Zarządzanie projektem

advertisement
Matryca projektu
1. Dane osób przygotowujących projekt:
2. Tytuł projektu:
Tytuł powinien w jasny i nie budzący wątpliwości sposób obrazować faktyczne przedsięwzięcie, które zostanie
zrealizowane w ramach projektu.
3. Cele planowanego projektu:
Należy zdefiniować, co jest ogólnym celem projektu a co celami szczegółowymi. W tym punkcie należy wskazać również
cele jakościowe, których nie da się zmierzyć i zapisać w postaci skwantyfikowanych wskaźników.
4. Skwantyfikowane wskaźniki realizacji projektu:
Cele planowanego projektu (poza celami jakościowymi) należy przedstawić za pomocą liczb, eksponując wskaźniki
produktów oraz wskaźniki rezultatów. Wartości wskaźników należy podawać w ujęciu rocznym, z uwzględnieniem
poszczególnych lat realizacji projektu.
Lp.
Nazwa wskaźnika
J.m. Rok 1
Rok 2
Razem
Źródło weryfikacji
Wskaźniki produktów
Faktura VAT, karta pojazdu, wyciąg z
1. Samochód osobowy
szt.
4
0
4
ewidencji środków trwałych
Faktura VAT, karta pojazdu, wyciąg z
2. Ciągnik siodłowy z naczepą
szt.
0
5
5
ewidencji środków trwałych
Faktura VAT ,wyciąg z ewidencji środków
3. Notebook
szt.
4
0
4
trwałych
Wskaźniki rezultatów
Zatrudnienie specjalisty ds.
1.
etat
1
0
1
Umowa o pracę
zamówień publicznych
Wzrost
przychodów
ze
Sprawozdanie finansowe, raporty
2.
%
30
20
56
sprzedaży
sprzedażowe
Wzrost wartości wskaźnika
Sprawozdanie finansowe, wyniki analizy
3.
%
0,8
0,2
1
rentowności sprzedaży
finansowe
Dodatkowo należy podać źródła weryfikacji wartości poszczególnych wskaźników produktów i wskaźników rezultatów.
5. Opis planowanego projektu:
Opis musi jednoznacznie identyfikować przedmiot projektu, jasno określać jego zakres i sposób wdrażania. W opisie
należy zawrzeć następujące informacje:
 na czym będzie polegała realizacja projektu (charakterystyka działań, jakie zostaną podjęte, aby zrealizować
projekt)?
 jakie przewidziano poszczególne elementy (etapy) realizacji projektu (w przypadku produktów projektu – należy
nazwać planowane do wykonania elementy oraz dokonać ich szczegółowego opisu, np. podając parametry
techniczne)?
 jakie przewidziano metody realizacji projektu oraz jakie są przyczyny wyboru zaproponowanych metod (jeżeli
przewidziano etapowanie projektu należy zawrzeć informację o tym fakcie)?
 jakie będą źródła finansowania projektu
Jeżeli realizowany projekt jest częścią większej inwestycji, należy określić na czym polega cała inwestycja i jaki jej
etap/fazę stanowi realizowany projekt.
6. Uzasadnienie realizacji projektu:
Należy wykazać konieczność realizacji danego projektu. Uzasadnienie musi zawierać następujące informacje:
 jakie są zidentyfikowane potrzeby Wnioskodawcy?
 w jaki sposób i w jakim stopniu projekt realizuje ww. potrzeby Wnioskodawcy, niweluje jego problemy i bariery w
rozwoju?
7. Harmonogram realizacji projektu:
8. Budżet projektu:
9. Źródła finansowania projektu
Lp.
1
2
3
4
5
Źródło finansowania
Środki własne
Kredyt bankowy
Leasing finansowy
Dotacje z UE
Razem:
Rok 1
1.000.000
200.000
300.000
0
1.500.000
Rok 2
500.000
200.000
300.000
0
1.000.000
Razem
1.500.000
400.000
600.000
0
2.500.000
10. Zarządzanie projektem:
Należy opisać sposób zarządzania projektem charakteryzując:
 nazwy stanowisk pracy (funkcji) wyodrębnionych w projekcie,
 zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach (w ramach poszczególnych funkcji),
 proces zarządzania projektem z uwzględnieniem czynności składających się na niego.
11. Trwałość projektu po zakończeniu jego realizacji:
Należy umieścić informacje na temat planów rozwoju Projektodawcy, związanych z wdrożeniem projektu.
 w jaki sposób zostanie zapewnione osiągnięcie zaplanowanych wskaźników realizacji celów projektu?
 w jaki sposób będą wykorzystywane efekty realizacji projektu w kolejnych latach, w tym: w jaki sposób planowane
rezultaty projektu będą miały wpływ na rozwój Projektodawcy (należy precyzyjnie określić, na czym będzie polegał
ten wpływ, Jakie korzyści przyniosą Projektodawcy rezultaty projektu, jakie jego potrzeby i w jaki sposób zostaną
zaspokojone poprzez wykorzystanie efektów projektu)?
 w jaki sposób Projektodawca przewiduje kontynuowanie projektu (Projektodawca powinien skoncentrować się na
spodziewanych w kolejnych latach korzyściach i pozytywnych zmianach prowadzących do jego rozwoju,
wynikających z realizacji projektu)?
 należy opisać sposób finansowania projektu po zakończeniu jego realizacji, w szczególności wskazać źródła
środków finansowych, które zagwarantują stabilność finansową oraz utrzymanie projektu i jego rezultatów po
ukończeniu realizacji projektu.
Download