Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3

advertisement
Zarządzenie nr 13/2016
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im Orła Białego
w Świdwinie z dnia 23.02.2016 r.
w sprawie: postępowania rekrutacyjnego przy przyjmowaniu uczniów
do klas pierwszych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) w związku z § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. ( Dz.U. z 2015 r. , poz. 1942) oraz § 16 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 61
z późn. zm.) zarządzam , co następuje:
§ 1. Ustalam zasady przyjmowania uczniów do
Podstawowej nr 1 im. Orła Białego w Świdwinie
klas pierwszych w Publicznej Szkole
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Dyrektor Szkoły
mgr Barbara Pełka
Zasady rekrutacji do klasy pierwszej
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Orła Białego
w Świdwinie w roku szkolnym 2016/2017
I ZASADY REKRUTACJI DZIECI TWORZY SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW:
a) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156.),
b) rozporządzenia MEN z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu
przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego, szkół i placówek, osób niebędących obywatelami polskimi oraz
obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w
systemie oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka
polskiego , dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju
pochodzenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1202 ).
c) rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie przeliczania na punkty
poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu
i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminu
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1942).
d) Statutu Szkoły – realizacja obowiązku szkolnego.
II TERMIN REKRUTACJI
1. Nabór do klasy pierwszej na rok 2016/2017 prowadzony jest w terminach
podanych przez szkołę do publicznej wiadomości.
2. O terminie o którym mowa w pkt. 1 rodzice zostają poinformowani na stronie
internetowej szkoły.
3. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu (094 36 524 62 sekretariat szkoły).
III OBOWIĄZEK SZKOLNY
1. W roku 2016/2017 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:
a) urodzone w 2009 r.,
b) urodzone w 2010 r. (na wniosek rodziców).
IV
ZASADY REKRUTACJI
1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,
który obejmuje ulice określone w Uchwale Nr VI/42/11 Rady Miasta Świdwin
z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli,
2.
3.
4.
5.
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych
szkół podstawowych i publicznego gimnazjum oraz ustalenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych przez
miasto Świdwin.
Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem
może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła
dysponuje wolnymi miejscami.
Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.
W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie
do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba
wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem
kolejności następujących kryteriów:
a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka,
b) przynajmniej jeden z rodziców jest pracownikiem szkoły,
c) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek)
wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu
należytej opieki,
d) miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły.
W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych
oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.
V POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna
powołana przez Dyrektora Szkoły.
2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej oraz
dwóch członków.
3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,
b) podanie do publicznej wiadomości – na tablicy ogłoszeń w szkole –
w porządku alfabetycznym listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych w formie listy zawierającej imiona i nazwisko,
c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
VI DZIECI NIE BEDĄCE OBYWATELAMI POLSKIMI
1. Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły
na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.
VII ODROCZENIA
1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania
przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.
2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka
zamieszkałego w obwodzie szkoły.
3. W celu podjęcia decyzji Dyrektor Szkoły zasięga opinii poradni psychologiczno –
pedagogicznej.
VIII ZAPISY
1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły
zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.
2. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na:
a) pobraniu ze strony internetowej szkoły lub sekretariatu szkolnego wniosku
zapisu do klasy I,
b) wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu wniosku w sekretariacie szkoły,
IX PRZEPISY KOŃCOWE
1. W przypadku braku wolnych miejsc do oddziału klasy pierwszej rodzice dziecka,
które nie zostało przyjęte, zostaną poinformowani niezwłocznie po zakończeniu
rekrutacji. Lista dzieci przyjętych do klasy I zostanie wywieszona na tablicy
informacyjnej w szkole.
Dyrektor szkoły
mgr Barbara Pełka
Terminarz postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych
Lp.
1.
2.
3.
Postępowanie rekrutacyjne
Terminy
postępowania
rekrutacyjnego
Złożenie wniosku o przyjęcie do Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z
od 1 marca 2016 r.
dokumentami potwierdzającymi spełnienie
do 31 marca 2016 r.
przez kandydata warunków
lub
do godz. 15.00
kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
(druk zgłoszenia można pobrać osobiście
w sekretariacie Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 1 lub ze strony
internetowej szkoły).
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 1 i dokumentów
potwierdzających spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. 20t ust.
7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r.
poz.2156 z późn. zm.)
Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej
wiadomości w formie listy, kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.
Terminy
postępowania
uzupełniającego
od 5 maja 2016 r.
do 6 maja 2016 r.
do godz. 15.00
do 6 kwietnia 2016 r.
do godz. 15.00
do 11 maja 2016 r.
do godz. 15.00
7 kwietnia 2016 r.
do godz. 15.00
13 maja 2016 r.
do godz. 15.00
4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia, w postaci pisemnego
oświadczenia.
od 13 kwietnia 2016 r.
do godz.15.00
do 18 maja 2016 r.
do godz. 15.00
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych.
do 15 kwietnia 2016 r.
do godz. 15.00
26 sierpnia 2016 r.
do godz. 15.00
Download