uchwała nr lvi/690/iii/2001

advertisement
UCHWAŁA NR LVI/690/III/2001
RADY MIASTA POZNANIA
Z DNIA 10 kwietnia 2001 R.
w sprawie: zasad wnoszenia opłat przez pracowników przedszkoli za korzystanie z żywienia
w przedszkolach.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 13 , poz. 74 ze zmianami ) oraz § 10 ust. 2 pkt. 4 Załącznika Nr 3
do rozporządzenia MEN z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie ramowych statutów publicznej
sześcioletniej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz publicznego przedszkola
( Dz. U. Z 1999r. Nr 14 poz. 131), Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się następujące zasady odpłatności za korzystanie z żywienia w przedszkolu przez
pracowników przedszkoli:
1. Pracowników korzystających z żywienia zwalnia się z opłacania kosztów przygotowania
posiłków.
2. Pracownikom nie korzystającym z żywienia (w tym także z powodu nieobecności w
pracy), nie przysługuje ekwiwalent pieniężny z tytułu kosztów, o których mowa w ust. 1.
3. Koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków - zwane stawką żywieniową,
opłacają pracownicy w wysokości ustalanej przez dyrektora przedszkola.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Poznania oraz Dyrektorom Przedszkoli.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2001 roku.
Przewodniczący
Rady Miasta Poznania
/-/ Dariusz Lipiński
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LVI/690/III/2001
RADY MIASTA POZNANIA
Z DNIA 10 kwietnia 2001R.
w sprawie: zasad wnoszenia opłat przez pracowników przedszkoli za korzystanie z żywienia
w przedszkolach.
Zmiana przepisów w zakresie wnoszenia opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach
przez pracowników przedszkoli spowodowała, że znaczna część personelu zrezygnowała z
żywienia.
Z uwagi na specyfikę pracy w przedszkolach, która wymaga, by pracownicy pedagogiczni
spożywali posiłki wspólnie z dziećmi, a także zapis ramowego statutu, z którego wynika, iż
„zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników ustalane są przez organ
prowadzący”, zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. Przemawiają za tym względy
wychowawcze, wymagania programowe, a także ujednolicona polityka przyznawania
dodatkowych świadczeń.
Wiceprezydent Miasta Poznania
/-/ Maciej Frankiewicz
Download