(Dz. U. z 2014 r., poz. 7) – weszła w życie 18 stycznia 2014 r. Płock

advertisement
REKRUTACJA
DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2014 r., poz. 7)
– weszła w życie 18 stycznia 2014 r.
Płock, 4 marca 2014 r.
REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH
• Do
klasy
pierwszej
publicznej
szkoły
podstawowej, dla której ustalono obwód, dzieci
i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje
się z urzędu.
• Dzieci zamieszkałe w obwodzie, przyjmuje się do
klasy pierwszej, publicznej szkoły podstawowej,
dla której ustalono obwód, na podstawie
zgłoszenia rodziców.
art. 20a ust. 5 art.
20e ust. 1 u.s.o.
REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH
• Kandydaci spoza obwodu mogą być przyjęci do
klasy pierwszej na wniosek rodziców po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,
jeżeli są wolne miejsca.
• Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na
wniosek rodzica.
• Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone
z wykorzystaniem systemów
art. 20e ust. 3 art.
20a ust. 4, 6 u.s.o.
informatycznych.
REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH
• Przepisy ustawy stosuje się także do
dzieci i młodzieży posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, którzy ubiegają się
o przyjęcie do publicznej szkoły
ogólnodostępnej.
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę
kryteria określone przez organ prowadzący,
z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji
potrzeb dziecka i lokalnych potrzeb społecznych.
• Organ prowadzący przyznaje kryteriom określoną liczbę
punktów i określa wymagane dokumenty.
POSTĘPOWANI POSTĘPOWANIE
REKRUTACYJNE E REKRUTACYJNE
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
Kryteria jakościowe, edukacyjne powinny być brane
pod uwagę przy dokonywaniu rekrutacji do szkół
i placówek, wymagających specjalnych
predyspozycji (np. szkoły artystyczne, sportowe).
Uwzględniają one indywidualne zdolności
kandydatów, ich predyspozycje i zainteresowania.
art. 20n i 20h
u.s.o.
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
W postępowaniu rekrutacyjnym może być
również brane pod uwagę kryterium dochodu
na osobę w rodzinie kandydata. Dokumentem
jest złożone oświadczenie.
art. 20e u.s.o.
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO
PUBLICZNYCH SZKÓŁ SPORTOWYCH
Do klasy pierwszej szkoły podstawowej sportowej
lub oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów,
którzy: posiadają bardzo dobry stan zdrowia
potwierdzony orzeczeniem lekarskim, pisemną
zgodę rodziców oraz uzyskali pozytywne wyniki
prób sprawności fizycznej.
art. 20h u.s.o.
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO
PUBLICZNYCH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH
W postępowaniu rekrutacyjnym w sprawie przyjęcia
do szkoły podstawowej artystycznej uwzględnia się:
wyniki badania przydatności albo egzaminu
wstępnego w zakresie uzdolnień, predyspozycji lub
praktycznych umiejętności. Minister właściwy do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
określi w drodze rozporządzenia szczegółowe
warunki przyjmowania uczniów.
art. 20n u.s.o.
WAŻNE OD 1.01.2016 r.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
określi w drodze rozporządzenia:
• sposób przeliczania na punkty poszczególnych
kryteriów,
• sposób ustalania punktów w przypadku osób
zwolnionych ze sprawdzianu,
• skład i zadania komisji rekrutacyjnej oraz terminy
składania dokumentów.
art. 20l u.s.o.
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW POSTĘPOWANIU
REKRUTACYJNYM
• Wniosek składa się do dyrektora szkoły.
• Wniosek zawiera: imię i nazwisko, datę urodzenia,
numer PESEL kandydata, imiona i nazwiska
rodziców, adres zamieszkania, adres poczty
elektronicznej i numery telefonów rodziców,
wskazanie kolejności szkół
art. 20s i 20t
u.s.o.
preferowanych.
Do WNIOSKU dołącza się:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
b) orzeczenie o potrzebnie kształcenia specjalnego,
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub
akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.),
e) dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów
określonych przez organ prowadzący,
f) oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata – jeżeli organ
prowadzący określił kryterium dochodu,
art. 20t ust. 2
u.s.o.
Ważne pojęcia:
• w art. 20b pkt 1 – wielodzietność – oznaczającą rodzinę
wychowującą troje lub więcej dzieci,
• w art. 20b pkt 2 – samotne wychowywanie dziecka –
oznaczające wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera,
wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej
prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba,
że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko
z jego rodzicem,
DOKUMENTY:
– są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii
albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie
z art. 78a § 1 kpa odpisu lub wyciągu z dokumentów
lub
mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
art. 20t ust. 3, 5
u.s.o.
DOKUMENTY:
Oświadczenia, o których mowa w art. 20t ust. 2 składa się
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych
zeznań.
Składający
oświadczenie
jest
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia”.
art. 20t ust. 6
u.s.o.
DOKUMENTY:
Sposób potwierdzenia okoliczności zawartych w składanych
oświadczeniach:
1) przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać potwierdzenia
okoliczności zawartych w oświadczeniu w terminie wyznaczonym
przez przewodniczącego lub
2) przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania o potwierdzenie okoliczności w terminie 14 dni,
3) wójt (burmistrz, prezydent miasta) korzysta z informacji, które zna
z urzędu lub może zwrócić się do instytucji publicznych.
art. 20t ust. 7,8
u.s.o.
DOKUMENTY:
4) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być
zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456),
5) na żądanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego
ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, instytucje
publiczne i organizacje pozarządowe są zobowiązane do udzielenia
wyjaśnień, informacji zawartych w oświadczeniu,
6) do prowadzenia ww. spraw wójt (…) może upoważnić kierownika
ośrodka pomocy społecznej, innej jednostki organizacyjnej gminy
lub inną osobę na wniosek ww. kierowników.
art. 20t
ust. 8,9,10 u.s.o.
Odwołanie
•
•
•
•
•
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy przyjętych
i nieprzyjętych dzieci, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica.
Zawiera ono przyczyny odmowy przyjęcia oraz uzyskaną liczbę punktów.
Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora publicznej szkoły ODWOŁANIE,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania,
Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
art. 20zc
ust.6,7,8,9 u.s.o.
WOLNE MIEJSCA
• Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego
publiczna
szkoła
dysponuje
wolnymi
miejscami
przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które
powinno się zakończyć do końca sierpnia danego roku
szkolnego.
art. 20zd u.s.o.
Zmiana szkoły
• W przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły
do innego typu publicznej szkoły lub zmiany szkoły w trakcie roku
szkolnego - decyduje dyrektor. Uczeń jest przyjmowany do innego
typu szkoły publicznej na podstawie świadectwa ukończenia klasy
programowo niższej.
• Przyjmując ucznia do innego typu publicznej szkoły, można
przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny.
• Jeżeli
przyjęcie
ucznia
wymaga
przeprowadzenia
zmian
organizacyjnych szkoły, powodujących dodatkowe skutki finansowe,
dyrektor może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu
prowadzącego.
art. 20zh
ust. 1,2, 3 u.s.o.
Zmiana szkoły
• Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi,
w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki przechodzenia ucznia
z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły,
a także przypadki, w których uczeń przechodzący z jednego typu
publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły może być przyjęty
do klasy programowo wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa
szkolnego, uwzględniając potrzebę uzupełnienia różnic programowych
przez uczniów, w tym kontynuowania nauki języka
obcego nowożytnego.
art. 20zh
ust. 4 u.s.o.
Rekrutacja w okresie przejściowym tj. na 2014/2015
w publicznej szkole
i 2015/16
• Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, nie później niż
do końca lutego 2014 r. i 2015 r. podaje kandydatom do
wiadomości kryteria dla kandydatów spoza obwodu
szkoły.
• Kryteria powinny być umieszczone w statucie szkoły wraz
z terminami postępowania rekrutacyjnego, terminem
składania dokumentów, wskazaniem rodzaju dokumentów
oraz sposobem przeliczania punktów.
Art. 8 ustawy
o zmianie u.s.o.
Rekrutacja w okresie przejściowym tj. na 2014/2015
w publicznej szkole
i 2015/16
• Powyższe przepisy stosuje się również
w postępowaniu rekrutacyjnym do
szkoły podstawowej integracyjnej
i oddziału integracyjnego w publicznej
szkole ogólnodostępnej.
Art. 8 ustawy
o zmianie u.s.o.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)
•
•
•
•
Ustawa obowiązuje od 18 stycznia 2014 r.
Art. 1 pkt 18 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r.
Art. 1 pkt 9 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Art. 1 pkt 17 lit. c wchodzi w życie z dniem 1 września
2015 r.
• Art. 1 pkt 11 w zakresie art. 20l ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2016 r.
Art. 20 ustawy
o zmianie u.s.o.
Dziękuję za uwagę !
Download