AKTUALIZACJA KOSZTORYSU I HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ DO

advertisement
AKTUALIZACJA
KOSZTORYSU I HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ
DO OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
……………………
miejscowość, data
(tytuł zadania publicznego realizowanego przez podmiot)
w okresie od do
Kwota przyznanej dotacji: zł (słownie: )
Całkowity koszt zadania wynosi: zł ( słownie: )
I.
Harmonogram działań:
Zadanie publiczne realizowane w okresie od do
Poszczególne działania w zakresie
realizowanego zadania
publicznego
Terminy realizacji
poszczególnych działań
Oferent lub inny podmiot
odpowiedzialny
za działanie w zakresie
realizowanego
zadania publicznego
II. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego do przyznanej dotacji
w 2016 roku:
1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:
Lp.
Rodzaj kosztów
Ilo
ść
je
dn
ost
ek
Koszt
jedno
stko
wy
(w zł)
Koszt
z tego do
Rodzaj
całkowity
pokrycia
z
miary
(w zł)
z tego z
Koszt do pokrycia
finansowych
z wkładu
wnioskowan
środków
osobowego,
ej dotacji
własnych,
w tym pracy
(w zł)
środków z innych
społecznej
źródeł, w tym
członków
wpłat
i świadczeń
i opłat adresatów wolontariuszy
zadania
(w zł)
publicznego
(w zł)
I Koszty
merytoryczne
po stronie po stronie:
II Koszty obsługi zadania
publicznego, w tym koszty
administracyjne po stronie:
III Inne koszty, w tym koszty
wyposażenia i promocji
po stronie:
IV Ogółem:
2.
Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego
1
Wnioskowana kwota dotacji
%
2
Środki finansowe własne
%
3
Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione
w pkt 3.1-3.3)
%
3.1
wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego
%
3.2
środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje
z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)
%
3.3
pozostałe
%
4
Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna
członków)
5
Ogółem (środki wymienione w pkt 1-4)
3.
%
100 %
Finansowe środki z innych źródeł publicznych
Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki sektora
finansów publicznych
Kwota
środków
(w zł)
Informacja o tym,
czy wniosek (oferta)
o przyznanie środków
został(-a) rozpatrzony(-a)
pozytywnie,
czy też
nie został(-a) jeszcze
rozpatrzony(-a)
Termin rozpatrzenia - w przypadku
wniosków (ofert) nierozpatrzonych do
czasu złożenia niniejszej oferty
TAK/NIE1)
TAK/NIE1)
TAK/NIE1)
TAK/NIE1)
Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.
...................................................................
(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)
Data:
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards