Akty prawne związane z oświatą

advertisement
Akty prawne dotyczące oświaty opublikowane w roku szkolnym 2014/2015
NAZWA AKTU PRAWNEGO
LP.
Należy nacisnąć przycisk klawiatury „Ctrl”, a następnie kliknąć
na publikator aktu prawnego, (np. Dz. U. nr 168, poz.1324). W
ten sposób uzyskamy dostęp do treści aktu prawnego
znajdującego się w internetowym systemie aktów prawnych
1.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25
czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i
sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu
gimnazjalnego i egzaminu maturalnego
2.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19
czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
3.
4.
5.
6.
7.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy
finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów
edukacyjnych
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac
wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania
przy niektórych z tych prac
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10
czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy w szkołach publicznych
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania
badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w
Kodeksie pracy
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26
PUBLIKATOR
Dz. U. z 2015, poz. 959
DATA
OGŁOSZENIA
8-07-2015
DATA
WEJŚCIA
W ŻYCIE
UWAGI
1-09-2015
Dz. U. z 2015, poz. 954
7-07-2015
1-09-2015
Dz. U. z 2015, poz. 938
2-07-2015
2-07-1015
Dz. U. z 2015, poz. 929
30-06-2015
15-07-2015
Dz. U. z 2015, poz. 843
18-06-2015
1-09-2015
Dz. U. z 2015, poz. 457
30-03-2015
1-04-2015
Dz. U. z 2015, poz. 454
30-03-2015
31-03-2015
Przepisy tzw. przejściowe
§2 i 3 regulują kształcenie
w zawodzie krawiec i
technik technologii
odzieży
8.
9.
10.
11.
marca 2015 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego dla nauczycieli mianowanych i
dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na
których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach
egzaminacyjnych i publicznych placówkach doskonalenia
nauczycieli prowadzonych przez organy administracji
rządowej
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20
marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w
podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25
marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania
świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia
wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki
uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20
marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników
zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie
szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9
marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
organizacji roku szkolnego
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9
marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w
przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz
nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu
części ustnej egzaminu maturalnego
Dz. U. z 2015, poz. 452
30-03-2015
31-03-2015
Dz. U. z 2015, poz. 447
27-03-2015
31-03-2015
Dz. U. z 2015, poz. 441
26-03-2015
31-03-2015
Dz. U. z 2015, poz. 408
24-03-2015
8-04-2015
Dz. U. z 2015, poz. 377
18-03-2015
20-03-2015
12.
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2015, poz. 357
16-03-2015
31-03-2015
13.
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Dz. U. z 2015, 269
26-02-2015
13-03-2015
Niektóre artykuły wchodzą
w życie w innych
terminach
Narodowego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie
dopuszczania do użytku szkolnego podręczników do
kształcenia w zawodach szkolnictwa artystyczneg0
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Ustawa budżetowa na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16
stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
podstawy programowej kształcenia w zawodach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16
stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku
dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego
organizowania i nadzorowania
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o
bezpieczeństwie żywności i żywienia
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2
stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób
niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli
polskich, którzy pobierali naukę w szkołach
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a
także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego,
dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i
kultury kraju pochodzenia
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31
grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków
przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do
innego typu publicznej szkoły
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29
grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków
szkolnych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31
grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony
przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest
Dz. U. z 2015, poz. 153
30-01-2015
30-01-2015
Dz. U. z 2015, poz. 130
23-01-2015
7-02-2015
Dz. U. z 2015, poz. 109
22-01-2015
30-01-2015
Dz. U. z 2015, poz. 35
9-01-2015
1-09-2015
Dz. U. z 2015, poz. 31
9-01-2015
10-01-2015
Dz. U. z 2015, poz. 24
8-01-2015
16-01-2015
Dz. U. z 2015, poz. 23
8-01-2015
23-01-2015
Dz. U. z 2015, poz. 20
7-01-2015
15-01-2015
Z mocą obowiązującą od
1.01.2015
Niektóre przepisy
wchodzą w życie
1.09.2015; 1.09.2016
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
prowadzone przedszkole utworzone w wyniku
przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów
przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29
grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków i sposobu wspomagania nauczania języka
polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych
przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i
Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci
pracowników migrujących
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10
grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na
dofinansowanie zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29
grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15
grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego w roku 2015
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw
w związku z realizacją ustawy budżetowej
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7
listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów
dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania
z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu
zbiorowego
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie
ramowych statutów publicznych szkół i placówek
artystycznych
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Dz. U. z 2015, poz. 7
5-01-2015
13-01-2015
Dz. U. z 2015, poz. 6
5-01-2015
20-01-20152-
Dz. U. z 2014, poz. 1993
31-12-2014
1-09-2015
Dz. U. z 2014, poz. 1977
31-12-2014
1-01-2015
Dz. U. z 2014, poz. 1877
23-12-2014
1-01-2015
Dz. U. z 2014, poz. 1737
8-12-2014
------------
Dz. U. z 2014, poz. 1646
25-11-2014
11-12-2014
Dz. U. z 2014, poz. 1432
22-10-2014
23-10-2014
§ 1 pkt 2, pkt 5 lit. b, pkt 6 lit.
b i pkt 7 lit. a, wchodzą w
życie 15.01.2015
Z mocą obowiązującą 1-
Narodowego z dnia 16 października 2014 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów
państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek
artystycznych
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
24 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania
konkursów, turniejów i olimpiad
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 9 września 2014 r. w sprawie
udzielania szkołom artystycznym realizującym
kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub
gimnazjum, prowadzonych przez osoby prawne inne
niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby
fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w
podręczniki, materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy –
Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych
ustaw
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie
danych osobowych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
09-2014
Dz. U. z 2014, poz. 1290
25-09-2014
25-09-2014
Dz. U. z 2014, poz. 1219
15-09-2014
16-09-2014
5-09-2014
Zmiany w art.
Art. 4 – zmiana w UoSO
3,4,19 wchodzą W
Art. 19 – zmiany w ustawie
ŻYCIE 1.10.2016
Art. 3 – zmiany w KN
Dz. U. z 2014, poz. 1198
o SIO
Dz. U. z 2014, poz. 1182
3-09-2014
3-09-2014
Dz. U. z 2014, poz. 1170
2-09-2014
3-09-2014
Dz. u. z 2014, poz. 1158
1-09-2014
2-09-2014
36.
dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowego
zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku
Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i
warzywa w szkole”
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego
obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania
dzieci i młodzieży
Zestawienie: Anna Kij Wydział Rozwoju Edukacji
Dz. U. z 2014, poz. 1157
1-09-2014
9-09-2014
Download