rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r

advertisement
Zmiany w przepisach
prawa oświatowego
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2015.1270)
- nadzór w formie ewaluacji, kontroli i wspomagania
- ewaluacja to proces gromadzenia, analizowania i komunikowania
informacji na temat wartości podejmowanych działań
- ustalanie, czy spełnione są wymagania na poziomie co najmniej
podstawowym
- rezygnacja z poziomów A,B,C,D,E
- sposób i warunki dostępu do elektronicznej platformy nadzoru
pedagogicznego: pracowników organów nadzoru pedagogicznego,
pracowników organów prowadzących szkoły i placówki, dyrektorów,
nauczycieli, uczniów, wychowanków i ich rodziców
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2015.1270
Nadzór pedagogiczny dyrektora
Do 31 sierpnia przedstawienie wyników i wniosków ze sprawowanego
nadzoru
Do 15 września przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego
Plan nadzoru pedagogicznego:
1)uwzględnia wnioski ze sprawowanego w szkole nadzoru
2)zawiera w szczególności:
- przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia
- tematykę i terminy przeprowadzania kontroli
- zakres wspomagania nauczycieli
W przypadku dokonania zmian w planie nadzoru dyrektor niezwłocznie
informuje radę pedagogiczną o zmianach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2015.1270)
Nadzór pedagogiczny dyrektora
Nowa definicja wspomagania:
- diagnoza pracy szkoły lub placówki
- planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli
do doskonalenia zawodowego
- prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń
i narad
Dyrektor w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania raportu informuje
o zakończeniu ewaluacji i możliwości zapoznania się z raportem radę
rodziców, radę szkoły, samorząd uczniowski
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r.
w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U.2015.1214)
Wymagania wobec szkół i placówek dotyczące:
- efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów
i zadań statutowych
- organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki
- tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów
- współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym
- zarządzania szkołą i placówką
Opis wymagań i charakterystyka na poziomie podstawowym i wysokim
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.357)
art. 32 - dostosowanie statutów w terminie do 1 września 2015 r.
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach
publicznych (rozdział 3a)
Sprawdzian, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny oraz egzamin
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (rozdział 3b)
Nadzór pedagogiczny
Zatrudnianie nauczycieli do prowadzenia zajęć realizowanych w ramach
projektów i programów finansowanych ze środków unijnych
Zapewnienie szkole obsługi prawnej
Przedłużanie stażu
Dostęp bez opłat do e-dziennika
Określenie- niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim,……
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U.2015.843)
-
-
możliwość stosowania ocen opisowych dla ocen bieżących
i klasyfikacyjnych na każdym etapie edukacyjnym
dyrektor(na podstawie opinii lekarskiej) zwalnia ucznia z czynności,
których uczeń nie może wykonywać; ocena uwzględnia oprócz wysiłku
systematyczność udziału w lekcjach, aktywność na rzecz sportu szkolnego
i kultury fizycznej
odstąpienie od wystawiania oceny z zachowania uczniowi realizującemu
obowiązek szkolny poza szkołą
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
(Dz.U.2015. 7)
-
możliwość nauki języka migowego w szkołach
określenie minimalnej liczby godzin przeznaczonych na realizację
dodatkowego przedmiotu uzupełniającego (liceum, technikum)
umożliwienie uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim uczęszczającym do oddziału ogólnodostępnego lub integracyjnego
nauki drugiego języka obcego nowożytnego
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków
szkolnych (Dz.U.2015. 23)
-
nowe wzory świadectw wydawane absolwentom technikum od roku
szkolnego 2015/2016
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej
innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz.U. 2015.1248)
-
określenie szczegółowych warunków przyjmowania ucznia do klasy programowo
wyższej niż wynika to z ostatniego świadectwa szkolnego
zasady dotyczące uzupełniania różnic programowych z poszczególnych
przedmiotów, możliwości kontynuowania nauki języka obcego
nowożytnego, nauczanego w szkole, z której uczeń przechodzi
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie
warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz
obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach
oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego,
dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia
(Dz. U. 2015.1202)
-
-
warunki i tryb przyjmowania osób, które rozpoczynały naukę za granicą,
do publicznych przedszkoli innych form wychowania przedszkolnego
i szkół
dostosowanie do nowych wymogów dotyczących uznawania świadectw
i dyplomów wystawionych przez zagraniczne placówki
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie
warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego
i egzaminu maturalnego (Dz.U. 2015.959)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. 2015.673)
-
regulacje organizacyjno-techniczne dotyczące przeprowadzania
egzaminów zewnętrznych od roku szkolnego 2015/2016
szczegółowe informacje na stronie CKE
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r.
w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty
działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu
przeciwdziałania narkomanii (Dz.U.2015.1249)
-
obowiązek dostosowania w terminie 6 miesięcy programu
wychowawczego i programu profilaktyki do nowych przepisów
działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej kierowane do ogółu dzieci
i młodzieży
angażowanie całej społeczności szkolnej (rodzice, inni pracownicy
szkoły)
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (Dz.U.2015.35)
-
grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom
i młodzieży w jednostkach systemu oświaty
normy, jakie muszą spełniać podawane w szkołach posiłki
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom
i młodzieży
w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki
spożywcze stosowane w ramach
żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach
(Dz.U.2015.1256)
Zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów
UDZIAŁ W MODERNIZACJI BAZY DYDAKTYCZNEJ
szkolnictwa zawodowego
Rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. poz. 1140)
Technik chłodnictwa i klimatyzacji (symbol cyfrowy 311929),
Technik urządzeń dźwigowych (symbol cyfrowy 311940),
Mechanik motocyklowy (symbol cyfrowy 723107).
Rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 954)
Technik przemysłu mody (symbol cyfrowy 311941),
Technik lotniskowych służb operacyjnych (symbol cyfrowy 315460),
Przetwórca ryb (symbol cyfrowy 751103).
Zmiany rozporządzenia w sprawie podstawy programowej
UDZIAŁ W MODERNIZACJI BAZY DYDAKTYCZNEJ
kształcenia w zawodach
Rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 130)
Technik chłodnictwa i klimatyzacji (symbol cyfrowy 311929),
Technik urządzeń dźwigowych (symbol cyfrowy 311940),
Mechanik motocyklowy (symbol cyfrowy 723107).
Rozporządzenie z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 1123)
Technik przemysłu mody (symbol cyfrowy 311941),
Technik lotniskowych służb operacyjnych (symbol cyfrowy 315460),
Przetwórca ryb (symbol cyfrowy 751103).
UDZIAŁ
W MODERNIZACJI
BAZY
DYDAKTYCZNEJ
Nowe
rozporządzenie
w sprawie
egzaminów
zawodowych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. poz. 673)
Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie organizacji i przebiegu
egzaminu zawodowego:
− zmniejszenie liczby członków zespołu nadzorującego,
− powołanie więcej niż jednego zastępcy przewodniczącego zespołu
egzaminacyjnego – obecnie kierownika ośrodka egzaminacyjnego
− umożliwienie nauczycielowi lub instruktorowi praktycznej nauki zawodu
zatrudnionemu w placówce kształcenia praktycznego bycia
egzaminatorem (jeśli nie prowadzi zajęć ze zdającymi objętych danym
egzaminem).
Zmiana rozporządzenia w sprawie egzaminów
UDZIAŁ W MODERNIZACJI BAZY DYDAKTYCZNEJ
eksternistycznych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych
(Dz. U. 2015, poz. 1149).
Wprowadzone zmiany mają charakter porządkujący i dostosowujący
przepisy
rozporządzenia
do
przepisów
dotyczących
zasad
przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Zmiana polega na poszerzeniu katalogu zawodów, w zakresie których nie
przeprowadza się egzaminu eksternistycznego zawodowego o zawody:
technik pożarnictwa oraz technik sterylizacji medycznej wprowadzona na wniosek odpowiednio Ministra Spraw Wewnętrznych
oraz Ministra Zdrowia.
Zmiana rozporządzenia w sprawie
praktycznej nauki zawodu
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 1183)
Najistotniejsze zmiany to:
1. zdefiniowanie dualnego systemu kształcenia zawodowego, w którym podstawę
prawną odbywania zajęć praktycznych u pracodawców może stanowić zarówno
umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawarta pomiędzy
młodocianym pracownikiem a pracodawcą, jak i umowa o praktyczną naukę
zawodu, zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym
uczniów na praktyczną naukę zawodu,
2. przyporządkowanie każdej z form praktycznej nauki zawodu do określonego
typu szkoły,
3. określenie wymiaru zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na
zasadach dualnego systemu kształcenia,
4. zapewnienie pracodawcy możliwości wpływania na treści programu nauczania
dla zawodu w zakresie zajęć praktycznych, które są u niego realizowane.
19
UDZIAŁ W MODERNIZACJI
BAZY DYDAKTYCZNEJ
Inne działania legislacyjne
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego
- w przypadku ustalania dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
dyrektor szkoły lub placówki, w których odbywa się egzamin potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie informuje o nich w terminie do dnia 31 grudnia
(a nie jak dotychczas do 30 września).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 843)
- w szkołach prowadzących kształcenia na podstawie modułowego programu
nauczania sposób ustalania oceny reguluje statut szkoły,
- egzaminy semestralne w szkołach dla dorosłych są przeprowadzane
w formie ustnej lub pisemnej zgodnie z ustaleniami statutu szkoły,
z wyłączeniem zajęć wymienionych w rozporządzeniu. Dotychczas
przeprowadzane były tylko w formie ustnej.
Kształcenie uczniów niepełnosprawnych
System oświaty zapewnia każdemu dziecku, w tym niepełnosprawnemu,
uczęszczającemu do przedszkola lub innej formy wychowania
przedszkolnego, szkoły lub placówki wsparcie w rozwoju i pomoc
psychologiczno-pedagogiczną, stosownie do jego potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest także rodzicom uczniów
oraz nauczycielom, w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
Kształcenie uczniów niepełnosprawnych może być prowadzone w:
• przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych,
• przedszkolach i szkołach lub oddziałach integracyjnych ,
• przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych,
• innych formach wychowania przedszkolnego,
• młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach
socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych
ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.
Decyzję o wyborze formy kształcenia podejmują rodzice dziecka.
21
Regulacje prawne – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2015 r., poz. 357) obowiązujące od 1 września 2015 r.
• Dodanie w art. 3 pkt 18b przepisu wskazującego, że ilekroć w ustawie
mowa o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym,
znacznym lub głębokim – należy przez to rozumieć niepełnosprawność
intelektualną w stopniu odpowiednio lekkim, umiarkowanym,
znacznym lub głębokim. Zmiana ta pozwala na używanie w przepisach
prawa oświatowego określenia „niepełnosprawność intelektualna” zamiast
„upośledzenie umysłowe”.
•
dodanie w art. 39. ust. 1 pkt. 10 ustawy określa zadania dyrektorów
szkół i placówek w zakresie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej,
niedostosowanej
społecznie
i
zagrożonej
niedostosowaniem społecznym, wskazując dyrektora szkoły lub
placówki jako podmiotu odpowiedzialnego za realizację zaleceń
wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
22
Regulacje prawne – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
art.44 o ust.5 O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu
umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna,
uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie
edukacyjno – terapeutycznym, o którym mowa w art.71 b ust.1 b
u.s.o.
art.71 b ust. 1b uczniowi objętemu kształceniem specjalnym
dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego
i program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia
indywidualnego
programu
edukacyjno
–
terapeutycznego
uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie
kształcenia specjalnego.
23
Placówki niepubliczne specjalne
Wprowadzenie obowiązku stosowania przez niepubliczne placówki
wymienione w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy (specjalne ośrodki szkolnowychowawcze,
specjalne
ośrodki
wychowawcze,
ośrodki
rewalidacyjno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
młodzieżowe ośrodki socjoterapii, bursy) przepisów:
•
•
•
•
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów
i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobyt dzieci i młodzieży
w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt
ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 109, poz. 631) – z wyjątkiem regulacji
określających wysokość i zasady odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich
dzieci w tych placówkach;
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanych
społecznie
i
zagrożonych
niedostosowaniem
społecznym
(Dz. U. poz. 1113);
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie
organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. poz. 1257);
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. poz. 1157).
24
Regulacje prawne – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Zmiana upoważnienia ustawowego zawartego w art. 71b ust. 7 pkt. 2 ustawy
o systemie oświaty – zostało wydane jedno rozporządzenie:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania
i
opieki
dla
dzieci
i
młodzieży
niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym (Dz. U. poz. 1113) - wchodzi w życie z dniem 1 września
2015 r., z wyjątkiem § 7 ust. 2-6, które wchodzą w życie z dniem
1 stycznia 2016 r.
Tracą moc z dniem 1 września 2015
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.:
•
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach,
szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz. U. z 2014 r. poz. 392);
•
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach
i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 414)
25
Rozporządzenie określa
• Organizacje kształcenia specjalnego również w innych formach wychowania
przedszkolnego,
• możliwość, za zgodą organu prowadzącego, zmniejszenie liczby dzieci
w oddziale integracyjnym przedszkola lub liczby uczniów w oddziale
integracyjnym szkoły,
• obowiązek dostosowania indywidualnych programów edukacyjno –
terapeutycznych – (dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla
ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET)
uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego,
• zmiana terminu, w jakim opracowuje się indywidualny program edukacyjno –
terapeutyczny (do 30 września roku szkolnego, gdy dziecko od początku roku
szkolnego rozpoczyna kształcenie, 30 dni od złożenia orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego, 30 dni przed upływem okresu, na jaki został
opracowany poprzedni program, gdy dziecko kontynuuje kształcenie w tej
placówce)
26
•
•
zwiększenie częstotliwości dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu
funkcjonowania ucznia- zespół (który tworzą odpowiednio nauczyciele,
wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia
z dzieckiem/uczniem), co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje
okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka,
uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej
udzielanej dziecku, oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji indywidualnego
dwa razy w roku.
od 1 stycznia 2016 roku - obowiązek dodatkowego zatrudnienia nauczycieli
specjalistów asystenta lub pomocy nauczyciela dla uczniów posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm,
w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone.
27
Download