Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2017 roku w Gminie

advertisement
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2017 roku
w Gminie Zawadzkie
– po aktualizacji na podstawie art. 78c ust. 3 i 4 uoso
Na podstawie art. 78e ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) ogłasza się:
1. Wysokość podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli:
 roczna – 11.184,56 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote
56/100).
2. Statystyczną liczbę dzieci dla przedszkoli: 287 (w tym 3 dzieci z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego).
Download