UZASADNIENIE

advertisement
UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie zmiany budżetu:
ZMIANY BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE DOCHODÓW DOKONUJE SIĘ W ZWIĄZKU Z:
1. pomoc finansowa udzielona z budżetu Powiatu Wejherowskiego w formie dotacji celowej na
dofinansowanie zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakup samochodu
pożarniczego dla Ochotniczej Strazy Pożarnej w Luzinie
30 000,00 zł
2. pomoc finansowa udzielona z budżetu Powiatu Wejherowskiego w formie dotacji celowej z
przeznaczeniem na :
- realizację zadań z zakresu kultury
6 000,00 zł
- realizację zadań z zakresu promocji gminy
2 000,00 zł
3. zwiększeniem wielkości kwot subwencji ogólnej dla gminy na 2012 rok o kwotę
802 274,00 zł
4. zmianą wielkości dochodów oraz dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej, na dofinansowanie dotacji do zadań własnych oraz na realizację zadań
wynikających z porozumień na 2012 rok, okreąślonych Decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 26 marca
2012 roku:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej /składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych/
300,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej /składki od zasiłków stałych/
- 10 500,00 zł
- zasiłki stałe
- 47 000,00 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej
210,00 zł
5. zwiększenie przyznanej pomocy na operację z zakresu małych projektów, w ramach działania 413
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013, na realizację inwestycji:
"Budowa altany z grillem w Wyszecinie wraz z zagospodarowaniem okolicznego terenu, której celem jest
wzrost atrakcyjności turystycznej Wyszecina oraz poprawa jakości życia na obszarach wiejskich
3 050,00 zł
6. zwiększenie budżetu w ramach uzyskanych dochodów z wynajmu pomieszczeń, placówek
obsługujących:
4 617,00 zł
- Gimnazjum Publiczne w Luzinie
1 952,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Luzinie
565,00 zł
- Rada Sołecka Dąbrówka
1 500,00 zł
- OSP Zelewo
600,00 zł
7. zwiększenie planu dotacji na rok 2012 z rezerwy budżetu państwa, z przeznaczeniem na
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
181 001,00 zł
8. dofinansowanie projektu polsko-niemieckiego realizowanego przez Gimnazjum im. Pisarzy
Kaszubsko - Pomorskich, w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
1 998,36 zł
9. zwiększenie dotacji celowej na 2012 rok z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
oraz na pokrycie postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie
płatniczym 2012 roku
87 683,00 zł
1 061 213,36 zł
RAZEM :
ZWIĘKSZENIA BUDŻETU GMINY PRZEZNACZA SIĘ NA WYDATKI :
Zadania bieżące
1. zwiększenie budżetu w ramach uzyskanych dochodów z wynajmu pomieszczeń, na wydatki placówek
obsługujących:
4 617,00 zł
- Gimnazjum Publiczne w Luzinie
- Szkoła Podstawowa w Luzinie
- Rada Sołecka Dąbrówka
- OSP Zelewo
1 952,00 zł
565,00 zł
1 500,00 zł
600,00 zł
2. realizacja zadań z zakresu kultury w ramach udzielonej pomocy finansowej Gminie na mocy Uchwały
Rady Powiatu Wejherowskiego:
6 000,00 zł
w tym:
- IX Sejmik Kaszubski - Gimnazjalny Konkurs Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu
2 000,00 zł,
ą- XI Powiatowy Festiwal Piosenki Kaszubskiej "Kaszebscze Spiewe" w Luzinie
2 000,00 zł,
- Jubileusz 30-lecia Regionalnego Teatru Dramatycznego w Luzinie
1 000,00 zł,
- II Powiatowy Przegląd Młodych Wokalistów i Zespołów Muzycznych - Luzino 2012 1000,00 zł
3. realizacja zadań z zakresu promocji gminy w ramach udzielonej pomocy finansowej Gminie Luzino na
mocy Uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego:
2 000,00 zł
- na zakup białych bluzek i koszul dla członków chóru "Lutnia".
4. zwiększenie dotacji celowej na realizacji z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na
ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
300,00 zł
5. zmniejszenie przyjętych wielkości na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
- 10 500,00 zł
6. zmniejszenie przyjętych wielkości na wypłaty zasiłków stałych, w związku z zmniejszeniem dotacji
celowej
- 47 000,00 zł
7. zmniejszenie wielkości finansowych na obsługę Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z
zmniejszeniem dotacji celowej do zadań własnych
- 210,00 zł
8. zwiększenie środków własnych na wypłatę stypendiów dla uczniów dotyczących okresu I - VI 2012
roku, w związku z przewidywanym zwiększeniem dotacji celowej z budżetu Państwa wynoszącym 80%
całości przedsięwzięcia
6 000,00 zł
9. organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz organizacja szkółki żeglarskiej,
+dofinansowanie dojazdu - Luzino - Dębki, w okresie letnim
15 000,00 zł
10. bieżące utrzymanie dróg, dotyczące odwodnień i utrzymania przepustów drogowych
16 034,56 zł
11. promocja gminy: promowanie Gminy poprzez organizowanie biegu ulicznego pn.: "Kaszubska 15"
4 000,00 zł
12. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 181 001,00 zł
13. zmniejszenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury, zabezpieczonej na realizację projektu: II cykl
"Szkoły pod żaglami" - kursy doskonalące dla młodych oraz warsztaty wodniackie dla mieszkańców, w
związku z wielkościami finansowymi, ustalonymi umową /24 500,00 zł/
- 10 500,00 zł
14. Obsługa wymiany dzieci i młodzieży, w ramach zawartych porozumień z Fundacją Polsko Niemiecką jak również przy współfinansowaniu zadania przez Fundację /promocja gminy/ 6 400,00 zł
15. Wymiana dzieci i młodzieży w ramach zawartego porozumienia przez Gimnazjum, przy
współfinansowaniu środków Fundacji Polsko-Niemieckiej określonych w dochodach budżetu 6 098,36 zł
16. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego
zwrotu, poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2012 roku
87 683,00 zł
Razem wydatki bieżące:
266 923,92 zł
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE :
10. Budowa dróg
w tym:
- ul. Narcyzowa w Luzinie /100 000,00 zł/,
- ul. Łąkowa
/200 000,00 zł /,
300 000,00 zł
11. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Wejherowskiego, na realizację zadania:
"Odnowa nawierzchni drogi 1451 G Kniewo - droga krajowa nr 6 - Luzino - Łebno poprzez wykonanie
nowej nawierzchni na odcinku Luzino - Wyszecino"
400 000,00 zł
12. Przygotowanie projektów Technicznych, dotyczących budowy infrastruktury sportowej w Kębłowie i
Luzinie
65 000,00 zł
13. Ustawienie 4 sztuk wiat autobusowych: Luzino ul. Młyńska i ul. Robakowska, Kębłowo ul. Chłopska,
Milwino
20 000,00 zł
14. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ciężkiego dla OSP Luzino - zwiększenie środków
finansowych, w ramach pomocy finansowej udzielonej przez Powiat
30 000,00 zł
Zabezpieczona kwota jako pomoc finansowa Powiatu Wejherowskiego dla Gminy Luzino, stanowi
dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych /OSP Luzino/.
15. Zmniejszenie zabezpieczonych środków na realizację zadań z zakresu małych projektów,
realizowanych w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata
2007-2013. Zmniejszenia dokonuje się w wyniku podpisania umów z Samorządem Województwa
Pomorskiego, określających wielkość planowanych zadań, w tym:
- 20 710,56 zł
- "Zagospodarowanie centrum Zelewa poprzez budowę altanki z grilem oraz boiska do siatkówki"
/ - 6 122,04 zł/,
- "Budowa altany z grilem w Wyszecinie wraz z zagospodarowaniem okolicznego terenu"
/ -5 898,07 zł/,
- "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrówce" - rozwijanie aktywności mieszkańców
Dąbrówki, poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w komputery, sprzęt RTV oraz sprzęt sportowy
/ - 8 690,45 zł/.
Łączna kwota wydatków majątkowych:
ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW
794 289,44 zł
1 061 213,36 zł
Bliższe określenie realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2a do Uchwały
Rady Gminy.
Ponadto w ramach środków finansowych bieżących, dokonuje się przeniesienia kwot wydatków
działu "700 - gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - gospodarka gruntami i
nieruchomościami" kwotę 20 000,00 zł do działu "600 - transport i łączność, rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe", z przeznaczeniem jako dotację celową na uzupełnienie pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania będące
wyłącznie zadaniami własnymi jednostki samorządu terytorialnego, otrzymującej pomoc
finansową.
Przedmiotem zabezpieczenia wymienionych środków finansowych, jest udzielenie pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Wejherowskiemu, na nabycie planowanych do
przejęcia na własność Powiatu Wejherowskiego działek w Kębłowie, na potrzeby realizacji
inwestycji: "Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Kębłowie przy ul. Chłopskiej".
Udzielenie pomocy finansowej uzasadnia fakt przyśpieszenia realizacji zadania inwestycyjnego,
co łączy się z poprawą bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów na terenie Gminy Luzino.
W ramach zabezpieczonych w budżecie środków finansowych na zakupy inwestycyjne (paragraf
6060 - zakup ciężkiego samochodu , ratowniczo-gaśniczego dla OSP Luzino), dokonuje się
przeniesienia kwoty 312 705,00 zł, Uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/158/2012 z dnia
15 marca 2012 roku na paragraf 6230, jako dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów
realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
/OSP Luzino/.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards