Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej

advertisement
Aspekt prawny dot. kształcenia
specjalnego w szkolnictwie
ogólnodostępnym
Opracowanie: Stanisław Srebro
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Delegatura w Tarnowie
1
Uczeń niepełnosprawny
to - w rozumieniu przepisów oświatowych uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane przez zespół
orzekający działający, w publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej.
(w żadnym wypadku nie może to być opinia poradni psychologicznopedagogicznej bądź orzeczenie powiatowego zespołu ds. orzekania o stopniu
niepełnosprawności)
2
Art. 71b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o
systemie oświaty

Kształceniem specjalnym obejmuje się
dzieci i młodzież (.......) wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy. Kształcenie to może być
prowadzone w formie nauki w szkołach
ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach
integracyjnych, szkołach lub oddziałach
specjalnych i ośrodkach, o których mowa
w art. 2 pkt 5.
3
Podstawa prawna organizacji kształcenia specjalnego


Art. 5 i 5a oraz Art. 71b ust. 1 i 2 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256 poz. 2572 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w przedszkolach,
szkołach i oddziałach ogólnodostępnych
i integracyjnych (Dz.U. Nr 19 poz. 167)
4
Organizacja kształcenia specjalnego w szkole
ogólnodostępnej
Rodzice ucznia składają u dyrektora szkoły wniosek o
zorganizowanie kształcenia specjalnego wraz z orzeczeniem ppp
o potrzebie kształcenia specjalnego.
Dyrektor szkoły organizuje kształcenie specjalne, zapewniając uczniowi:
- dostosowanie wymagań do jego indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych,
- realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego,
- indywidualne zajęcia rewalidacyjne (w porozumieniu z organem
prowadzącym) prowadzone przez odpowiednich specjalistów,



- możliwość wydłużenia etapu edukacyjnego,
- odpowiednie pomoce dydaktyczne i sprzęt,
- integrację ze środowiskiem rówieśniczym,
- likwidację barier architektonicznych.
Dyrektor zapewnia ponadto pomoc psychologiczno-pedagogiczną
rodzicom i nauczycielom.
5
Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199 poz. 2046
ze zm.)

§ 6. 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie
opinii publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej, dostosować wymagania
edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1pkt 1, do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i
edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne
trudności w uczeniu się, uniemożliwiające
sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust.
2 i 3.
6
Art. 1 pkt. 5a ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty
System oświaty zapewnia w szczególności: ...
pkt 5a. opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi
przez umożliwienie realizowania
zindywidualizowanego procesu kształcenia, form
i programów nauczania oraz zajęć
rewalidacyjnych,
7
Rozporządzenie MENiS z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach,
szkołach i oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych
(Dz.U. Nr 19 poz. 167)
§ 4. 1. Przedszkola, szkoły i oddziały, o których mowa w § 1,
zapewniają dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym oraz
niedostosowanym społecznie:
1) ...
3) realizację programu wychowania przedszkolnego, programu
nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki,
dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i
możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich
form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej;
8
Kiedy opracowujemy indywidualny program
nauczania?
Indywidualny (zindywidualizowany)
program nauczania dla uczniów
posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego tworzony jest
wtedy, gdy uczeń wymaga:
 modyfikacji treści programowych,
 specjalnej organizacji metod i form pracy,
 dodatkowego wsparcia nauczycieli,
specjalistów, rówieśników.
9
Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199 poz. 2046
ze zm.)
§ 10. 2. Klasyfikacja śródroczna ....
§ 10. 4. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem w
stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na (...)
z uwzględnieniem indywidualnego programu
edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie
odrębnych przepisów i zachowania ucznia ...
10
Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. Nr 51, poz. 458 ze zm.)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach
podstawowych i gimnazjach
Wskazówki ogólne
11
Indywidualne program nauczania dla uczniów
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu
umiarkowanym lub znacznym
Z powyższych uregulowań prawnych wynika
obowiązek opracowania dla każdego ucznia
niepełnosprawnego intelektualnie w
stopniu umiarkowanym lub znacznym
indywidualnego programu nauczania
(indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego IPET,
indywidualnego programu edukacyjno - wychowawczego)
12
Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199 poz. 2046
ze zm.)
§ 12. 4. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne
oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym są ocenami
opisowymi.
§ 13. 5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne
zachowania dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym są ocenami opisowymi.
(szkolny plan nauczania, arkusze ocen, świadectwa)
13
Podstawa prawna organizacji zajęć rewalidacyjnych dla
uczniów niepełnosprawnych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w
przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub
integracyjnych
§ 2 ust. 10 oraz § 3. ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów
nauczania w szkołach publicznych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia
2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach placówkach.
Art. 1 pkt. 5a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty




Istnieje obowiązek organizowania zajęć rewalidacyjnych dla wszystkich
uczniów niepełnosprawnych (tj. posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię
psychologiczno-pedagogiczną)
14
§ 2 ust.10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów
nauczania w szkołach publicznych.
Dyrektor szkoły,
z wyjątkiem szkoły specjalnej, w uzgodnieniu
z organem prowadzącym, przydziela
dodatkowe godziny na prowadzenie
indywidualnych zajęć rewalidacyjnych
z uczniami niepełnosprawnymi.
Przepisy nie określają tygodniowej liczby godzin zajęć
rewalidacyjnych dla ucznia niepełnosprawnego. Uczniowie
niepełnosprawni uczestniczą we wszystkich zajęciach
edukacyjnych z klasą, a ponadto mają zorganizowane zajęcia
rewalidacyjne. Proponowana liczba godzin: 1 – 3 tygodniowo.
15
§ 3 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów
nauczania w szkołach publicznych
W szkolnym planie nauczania należy dodatkowo uwzględnić
dla uczniów niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju i
stopnia niepełnosprawności uczniów, z zastrzeżeniem ust.
3, następujące zajęcia rewalidacyjne:
1) korekcyjne wad postawy,
2) korygujące wady mowy,
3) orientacji przestrzennej i poruszania się,
4) nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod
komunikacji,
5) inne, wynikające z programów rewalidacji.
16
Inne rodzaje zajęć rewalidacyjnych:





Korekcyjno-kompensacyjne,
Usprawniające motorykę,
Socjoterapeutyczne,
Dydaktyczno-wyrównawcze (przydzielane w
szczególnie uzasadnionych przypadkach, na
ogólnych zasadach),
I inne.
17
Główne kierunki oddziaływań rewalidacyjnych:




Maksymalne usprawnianie, rozwijanie, wzmacnianie
najmniej uszkodzonych funkcji psychicznych i fizycznych,
Korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych,
Kompensowanie czyli wyrównywanie przez zastępowanie,
Stymulowanie (dynamizowanie rozwoju),
Celem rewalidacji nie jest wyrównywanie braków edukacyjnych!
Ustalając rodzaj zajęć rewalidacyjnych należy uwzględnić:

Zalecenia i diagnozę zawarte w orzeczeniu poradni psychologicznopedagogicznej

Potrzeby dziecka wynikające z diagnozy pedagogicznej nauczycieli .
18
Elementy diagnozy






Rodzaj niepełnosprawności
Poziom rozwoju percepcji wzrokowej (spostrzeganie, analiza,
synteza)
Poziom rozwoju percepcji słuchowej (słuch fonematyczny, słuch
fonetyczny, analiza i synteza słuchowa, wrażliwość słuchowa,
słuch muzyczny)
Poziom koordynacji : wzrokowo-ruchowej, wzrokowo
słuchowej, wzrokowo-słuchowo-ruchowej
Uwaga (trwałość, zdolność koncentracji, stopień rozwoju uwagi
dowolnej)
Pamięć (poziom rozwoju pamięci świeżej i trwałej,
mechanicznej, logicznej; pamięci słów, zdań, tekstów; pamięci
wzrokowej, słuchowej, wzrokowo-słuchowo-ruchowej)
19
Elementy diagnozy cd.






Poziom rozwoju mowy: artykulacja, gramatyka, rozumienie
Poziom rozwoju wyobraźni i orientacji przestrzennej
Rozwój myślenia: ujmowanie różnic i podobieństw, umiejętność
klasyfikowania, przyporządkowywania, wnioskowania, myślenie
przyczynowo-skutkowe, abstrakcyjne, matematyczne,
definiowanie pojęć
Poziom rozwoju motorycznego: koordynacja statyczna i ruchów
jednoczesnych, precyzja ruchów, stan napięcia mięśniowego
Stan dojrzałości społecznej i emocjonalnej
Stan zdrowia dziecka
20
Formy zajęć rewalidacyjnych – kwalifikacje nauczycieli
Zajęcia logopedyczne organizuje się dla
uczniów z zaburzeniami mowy, które
powodują zakłócenia komunikacji
językowej oraz utrudniają naukę; zajęcia
prowadzą nauczyciele posiadający
przygotowanie w zakresie logopedii lub
logopedii szkolnej;
21
Formy zajęć rewalidacyjnych- kwalifikacje nauczycieli
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje
się dla uczniów, u których stwierdzono
specyficzne trudności w uczeniu się,
uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć
wynikających z podstawy programowej dla
danego etapu edukacyjnego; zajęcia
prowadzą nauczyciele posiadający
przygotowanie w zakresie terapii
pedagogicznej;
22
Formy zajęć rewalidacyjnych- kwalifikacje nauczycieli
Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia
o charakterze terapeutycznym organizuje się
dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami
utrudniającymi funkcjonowanie społeczne;
zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający
przygotowanie w zakresie pracy o charakterze
terapeutycznym lub socjoterapii;
23
Formy zajęć rewalidacyjnych- kwalifikacje nauczycieli
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla
uczniów, którzy mają znaczne trudności
w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć
edukacyjnych, wynikających z podstawy
programowej dla danego etapu edukacyjnego.
Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela
właściwych zajęć edukacyjnych.
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze mogą być
organizowane w ramach indywidualnych zajęć
rewalidacyjnych tylko w wyjątkowych, szczególnie
uzasadnionych przypadkach (np. W związku z absencją
chorobową ucznia).
24
§ 3 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych
planów nauczania szkołach publicznych

Dla uczniów niepełnosprawnych można
przedłużyć okres nauki na każdym etapie
edukacyjnym co najmniej o jeden rok,
zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin
zajęć edukacyjnych.
Komentarz: stanowisko MEN
25
Komentarz: stanowisko MEN

W sytuacji braku szczegółowych regulacji prawnych w tej sprawie stanowisko
Ministerstwa Edukacji Narodowej jest następujące:
„O wydłużeniu etapu edukacyjnego decyduje dyrektor szkoły indywidualnie
w stosunku do każdego ucznia niepełnosprawnego (..). Decyzja dyrektora
powinna znaleźć uzasadnienie w szczegółowej analizie sytuacji edukacyjnej
dokonanej przez radę pedagogiczną i zostać podjęta w uzgodnieniu z
rodzicami. Wydłużenie etapu edukacyjnego stosuje się do ucznia, u którego
niepełnosprawność powoduje spowolnienie tempa pracy i utrudnia
opanowanie treści programowej w czasie przewidzianym w planie nauczania
na dany rok szkolny. Treści te uczeń realizuje, o co najmniej jeden rok
szkolny dłużej. Zatem na zakończenie pierwszego roku realizacji
wydłużonego etapu edukacyjnego uczeń nie podlega klasyfikacji rocznej i nie
otrzymuje świadectwa promocyjnego. Szkoła może wydać uczniowi
niepełnosprawnemu, któremu wydłużono etap edukacyjny zaświadczenie
dotyczące przebiegu nauczania. W sprawozdaniu statystycznym SO-2 ucznia,
któremu wydłużono etap edukacyjny, wykazuje się jako ucznia
niepromowanego.
26
Podstawy prawne organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej


Art. 1 pkt 4 i 5a ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr
256, poz.2572 ze zmianami)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.
nr 11, poz. 114)
27
Art. 14 ust. 1a ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty

W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia
specjalnego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w
wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku
szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być
odroczony do końca roku szkolnego w tym roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
Decyzję o odroczeniu podejmuje dyrektor tej szkoły podstawowej do którego
obwodu należy dziecko
28
Art. 17 ust. 3a ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty
Obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom
niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie
odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej
szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka
umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i
obowiązku nauki dzieciom i młodzieży , o których
mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z
upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami albo zwrot kosztów przejazdu
ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej,
jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.
29
Art. 14a ust. 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty
Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym
dzieciom sześcioletnim bezpłatnego transportu i opieki
w czasie przewozu do najbliższego przedszkola,
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub
ośrodka umożliwiającego dzieciom o których mowa
w art. 16 ust. 7, a także dzieciom upośledzonym
umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3,
albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna
środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie
zapewniają rodzice.
30
Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
(Dz. U. Nr 68, poz. 587)
31
Art. 71b ust. 2a ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty
W przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym
specjalnych, oraz w ośrodkach, o których mowa
w art. 2 pkt 5, a także w publicznych i niepublicznych
poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym
poradniach specjalistycznych, mogą być tworzone
zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu
pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju
dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do
podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio
z dzieckiem i jego rodziną.
32
Dodatkowe informacje
1. Podręczniki bezpłatne dla uczniów niepełnosprawnych:
- formularz zamówienia na stronie www.wsip.com.pl
- st. wiz. Barbara Gacek
Kuratorium Oświaty w Krakowie
ul. Łobzowska 67
30 – 038 Kraków
2. Materiały przydatne dyrektorom:
- „Materiały informacyjne dla organów samorządu terytorialnego”,
Kuratorium Oświaty w Krakowie, czerwiec 2006 i styczeń 2007,
- strona internetowa Centrum Metodycznego Pomocy
Psychologiczno – Pedagogicznej, www.cmppp.edu.pl
33
[email protected]
34
Download