Uchwała Nr .. Rady Miejskiej w Drobinie z dnia … w sprawie

advertisement
Uchwała Nr ..
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia …
w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym ( Dz.U. z 2013r. poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 w związku z art. 20 zf
pkt 1) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572
z póź.zm.) Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto i Gminę
Drobin:
Lp. Kryterium
1.
1.
Dzieci podlegające rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu
przedszkolnemu oraz dzieci, którym gmina zobowiązana jest zapewnić na
mocy odrębnych przepisów miejsce do realizacji prawa do korzystania z
wychowania przedszkolnego
Dziecko, którego rodzice/ prawni opiekunowie wykonują pracę na
podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, prowadzący
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą
Wartość
punktowa
12
8
2.
Dziecko, którego rodzic/ prawny opiekun wykonuje pracę na podstawie
umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, prowadzący gospodarstwo rolne
lub pozarolnicza działalność gospodarczą
1
3.
Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin
4
4.
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszczać będzie do tego przedszkola
1
§2.W celu potwierdzenia spełniania a kryteriów, o których mowa w §1, rodzice/ prawni
opiekunowie składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do przedszkola lub
innej formy wychowania przedszkolnego.
§3. Na mocy odrębnych przepisów zapisy §1 i §2 mają zastosowanie do postępowania
rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin.
§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.
§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak
Uzasadnienie
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014 poz. 7 z póż.zm.) w postępowaniu
rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego
kryteria i liczbę punktów stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (art. 20c
ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572
z póź.zm.) określał dyrektor publicznego przedszkola w uzgodnieniu z burmistrzem.
Spełnianie kryteriów potwierdzane było odpowiednimi oświadczeniami. Do przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 niezbędne
jest przyjęcie przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego stosownej uchwały,
co wynika z art. 20c ust. 4 i 6 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 20zf. Wskazane
w projekcie uchwały kryteria powstały w wyniku konsultacji i uzgodnień z dyrektorami
przedszkoli i szkół podstawowych.
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards