Przykładowy kosztorys

advertisement
Przykładowy kosztorys
Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów
Koszt jednostkowy (w
zł)
Rodzaj miary
I.
Ilość jednostek
Lp.
z tego z
Koszt do
finansowych
pokrycia
środków
z wkładu
własnych,
osobowego,
środków
w tym pracy
z innych źródeł, w społ. członk.
tym wpłat i opłat
i świadczeń
adresatów zadania wolontariuszy
publicznego (w zł)
(w zł)
24
10,00
godz.
240,00
0,00
0,00
240,00
3
80,00
dzień
240,00
0,00
240,00
0,00
50
10
komplet
500,00
0,00
500,00
0,00
150
3,50
km
525,00
500,00
25,00
0,00
5
100
szt.
500,00
500,00
0,00
0,00
100
50
osoba
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
150
40
osoba/dzień
6 000,00
2 000,00
4 000,00
0,00
1
200
osoba
200,00
0,00
200,00
0
2
200
mies.
400,00
0,00
400,00
0
200
0,90
szt.
180,00
100,00
80,00
0,00
2
35,00
emisja
70,00
0,00
70,00
0,00
Rodzaj kosztów
Koszt
całkowity
(w zł)
z tego do
pokrycia
z wnioskow.
dotacji
(w zł)
Koszty merytoryczne
(bezpośrednio związane z
realizacją zadania):
1) Wynagrodzenie
trenera- wolontariat
(karta pracy lub
porozumienie)
2) Wynajem sali
szkoleniowej (faktura
VAT lub rachunek)
3) Materiały
szkoleniowe dla
uczestników (jw.)
4) Wynajem środków
transportu (jw.)
5) zakup nagród (np.
książek) jw.
6)Noclegi uczestników
szkoleń - 50 os. x 2 (jw.)
II.
III.
IV.
7)Wyżywienie
podczas szkolenia 50 os.
x 3 dni (jw.)
Koszty obsługi zadania
publicznego, w tym
koszty administracyjne
(do 10% kosztów zad.)
1) księgowa (umowa
zlecenie/o dzieło)
2) Koordynator projektu
(jw.)
Inne koszty, w tym
koszty wyposażenia i
promocji (do 5% całości
kosztów)
1) druk ulotek (faktura
VAT lub rachunek)
2) publikacja zapowiedzi
w prasie(faktura VAT lub
rachunek)
Ogółem:
13 855,00
3 100,00
10 515,00
240,00
Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego
1.
2.
Wnioskowana kwota dotacji
Środki finansowe własne
3.
Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki fin. wym. w pkt. 3.1 - 3.3)
3.1. Wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego
3.2. Finansowe środki z innych publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu
3100,00 zł
5 515,00 zł
5 000,00zł
………….. zł
5000,00 zł
22,38 %
39,81 %
36,09 %
…………%
36,09%
0,00 zł
240,00 zł
13 855,00
0%
1,74 %
100%
państwa lub jedn. sam. teryt., funduszy cel., środki z funduszy strukt.)
3.3. Pozostałe
4.
Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społ. członków)
5.
Ogółem (środki wymienione w pkt. 1, 2, 3, 4)
Finansowe środki z innych źródeł publicznych
Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki sektora
finansów publicznych
Gmina XYZ
Samorząd Województwa
Świętokrzyskiego - konkurs z
zakresu np. kultury
Kwota środków (w zł)
Informacja o tym, czy wniosek
(oferta) o przyznanie środków
został (-a) rozpatrzony (-a)
pozytywnie czy też nie został
jeszcze rozpatrzony
Termin rozpatrzenia – w
przypadku wniosków (ofert)
nierozpatrzonych do czasu
złożenia niniejszej oferty
5 000,00
TAK/NIE
25.03.2012
4 000,00
TAK/NIE
w trakcie realizacji
Download