Pomoc Psychologiczna - Publiczne Gimnazjum w Szczercowie

advertisement
POMOC PSYCHOLOGICZNA
Naturalnym sprzymierzeńcem
pedagoga w jego pracy są ( w każdym razie powinny być ) poradnie psychologiczno – pedagogiczne.
Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych
poradni specjalistycznych, publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym publiczne poradnie
specjalistyczne, udzielają dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy
w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
Do zadań poradni należy w szczególności:
1. diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań
dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:
a.
predyspozycji i uzdolnień,
b. przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
c.
specyficznych trudności w uczeniu się;
2. wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:
a.
szczególnie uzdolnionych,
b. niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem
społecznym,
c.
ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
d. z zaburzeniami komunikacji językowej,
e.
z chorobami przewlekłymi;
3. prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci
i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;
4. pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu
kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek
w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
5. wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami
kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym
kształceniem za granicą;
6. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości,
predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;
7. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz
ich rodzicom;
8. współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w
uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III
szkoły podstawowej;
9. współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu
indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach
ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania
kształcenia,
wychowania
i
opieki
dla
dzieci
i
młodzieży
niepełnosprawnych
oraz
niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz
w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach;
10. współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy
psychologiczno-pedagogicznej;
11. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;
12. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym
udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;
13. prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży,
rodziców i nauczycieli;
14. udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego
nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.
Wymienione zadania poradnie realizują przez :

diagnozowanie;

opiniowanie;

działalność terapeutyczną;

prowadzenie grup wsparcia;

prowadzenie mediacji;

interwencję kryzysową;

działalność profilaktyczną;

poradnictwo

konsultacje;

działalność informacyjno-szkoleniową.
W praktyce szkolnej pedagog najczęściej korzysta z opinii i orzeczeń wydanych przez poradnię, do
której
kieruje
dziecko
z
własnej
inicjatywy,
na
wniosek
nauczyciela
bądź
rodzica.
Warto przypomnieć, że tylko rodzic decyduje o tym czy udać się z dzieckiem do poradni czy nie.
Pedagog, nauczyciel, może jedynie sugerować konieczność przeprowadzenia badań psychologiczno –
pedagogicznych
dziecka,
ale
decyzja
zależy
tylko
do
rodzica.
Co więcej, także od jego dobrej woli zależy, czy już uzyskaną opinię czy orzeczenie przekaże szkole czy
też nie.
Poradnie wydają opinie w sprawach

Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania
obowiązku szkolnego.

Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej.

Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia
rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym
wymaganiom.

Zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka
obcego.

Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.

Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy.

Przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum
ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na
podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata
z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu
na stan zdrowia.

Przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w
ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w
gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w
warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub
absolwenta.
Opinie
takie
wydaje
się
na
pisemny
wniosek
rodziców
dziecka.
Kopie opinii poradnia może przekazać szkole, do której uczęszcza dziecko ale tylko na wniosek lub za
zgodą jego rodziców.
Opinia poradni powinna zawierać miedzy innymi :

diagnozę poziomu rozwoju, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych osoby, której dotyczy opinia, a także opis mechanizmów
wyjaśniających funkcjonowanie tej osoby;

zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
Orzeczenia wydają działające w poradniach zespoły orzekające. Orzeczenia
te dotyczą

Kształcenia specjalnego.

Nauczania indywidualnego.

Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Jeżeli uczeń kierowany jest na badania w celu stwierdzenia ( potwierdzenia ) zaburzeń i odchyleń
rozwojowych lub specyficznych trudności w uczeniu się opinia powinna być pisana przez wychowawcę
i nauczyciela zgłaszającego problem ( przeważnie polonisty ).
Może ona zawierać następujące informacje :

Jakiego rodzaju trudności w pisaniu i czytaniu ma uczeń i czy występują one od początku nauki.

Czy umie czytać ze zrozumieniem i samodzielnie pracować z tekstem.

Czy dobrze zna zasady pisowni.

Jakie uzyskuje wyniki w nauce.

Z jakich przedmiotów oprócz języka polskiego ma trudności.

Jak funkcjonuje w zespole klasowym.

Jak się zachowuje podczas odpowiedzi.

Czy regularnie uczęszcza do szkoły – czy odrabia zadania.

Czy wykonywał ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne zalecane przez reedukatora lub polonistę..
Jeżeli uczeń kierowany jest na zespół orzekający, opinia również powinna być pisana przez wychowawcę
i nauczyciela zgłaszającego problem ( oczywiście pedagog, logopeda, reedukator, mogą dołaczyć własne
uwagi ).
Może ona zawierać następujące informacje :

Czy wcześniej był składany wniosek do Zespołu Orzekającego, kiedy i czego dotyczył.

Charakterystyka ucznia.
o
zachowanie ( jeśli występują zaburzenia zachowania i zaburzenia emocjonalne należy
opisać jak one się przejawiają )

o
opis zaobserwowanych objawów stanu zdrowia
o
czy choroba ucznia wpływa na jego funkcjonowanie w szkole
o
postępy w nauce
Czy rodzice wykazują zainteresowanie postępami dziecka w nauce, współpracują z nauczycielami,
stosują sie do zaleceń specjalistów opiekujących sie dzieckiem.
Wszystkie potrzebne pisma ( wzór opinii, wniosku dla rodzica, zaświadczenia lekarskiego ) powinny być
dostępne w poradni.
Rolą pedagoga szkolnego jest czuwanie aby wskazane w opiniach i orzeczeniach zalecenia dotyczące
pracy i postępowania z dzieckiem były przez nauczycieli respektowane.
Jeżeli zalecenia te są sformułowane zbyt ogólnikowo ( zdarza się to niestety dość często ), to pedagog
na podstawie otrzymanej diagnozy powinien je sprecyzować i przedstawić uczącym.
Poważne zmiany w zasadach udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej wprowadza
rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. Oto szczegóły.
Zasady udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach
na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada
2010 r.
GŁÓWNE CELE
osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy stają się wszyscy
uczniowie, którzy wymagają wsparcia ze względu na rozpoznane
poszerzenie zakresu adresatów pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne. Rozpoznanie to
może dotyczyć zarówno trudności w uczeniu się, jak i
szczególnych uzdolnień ucznia.
"jak najbliżej" ucznia, tj. w środowisku jego nauczania i
wychowania - w przedszkolu, szkole, placówce i środowisku
rodzinnym (poprzez działania wpierające rodziców). Są dzieci
oferta pomocy psychologiczno-pedagogicznej "jak
najbliżej ucznia" tzn. w jego środowisku
(młodzież), które nie trafiają z różnych przyczyn do poradni
psychologiczno-pedagogicznej oraz te, które ze względu na
ograniczone możliwości organizacyjno-kadrowe poradni, nie
zostają w niej objęte stosowną terapią. Dzieci te powinny otrzymać
pomoc w przedszkolu, szkole lub placówce.
Chodzi tu o wykorzystanie doświadczenia i kompetencji
zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach nauczycieli
i specjalistów, a z drugiej strony o zindywidualizowanie
poprawa wykorzystania zasobów kadrowych
oddziaływania i wspomaganie procesu rozwoju dziecka nie tylko w
ramach zajęć specjalistycznych, ale również podczas
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Mówiąc
najprościej chodzi o indywidualne podejściu do każdego dziecka -
niezależnie od prowadzonych zajęć - dostosowane do jego
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Termin
"specjaliści", odnosi się w szczególności do zatrudnionych w
przedszkolu, szkole lub placówce: psychologów, pedagogów,
logopedów i doradców zawodowych
ISTOTA POMOCY PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNEJ UDZIELANEJ UCZNIOWI
W PRZEDSZKOLU, SZKOLE I PLACÓWCE
rozpoznawanie i zaspokajanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych ucznia
specjalne potrzeby edukacyjne odnoszą się zarówno do dzieci i młodzieży
rozpoznawanie jego indywidualnych
możliwości psychofizycznych
wynikających ze specjalnych potrzeb
edukacyjnych
środków i oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych prowadzący do
mającej trudności w uczeniu się, jak i uczniów zdolnych. Rozpoznanie
specjalnych potrzeb edukacyjnych pozwala na właściwy dobór metod,
zaspokojenia potrzeb, a tym samym stworzenia optymalnych warunków
rozwoju intelektualnego i osobowościowego
Uczeń z niepełnosprawnością
Uczeń z niepełnosprawnością to uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, który z uwagi na zaburzenia i odchylenia rozwojowe
o zróżnicowanej etiologii, wymaga zastosowania specjalnej organizacji procesu edukacyjnego w zakresie: organizacji warunków technicznych, metod
i środków stosowanych w procesie dydaktycznym, kształtowania relacji społecznych, współpracy ze środowiskiem rodzinnym. Do uczniów
niepełnosprawnych należy zaliczyć uczniów: niewidomych, słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących, z niepełnosprawnością ruchową
(w tym z afazją i mózgowym porażeniem dziecięcym), z autyzmem (w tym z zespołem Aspargera), z upośledzeniem umysłowym (w stopniu lekkim,
umiarkowanym lub znacznym), z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Specyficzne trudności w uczeniu się
Specyficzne trudności w uczeniu się odnoszą się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo
funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania
poznawczo-percepcyjnego.
W
szczególności
chodzi
tu
o
dysleksję,
dysgrafię,
dysortografię
i
dyskalkulię.
Niepowodzenia edukacyjne
Wyraźne rozbieżności między celami edukacji a osiągnięciami szkolnymi uczniów oraz kształtowanie się negatywnego stosunku wobec wymagań
szkoły. Inaczej (J. Konopnicki), to stan, w jakim znalazło się dziecko na skutek niemożności sprostania wymaganiom szkoły.
Przejawy najbardziej ewidentne: drugoroczność, wieloroczność, wypadnięcie z systemu.
Choroba przewlekła
Za chorobę przewlekłą uznaje się takie zaburzenia i odchylenia od normy, które posiadają jedną lub więcej z następujących cech charakterystycznych:
są trwałe, spowodowane są przez nieodwracalne zmiany patologiczne, wymagają specjalnego postępowania rehabilitacyjnego, wymagają
długotrwałego leczenia, długiego nadzoru, obserwacji czy opieki. Zdiagnozowanie przez lekarza przewlekłej choroby nie oznacza automatycznie
potrzeby stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wobec tego dziecka, ale wskazuje głównie na jego specjalne potrzeby medyczne.
Choroby przewlekłe, to między innymi: astma, hemofilia, padaczka, depresja, schizofrenia, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia tikowe, zaburzenia
odżywiania (bulimia, anoreksja), cukrzyca.
Zaburzenie komunikacji językowej
Grupa ekspresji językowej - dzieci, którzy słyszą i rozumieją mowę, jednak nie mogą jej używać w ogóle i do ekspresji potrzebują alternatywnych
form języka. Do tej grupy należeć mogą osoby z normą intelektualną, ale i z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub
znacznym, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z autyzmem, z całkowitą afazją ruchową wrodzoną lub nabytą np. w konsekwencji wypadku lub
nowotworu mózgu, itd.
Grupa języka alternatywnego - dzieci mają problem zarówno z rozumieniem mowy jak też z językową ekspresją werbalną; aby porozumiewać się
z nimi językowo, dla całego procesu trzeba ustanowić język alternatywny: formę komunikacji, dzięki której osoby te nauczą się rozumieć przekaz
innych i na bazie tej umiejętności same zaczną jej używać. Szczególnymi przedstawicielami tej grupy są niesłyszący, jednak dla nich opracowano
odrębne metody. Tu mówimy raczej o osobach, u których sam zmysł słuchu działa prawidłowo, a zaburzenia rozumienia spowodowane są innymi
czynnikami. Dotyczy to osób z autyzmem, z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, jak np. w afazji sensorycznej, w głębszym upośledzeniu
umysłowym. W tej grupie są też uczniowie niesłyszący z niepełnosprawnością ruchową, którzy nie mogą korzystać z tradycyjnych metod
surdopedagogiki.
Grupa wsparcia językowego - są w niej dzieci i młodzież, które rozumieją mowę i podejmują próby mówienia, jednak przekaz werbalny nie jest
zrozumiały i adekwatny do potrzeb oraz możliwości poznawczych i społecznych dziecka. Dla nich język alternatywny ma stanowić uzupełnienie lub
wsparcie języka mówionego. Dla tych, którzy wciąż uczą się mowy i języka (mają zajęcia logopedyczne polegające na wywoływaniu i korygowaniu
głosek, sylab, słów, zdań), ma stać się rusztowaniem dla tej umiejętności, ułatwić i udrożnić naukę.
Inny podział zaburzeń komunikacji językowej, bardziej przydatny w praktyce:
zaburzenia języka: zaburzenia składni, trudności w opanowaniu form gramatycznych, trudności z organizacją tekstu, kłopoty z nabywaniem nowego
słownictwa,
trudności
w
używaniu
zwrotów
adekwatnych
do
sytuacji,
nieumiejętność
spójnego
wypowiadania
się;
zaburzenia mowy dotyczące: artykulacji (np. nieprawidłowe wymawianie głosek), fonacji (np. mówienie z dużym wysiłkiem, mówienie bardzo
głośne), płynności mowy (np. jąkanie).
Niedostosowanie społeczne
Dzieci i młodzież niedostosowane społecznie pozostają w wyraźnej opozycji do wartości społecznych oraz norm obyczajowych, moralnych
i prawnych, a skutkiem ich zachowań jest szeroko rozumiana destrukcja istniejącego ładu społecznego.
Dzieci i młodzież zagrożone niedostosowaniem cechują się powtarzającymi się i utrwalonymi wzorcami zachowań dyssocjalnych, agresywnych lub
buntowniczych,
które
mogą
doprowadzić
do
przekroczeń
norm
społecznych
i
oczekiwań
dla
danego
wieku.
Sytuacja traumatyczna
Stan psychiczny lub fizyczny wywołany działaniem realnie zagrażających zdrowiu i życiu czynników zewnętrznych (przyroda, ludzie), prowadzący
często do głębokich i długo utrzymujących się zmian w funkcjonowaniu człowieka, które wyrażają się w zaburzeniach somatycznych i psychicznych
Sytuacja kryzysowa
Zbieg zdarzeń, okoliczności i zachowań, które zakłócają normalny tryb funkcjonowania człowieka. Sytuacja kryzysowa może być spowodowana
jednym zdarzeniem traumatycznym bądź ujawnić się jako konsekwencje długotrwałych minikryzysów (zaniedbań, konfliktów) w sferze
wychowawczej, edukacyjnej, psychologicznej, ekonomicznej, organizacyjnej.
Odpowiedzialny za organizowanie
pomocy psychologicznopedagogicznej
Odpowiedzialni za udzielanie pomocy
Osoby współpracujące w
udzielaniu uczniom pomocy





dyrektor placówki
wszyscy nauczyciele;
wychowawcy grup wychowawczych;
specjaliści zatrudnieni w placówce, w
szczególności:
o psycholodzy;
o pedagodzy;
o logopedzi;
o doradcy zawodowi.


rodzice uczniów;
poradnie
psychologicznopedagogiczne
(w tym,
specjalistyczne);
placówki
doskonalenia
nauczycieli;
inne instytucje
działające na rzecz
rodziny, dzieci i
młodzieży.
Katalog specjalistów, którzy mogą w przedszkolach, szkołach i placówkach wykonywać zadania z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej nie jest katalogiem zamkniętym. Poza wymienionymi w projekcie specjalistami pomoc
psychologiczno-pedagogiczna może być także udzielana przez innych specjalistów, zgodnie ze stwierdzonymi w
przedszkolu, szkole i placówce potrzebami dzieci i młodzieży w tym zakresie. Praktyka pokazuje, że często są to specjaliści
w zakresie terapii pedagogicznej.
Nowe rozporządzenie podkreśla konieczność wspierania rodziców ale i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności
świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (§ 2.2).
Pomoc rodzicom i nauczycielom może mieć formę (§ 6.4): porad, konsultacji, warsztatów, szkoleń.
Pomocy tej udzielają (§ 17):nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych, specjaliści.
FORMY UDZIELANIA UCZNIOM
W SZKOLE
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
Forma pomocy
ilość uczestników
prowadzący
Klasy terapeutyczne
do 15 uczniów
nauczyciele właściwych zajęć
edukacyjnych
Zajęcia korekcyjnokompensacyjne
do 5 uczniów
nauczyciele i specjaliści
posiadający kwalifikacje
odpowiednie dla rodzaju
prowadzonych zajęć.
Kwalifikacje te są określone w
rozporządzeniu z dnia 12 marca
2009 roku w sprawie
szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli
Zajęcia logopedyczne
do 4 uczniów
nauczyciele i specjaliści
posiadający kwalifikacje
odpowiednie dla rodzaju
prowadzonych zajęć.
Kwalifikacje te są określone w
Dla kogo organizowana
uczniowie wykazujący
jednorodne lub
sprzężone zaburzenia,
wymagające
dostosowania
organizacji i procesu
nauczania do ich
specyficznych potrzeb
edukacyjnych oraz
długotrwałej pomocy
specjalistycznej
Na jakiej podstawie
opinia PPP
zalecenia zespołu
uczniowie
w odniesieniu do
z zaburzeniami
ucznia posiadającego:
i odchyleniami
rozwojowymi lub
 orzeczenie o
specyficznymi
potrzebie
trudnościami w uczeniu
kształcenia
się
specjalnego;
 orzeczenie o
potrzebie
uczniowie z
indywidualnego
zaburzeniami mowy,
rocznego
które powodują
przygotowania
zaburzenia komunikacji
przedszkolnego;
językowej oraz
Czas trwania pojedynczej
jednostki
nauczanie jest
prowadzone według
realizowanych w
danej szkole
programów
nauczania, z
dostosowaniem
metod i form ich
realizacji do
indywidualnych
potrzeb
rozwojowych i
edukacyjnych oraz
możliwości
psychofizycznych
uczniów
60 minut.
W uzasadnionych
przypadkach
dopuszcza się
prowadzenie zajęć
specjalistycznych
w czasie krótszym,
zachowując ustalony
dla ucznia łączny
czas tych zajęć
rozporządzeniu z dnia 12 marca
2009 roku w sprawie
szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli
utrudniają naukę
Zajęcia socjoterapeutyczne,
inne zajęcia o charakterze
terapeutycznym
do 10 uczniów
nauczyciele i specjaliści
posiadający kwalifikacje
odpowiednie dla rodzaju
prowadzonych zajęć.
Kwalifikacje te są określone w
rozporządzeniu z dnia 12 marca
2009 roku w sprawie
szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli
Zajęcia dydaktycznowyrównawcze
do 8 uczniów
nauczyciele właściwych zajęć
edukacyjnych
Zajęcia rozwijające
uzdolnienia
do 8 uczniów
nauczyciele i specjaliści
posiadający kwalifikacje
odpowiednie dla rodzaju
prowadzonych zajęć.
Kwalifikacje te są określone w
rozporządzeniu z dnia 12 marca
2009 roku w sprawie
szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli
Zajęcia związane z wyborem
kierunku kształcenia i
zawodu oraz planowaniem
kształcenia i kariery
zawodowej

doradca
uczniowie
z dysfunkcjami
i zaburzeniami
utrudniającymi
funkcjonowanie
społeczne



orzeczenie o
potrzebie
indywidualnego
nauczania;
opinię PPP;
rozpoznano
indywidualną
potrzebę
objęcia ucznia
pomocą
uczniowie mający
trudności w nauce
w szczególności w
spełnianiu wymagań
edukacyjnych
wynikających z
podstawy programowej
kształcenia ogólnego
dla danego etapu
edukacyjnego
45 minut
uczniowie szczególnie
uzdolnieni.
Zajęcia te mają być
sposobem na
ukierunkowywanie
wykazywanych przez
uczniów uzdolnień oraz
inspiracją dla nich do
samodzielnej twórczej
aktywności w
dziedzinach, w których
wykazują szczególne
predyspozycje. W
formie tych zajęć mogą
być podejmowane
inicjatywy badawcze,
prowadzone obserwacje
oraz projektowane i
realizowane różnego
rodzaju projekty
edukacyjne.
60 minut. W
uzasadnionych
przypadkach
dopuszcza się
prowadzenie zajęć
specjalistycznych w
czasie krótszym,
zachowując ustalony
dla ucznia łączny
czas tych zajęć
uczniowie szkół
gimnazjalnych i
ponadgimnazjanych
czas trwania jednostki
wspomaganie uczniów
zajęć oraz liczba ich
w podejmowaniu
uczestników wynika z
decyzji edukacyjnych i
organizacji doradztwa
zawodowych
edukacyjno-
zawodowy;


zawodowego w szkole.
Na poszczególnych
przedmiotach
realizowane są
elementy doradztwa
edukacyjnozawodowego, przy
wykorzystaniu
aktywnych metod
pracy.
nauczyciele,
wychowawcy grup
wychowawczych;
specjaliści
tematyka i forma prowadzonych zajęć będą
uwzględniać indywidualne potrzeby
edukacyjne i możliwości psychofizyczne
ucznia
Porady i konsultacje
dla uczniów
Porady, konsultacje,
warsztaty, szkolenia
nowe rozporządzenie podkreśla konieczność
wspierania rodziców ale i nauczycieli w
rozwiązywaniu problemów wychowawczych i
dydaktycznych oraz rozwijaniu ich
dla rodziców, uczniów, umiejętności wychowawczych w celu
nauczycieli
zwiększania efektywności świadczonej
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Pomocy tej udzielają: nauczyciele,
wychowawcy grup wychowawczych,
specjaliści
Regulując w rozporządzeniu poszczególne rodzaje zajęć zrezygnowano z dotychczasowego rozwiązania polegającego na
określaniu minimalnej liczby uczniów w grupie. Tym samym wprowadza się możliwość obejmowania określoną formą
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
nawet
jednego
ucznia,
jeśli
zajdzie
taka
potrzeba.
W porównaniu z dotychczasowymi przepisami zrezygnowano z wyodrębnienia zajęć psychoedukacyjnych, jako jednej z
form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Tematyka i forma prowadzonych z rodzicami, np. warsztatów, szkoleń czy
spotkań, będzie mogła uwzględniać indywidualne potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne ucznia i odpowiadać
zdiagnozowanym problemom lokalnego środowiska, uwzględniając w realizacji funkcjonujące dotychczas zajęcia
psychoedukacyjne. Natomiast w odniesieniu do ucznia zajęcia o takim charakterze będą mogły być przeprowadzane w
ramach porad i konsultacji. Tak skonstruowane przepisy zapewniają poszerzenie katalogu usług w zakresie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, uwzględniają autonomię szkoły w podejmowaniu różnego rodzaju oddziaływań w stosunku
do swoich uczniów oraz umożliwiają planowanie współpracy ze środowiskiem domowym dzieci i młodzieży.
UDZIELANIE POMOCY - ALGORYTM DZIAŁAŃ
Stwierdzenie, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem rozpoznają zainteresowania, uzdolnienia, trudności w uczeniu się, inne indywidualne potrzeby
rozwojowe i edukacyjne ucznia i planują sposoby ich zaspokojenia. W tym:



przedszkole - obserwacja pedagogiczna zakończona analizą i oceną gotowości szkolnej;
klasy I-III - obserwacja i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u ucznia specyficznych trudności w uczeniu się;
gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne - doradztwo edukacyjne i zawodowe
Przekazanie informacji dyrektorowi placówki
Nauczyciel lub specjalista po zidentyfikowaniu u ucznia określonej potrzeby w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przekazuje
informację o potrzebie objęcia ucznia pomocą dyrektorowi placówki. Pozwala to na szybkie i efektywne zareagowanie na potrzeby ucznia, a następnie
objęcie go bez zbędnej zwłoki wsparciem w przedszkolu, szkole lub placówce, bądź poinformowanie rodziców o konieczności specjalistycznej
diagnozy w poradni psychologiczno – pedagogicznej
Dyrektor tworzy Zespół składający się z nauczycieli i specjalistów prowadzących z
dzieckiem zajęcia i wyznacza osobę koordynującą jego pracę
Zespół jest tworzony dla uczniów:





posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego;
orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego;
opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej;
nie posiadających orzeczenia ani opinii psychologiczno- pedagogicznej, ale co do których nauczyciele lub/i specjaliści prowadzący z nim
zajęcia stwierdzili, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga on pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej Zespół tworzy się niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii. Dla ucznia, nie posiadających orzeczenia ani opinii
psychologiczno- pedagogicznej, ale co do których nauczyciele lub/i specjaliści prowadzący z nim zajęcia stwierdzili, że ze względu na potrzeby
rozwojowe lub edukacyjne wymaga on pomocy psychologiczno-pedagogicznej - niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę
grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
Zespół określa zakres, w którym uczeń potrzebuje pomocy oraz zalecane formy, sposoby
i okres jej udzielania
Zadania Zespołu:

ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;

określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub
opinii, jeżeli uczeń je posiada;

zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji - w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły
ponadgimnazjalnej;

podejmowanie stosownie do potrzeb działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
Na podstawie zaleceń zespołu, dyrektor ustala dla ucznia formy, sposoby i okres
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
O podjętych decyzjach dyrektor niezwłocznie informuje na piśmie rodziców ucznia albo samego ucznia, jeżeli jest pełnoletni.
Organizując pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla ucznia, dyrektor szkoły uwzględnia wykorzystanie godzin pozostających w jego dyspozycji, o
których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Godziny te, zgodnie z ustawą oraz rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 15, poz.
142, z późn. zm.), mogą być przeznaczane na rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów, a także służyć wyrównywaniu szans edukacyjnych i
pokonywaniu trudności
Na podstawie ustaleń dyrektora Zespół opracowuje dla ucznia plan działań
wspierających i zakłada Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia
Dla grupy uczniów u których rozpoznano jednorodne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne Zespoły mogą opracować
wspólny plan działań wspierających
Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej
uczniowi
Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy:


po zakończeniu udzielania konkretnej formy pomocy (ocena dotyczy tej formy pomocy);

w innym terminie na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktycznowyrównawcze lub specjalistyczne (w klasach terapeutycznych na wniosek wychowawcy)
przed opracowaniem arkusza organizacji na kolejny rok szkolny (wówczas ocena dotyczy pomocy udzielonej uczniowi w danym roku
szkolnym);
Na podstawie dokonanej oceny Zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem, w tym zalecane formy, sposoby i okres
udzielania uczniowi dalszej pomocy psychologiczno pedagogicznej.
ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU

spotkania Zespołu zwołuje osoba koordynująca jego pracę;

spotkania są zwoływane w miarę potrzeb;

w spotkaniach Zespołu mogą dodatkowo uczestniczyć:
o
na wniosek dyrektora: przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej;
o
na wniosek rodzica ucznia: inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda, inni
specjaliści
Spotkania odbywają się w miarę potrzeb, a w szczególności w związku z wykonywaniem przez zespół poszczególnych,
określonych w rozporządzeniu, zadań, tj.:

na etapie określania przez zespół zaleceń dotyczących form, sposobów i okresów udzielania uczniom pomocy;

w celu opracowania dla uczniów planów działań wspierających;

w celu dokonania oceny efektywności udzielonej uczniom pomocy.
Zespół może także spotykać się w innych sytuacjach, jeżeli będzie taka potrzeba.
Z analizy jego zadań wynika, że spotkań nie powinno być mniej niż trzy.
Spotkania
Główne cele
Termin
Rezultat
Pierwsze
analiza opinii, orzeczenia lub
informacji własnych świadczących o
potrzebie udzielenia uczniowi
wsparcia i pomocy, ewentualnie
zaplanowanie dodatkowych działań
służących ocenie funkcjonowania
ucznia
niezwłocznie po uzyskaniu orzeczenia,
opinii lub informacji o tym, że uczeń
wymaga objęcia pomocą
psychologiczno-pedagogiczną
określenie i przedłożenie
dyrektorowi szkoły
zalecanych form, sposobów i
okresu udzielania pomocy
psychologicznopedagogicznej
Drugie
opracowanie dla ucznia Planu
Działań Wspierających lub
Indywidualnego Planu Edukacyjnoterapeutycznego
po ustaleniu przez dyrektora szkoły
form, sposobów i okresu udzielania
pomocy psychologicznopedagogicznej oraz wymiaru godzin, w
którym poszczególne formy będą
realizowane
PDW lub IPET
ocena efektywności udzielanej
uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej
przed opracowaniem arkusza
organizacji, tj. do 31 marca w roku
szkolnym lub po zakończeniu danej
formy pomocy psychologicznopedagogicznej, ewentualnie po
otrzymaniu wniosku rodziców,
nauczyciela lub specjalisty
wniosek w sprawie
kontynuacji zajęć, ich
zakończenia lub zmiany
formy pomocy
pedagogicznopsychologicznej.
Trzecie
Osoby biorące udział w spotkaniu Zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych podczas jego trwania.
Pracę kilku Zespołów może koordynować jedna osoba.
KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA
Co powinna zawierać Karta?

imię (imiona) i nazwisko ucznia;

nazwa szkoły, oddział;

informacje dotyczące :
o
orzeczeń lub opinii z podaniem numeru i daty ich wydania;
o
potrzeby objęcia ucznia pomocą stwierdzonej na podstawie ustaleń nauczycieli
i specjalistów (par.18.1);

zakres , w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi pomocy;

ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okresy udzielania pomocy oraz wymiar
godzin, w którym poszczególne formy tej pomocy będą realizowane (wpisu dokonuje
dyrektor, opatrując go datą i własnoręcznym podpisem);

ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

terminy spotkań zespołu;

podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu.
Po każdym spotkaniu Zespołu kartę przedstawia się dyrektorowi.
Kartę dołącza się do dokumentacji badań i czynności uzupełniających, o których mówi
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i
placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
rodzajów tej dokumentacji. W §19 wspomnianego rozporządzenie czytamy, że szkoła
gromadzi, w indywidualnej teczce, dla każdego dziecka, ucznia lub wychowanka objętego
pomocą psychologiczno-pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających
prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego
i lekarza.
Po zakończeniu uczęszczania przez ucznia do przedszkola, po ukończeniu przez ucznia
szkoły oraz w przypadku przejścia ucznia do innego przedszkola lub szkoły, rodzice
ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują oryginał karty. W dokumentacji placówki pozostaje
kopia karty.
Za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, dyrektor przedszkola lub szkoły, do
której uczeń uczęszczał, przekazuje kopię karty do przedszkola, szkoły lub placówki, do
której uczeń został przyjęty.
Co powinien zawierać
Plan Działań Wspierających (PDW)?

Cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologicznopedagogicznej;

działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów
udzielania mu pomocy;

metody pracy z uczniem;

zakres dostosowania wymagań edukacyjnych;

działania wspierające rodziców ucznia;

w zależności od potrzeb, zakres współpracy z poradniami i innymi instytucjami.
Plan Działań Wspierających jest uszczegółowieniem form i sposobów pracy z uczniem
zatwierdzonych w Karcie Indywidualnych Potrzeb Dziecka. Wydaje się, że przez
"uszczegółowienie" należy rozumieć precyzyjny plan/harmonogram zajęć, zgodnie z którym
będą wykonywane ćwiczenia wspierające dziecko.
Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom w szkole są w
rozporządzeniu wymienione enumeratywnie.
Sposoby i metody udzielania pomocy. Słownik języka polskiego tak definiuje te pojęcia:
"sposób": określony tryb postępowania, forma wykonania czegoś, to co umożliwia
osiągnięcie lub wykonanie czegoś;
"metoda": świadomie stosowany sposób postępowania mający prowadzić do osiągnięcia
zamierzonego celu.
Różnice między tymi pojęciami nie są zbyt klarowne. Nie ma to jednak większego znaczenia.
Projektując PDW, trzeba sobie po prostu odpowiedzieć na następujące pytania:


jak udzielić pomocy/zorganizować pomoc?;
jak postępować, by osiągnąć zamierzony cel?
INDYWIDUALNY PROGRAM
EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (niepełnosprawność, niedostosowanie społeczne
oraz zagrożnie niedostosowaniem społecznym) Zespół nie opracowuje planu działań wspierających, ani nie zakłada
karty indywidualnych potrzeb. Dla tego ucznia tworzony jest
indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny
uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu, dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych ucznia, a opracowany na podstawie przepisów :

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych;

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach.
Karty nie zakłada się dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, również w sytuacji, gdy
posiada on jednocześnie orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
albo orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, ponieważ wszystkie ustalenia zespołu dotyczące tego ucznia
umieszczane są w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych
Co powinien zawierać IPET?
Nie ma obligatoryjnego wzoru tego dokumentu. To jak będzie on wyglądał zależy od rodzaju niepełnosprawności, nasilenia
niedostosowania, czy etapu edukacyjnego. Musi zawierać jednak te elementy, które są wymienione w rozporządzeniu:

zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do
indywidualnych
potrzeb
rozwojowych
i
edukacyjnych
oraz
możliwości
psychofizycznych ucznia;

rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących
zajęcia z uczniem, w tym w przypadku:
o
ucznia niepełnosprawnego – zakres działań o charakterze rewalidacyjnym;
o
ucznia niedostosowanego społecznie - zakres działań o charakterze
resocjalizacyjnym;
o
ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – zakres działań o
charakterze socjoterapeutycznym

formy i metody pracy z uczniem;

ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy
pomocy będą realizowane;

działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami
doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na
indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne
uczniów;

zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami uczniów.
Sensownym wydaje się dodanie następujących informacji:

metryczka z danymi dziecka: imię i nazwisko, rok urodzenia, nazwa placówki, etap edukacyjny, klasa, numer
orzeczenia z dnia, rok szkolny;

rozpoznanie wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

opracowane wyniki rozpoznania z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania: mocne, słabe strony,
trudności i ich przyczyny;

opis grupy szkolnej, do której uczęszcza dziecko;

tygodniowy rozkład zajęć;

podpisy zespołu, zgodę rodziców, data poinformowania.
IPET



nie jest programem nauczania;
łączy funkcję dydaktyczno - wychowawczą z funkcją terapeutyczną, czyli zawiera
cele edukacyjne i terapeutyczne;
uwzględnia zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz
potrzeby określone w wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania dziecka.
SPECJALIŚCI
Termin "specjaliści", odnosi się w szczególności do zatrudnionych w przedszkolu, szkole lub
placówce: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych. Oto ich
specyficzne -poza pracą w ramach zespołu - zadania.
PEDAGOG, PSYCHOLOG

prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie
mocnych stron uczniów;

minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych
form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;

prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
LOGOPEDA

prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;

diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej
poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z
uczniem;

prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb;

podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym
współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.
DORADCA ZAWODOWY

systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe
oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu
kształcenia;

prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa
edukacyjno-zawodowego.
Download