z Ustawą - Karta Nauczyciela będącą źródłem praw i obowiązków wynikających ze
statusu zawodowego nauczyciela oraz wybranymi rozporządzeniami Ministra określającymi realizację tych
praw i obowiązków.
Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności samodzielnego poszukiwania aktów
prawnych oraz ich analizowania (także w kontekście zachodzących zmian) oraz świadomego stosowania w
praktyce nauczycielskiej, ze szczególnym uwzględnieniem metod nauczania, wychowania i opieki dla dobra
dziecka oraz własnej satysfakcji i rozwoju zawodowego.
Wymagania wstępne
Student powinien dysponować wiedzą ogólną o systemie prawny RP.
Wiedza:
Efekty kształcenia
•
•
Zna i objaśnia podstawy prawne funkcjonowania systemu oświaty
w Polsce
Zna prawa i obowiązki nauczyciela, ucznia, dyrekcji szkoły oraz
rodziców
Umiejętności
•
Wskazuje przepisy prawne obowiązujące nauczyciela, ucznia oraz
szkołę i rodziców
Kompetencje społeczne
•
Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i
ucznia w procesie nauczania
Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin
Ćwiczenia – 15 godzin
Treści programowe
1. Podstawowe rozporządzenia regulujące funkcjonowanie szkoły
2. Zasady tworzenia i treść aktów prawa wewnątrzszkolnego: statutów i regulaminów
3. Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego i ich konsekwencje dla praktyki szkolnej
4.Podstawowe akty prawa regulujące sytuację ucznia ( ustawy, rozporządzenia, statuty
szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem WSO, regulaminy samorządów) i przyjęty w
nich zakres regulacji
5.Rola nauczycieli i rodziców jako osób odpowiedzialnych za ucznia, kompetencje
wybranych organów, tak jak: dyrektor szkoły, wizytator, rzecznik praw ucznia
6.Nauczyciel w szkole publicznej i niepublicznej - analiza różnic i podobieństw sytuacji
prawnej
7. Zasady nagradzania i karania nauczycieli; rodzaje odpowiedzialności prawnej nauczycieli
8.Sytuacja prawna rodziców (opiekunów prawnych) w szkołach i placówkach. Akty prawne dotyczące praw i
obowiązków rodziców (Konstytucja, USO, rozporządzenia,
statuty szkół, regulaminy rad szkół i rad rodziców)
9.zakres praw i obowiązków rodziców, prawa i obowiązki organów tworzonych przez
rodziców
10. zasady współpracy rodzina- szkoła w świetle ustaw, rozporządzeń, statutów oraz dobrej
praktyki.
11. Odpowiedzialność opiekuna
Metody dydaktyczne
prezentacje multimedialne, instruktaż, ćwiczenia indywidualne,
ćwiczenie w grupach
Sposób(y) i forma(y) zaliczenia
Zaliczenie z oceną, kolokwium
Metody i kryteria oceny
Ocena końcowa stanowi sumę ocen z aktywności (25%) oraz
kolokwium (75%)
Całkowity
nakład
pracy
studenta
Aktywność
Liczba godzin/ nakład
potrzebny do osiągnięcia założonych
pracy studenta
efektów w godzinach oraz punktach ECTS
Ćwiczenia
15 godz.
Praca własna
45 godz.
SUMA GODZIN
60
LICZBA PUNKTÓW ECTS
2
Język wykładowy
polski
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu
Literatura
Literatura podstawowa:
A. Balicki, M. Pyter, Prawo oświatowe, Wydawnictwo C.H.
Beck, Warszawa 2011
Kurzyna-Chmiel D., Podstawy prawne i organizacyjne oświaty,
Warszawa 2006 r.
Bojarska L., Brzeziński K., Rek T., Ochrona prawna dziecka,
dziecko w szkole, Warszawa 2006 r.
Literatura uzupełniająca:
Kubiak, K., Mickiewicz, P. (red.). 2009. Bezpieczeństwo w szkole:
przewodnik dla nauczycieli. Trio
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst
jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z póz. zm).
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (teks
jednolity: Dz. Ministra. Z 2006 r. nr 97, poz. 674 z póz. zm.).
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy
(Dz. Ministra. Z 1964 r. nr 9 poz. 59 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia
2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z
2007 r. nr 83 poz. 562 z póź. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września
2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego
rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego
nauczania dzieci i młodzieży(Dz. U. z 2008 r. nr 175 poz. 1086)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września
2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły
orzekające działające w publicznych poradniach psychologicznopedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 173 poz. 1072).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września
2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły
orzekające działające w publicznych poradniach psychologicznopedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 173 poz.1072).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7
marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek
publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 52 poz. 466 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18
stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i
oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2005
nr 19 poz. 167).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18
stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach,
szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach Dz. U. z 2005 r. nr 19
poz. 166).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13
stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2005 r. nr 19
poz. 165).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23
kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania
nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających
kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do
sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób,
którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie
ekspertyz (Dz. U. z 2004 r. nr 89 poz. 845).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7
stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 11 poz. 114).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26
lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół. (Dz. U. z 2002 r. nr 51 poz. 458 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja
2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2001 r. nr 61 poz. 624 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z
2003 r. nr 6 poz. 69).
Podpis koordynatora przedmiotu
Podpis kierownika jednostki
Download