Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne Kryteria

advertisement
Podsumowanie ewaluacji wewnętrznej w
Szkole Podstawowej w Jasienicy
Rosielnej. Rok szkol. 2015/2016
Wymaganie – Kształtowane są postawy
i respektowane normy społeczne
Ewaluację przeprowadzili: Małgorzata Sowa
Arkadiusz Szmyd
Kryteria ewaluacji
1. Poziom respektowania norm społecznych i poczucia
bezpieczeństwa w naszej placówce.
2. Zagrożenia zmniejszające poczucie bezpieczeństwa uczniów
występują w naszym środowisku szkolnym.
3. Reakcja nauczycieli i konsekwencje wyciągane za
nieprzestrzeganie lub naruszanie norm społecznych w szkole i
zasad bezpieczeństwa.
4. Stopień skuteczności podejmowanych przez szkołę działań
wzmacniających właściwe zachowania i eliminujących
zagrożenia.
Wskaźniki ewaluacji
1. Szkoła realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne?
2. Są one dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska lokalnego?
3. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne?
4. Relacje między członkami społeczności szkolnej oparte są na
wzajemnym szacunku i zaufaniu?
5. Zasady postępowania i współegzystowania w szkole są
uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły i
rodziców?
6. W szkole są prowadzone działania antydyskryminacyjne?
Pytania kluczowe
1. Czy uczniowie czują się bezpiecznie w szkole?
2. Czy znają zasady właściwego zachowania i ich przestrzegają?
3. Czy uczniowie byli przedmiotem, sprawcą, świadkiem
przemocy fizycznej lub psychicznej?
4. Czy szkoła prowadzi działania eliminujące te zagrożenia i jakie
są ich efekty?
5. Czy program wychowawczy i profilaktyki dostosowany jest do
potrzeb uczniów i środowiska?
6. Czy w szkole przestrzegane są normy moralne, prawne,
obyczajowe i jak reaguje się na ich nieprzestrzeganie?
7. Czy diagnozuje się działania wychowawcze?
8. Czy w szkole występuje zjawisko dyskryminacji?
Metody badawcze
Zostały zaplanowane następujące metody i narzędzia badawcze:
analiza ilościowa i jakościowa i obserwacja. Wykorzystano:
 Ankietę dla uczniów klas IV-VI
 Ankietę dla rodziców uczniów klas IV-VI
 Ankietę dla nauczycieli Szkoły Podstawowej
 Analizę dokumentacji szkolnej (Statut Szkoły, Program
Wychowawczy Szkoły, Szkolny Program Profilaktyki, dzienniki
lekcyjne z uwzględnieniem tematyki lekcji wychowawczych,
Wewnątrzszkolny System Oceniania)
 Obserwację
Szkoła jest miejscem bezpiecznym
Czy czujesz się bezpiecznie w szkole?
UCZNIOWIE
NIE
16%
Czy dzieci są w szkole bezpieczne?
RODZICE
NIE
TRUDNO
POWIEDZIEĆ
8%
TAK
84%
0%
TAK
92%
100% nauczycieli udzieliło odpowiedzi, że szkoła jest miejscem bezpiecznym
Miejsca, w których uczniowie czują się mniej
bezpiecznie.
W jakim miejscu czujesz się mniej
bezpiecznie?
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
33%
28%
Jeśli w szkole są miejsca mniej bezpieczne,
proszę je wskazać na liście.
46%
50%
28%
40%
21%
30%
10%
20%
10%
15%
23%
19%
12%
4%
0%
Nauczyciele jako miejsca mniej bezpieczne wskazywali toalety i szatnię.
Szkoła jasno formułuje obowiązujące w niej normy, a
nauczyciele dokładają wszelkich starań, aby wpoić
uczniom obowiązujące zasady życia społecznego.
„Czy znasz zasady właściwego zachowania
się w szkole?”
CZĘŚCIOWO
18%
NIE
0%
Czy Państwa dziecko zna zasady właściwego
zachowania się w szkole?
NIE WIEM
4%
TAK
82%
NIE
0%
TAK
96%
Prawie wszyscy uczniowie znają zasady właściwego zachowania w szkole, potwierdzają to
rodzice i nauczyciele.
Uczniowie znają zasady właściwego zachowania w
szkole, ale nie wszyscy ich przestrzegają
„Czy przestrzegasz zasad właściwego
zachowania?”
NIGDY
0%
ZAWSZE
37%
CZASAMI
63%
Czy Państwa dziecko przestrzega zasad
właściwego zachowania?
CZASAMI
27%
NIGDY
0%
ZAWSZE
73%
Uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. Informacje te
uzyskują
na
lekcjach
wychowawczych,
podczas
rozmów
indywidualnych,
na
zajęciach
lekcyjnych
z
poszczególnych
przedmiotów.
Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego
i psychicznego to podstawa prawidłowego
procesu edukacyjnego
Czy zdarzyło się w szkole że: ktoś Cię
obrażał, przezywał...
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
60%
58%
Czy zdarzyło się w szkole że: ktoś Państwa
dziecko obrażał, przezywał...
50%
50%
40%
42%
16%
16%
23%
20%
2%
30%
31%
23%
20%
10%
0%
4%
0%
8%
Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego
i psychicznego to podstawa prawidłowego
procesu edukacyjnego
Kto był sprawcą wskazanych wcześniej
sytuacji?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
86%
4%
RÓWIEŚNICY
OSOBA OBCA
0%
0%
PRACOWNICY
SZKOŁY
NAUCZYCIELE
Wszyscy rodzice których dzieci spotkały się w szkole z przejawami przemocy
fizycznej lub psychicznej jako sprawców podawało rówieśników. Podobnych
odpowiedzi udzielili również nauczyciele.
Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego
i psychicznego to podstawa prawidłowego
procesu edukacyjnego
Czy zdarzyło się, że w szkole obrażałeś
kogoś, przezywałeś....
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Czy zdarzyło się w szkole, że Państwa
dziecko obrażało kogoś, przezywało....
81%
60%
50%
50%
40%
30%
16%
5%
5%
20%
0%
0%
10%
0%
23%
15%
4%
0%
0%
Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego
i psychicznego to podstawa prawidłowego
procesu edukacyjnego
Czy byłeś świadkiem, gdy ktoś w szkole
obrażał, przezywał...
80%
Czy Państwa dziecko było w szkole
świadkiem, gdy ktoś w szkole obrażał,
przezywał...
74%
70%
50%
60%
47%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
5%
10%
10%
14%
21%
0%
42%
30%
20%
15%
10%
0%
0%
obrażał,
przezywał
uderzył
zastraszał, ukradł coś oszczerstwa, nie zdażyło
szantażował
plotki
się
obrażał,
przezywał
uderzył
4%
0%
zastraszał, ukradł coś oszczerstwa, nie zdażyło
szantażował
plotki
się
Szkoła podejmuje różne działania eliminujące
zagrożenia
Czy w szkole są podejmowane działania
eliminujące te zagrożenia?
Czy w szkole są podejmowane działania
eliminujące te zagrożenia?
NIE
27%
NIE
44%
TAK
56%
TAK
73%
Najczęściej podejmowane działania to rozmowy nauczyciela z uczniami, pogadanki z
zaproszonymi gośćmi, spotkanie z policjantem, prowadzenie lekcji wychowawczych,
akademie i apele, dyżury nauczycieli podczas przerw.
Działania podejmowane przez nauczycieli i
wychowawców przynoszą efekty
Czy podejmowane działania przynoszą
efekty?
Czy w szkole są podejmowane działania
eliminujące te zagrożenia?
NIE
8%
NIE
44%
TAK
56%
TAK
92%
W przypadku braku efektów rodzice wskazują na to, że nauczyciele nie zawsze reagują
na te zjawiska lub o nich nie wiedzą. Podają także brak monitoringu jako przyczynę
bezkarności sprawców.
Uczniowie i rodzice wiedzą jakie dokumenty
wewnątrzszkolne regulują zasady zachowania
i bezpieczeństwa obowiązujące w szkole.
Rodzice i uczniowie zostali zapoznani z dokumentami
szkolnymi regulującymi kwestie praw i obowiązków
ucznia oraz respektowania norm społecznych przez
wychowawcę klasy. Prawa i obowiązki ucznia zna
73% rodziców i 88% uczniów.
Mimo, że w szkole mamy do czynienia z
formami przemocy psychicznej i fizycznej,
dominuje jednak postawa koleżeństwa
Która z postaw Twoim zdaniem dominuje w
szkole?
agresja
7%
Która z postaw Państwa zdaniem dominuje
w szkole?
obojętność
0%
agresja
4%
obojętność
26%
koleżeństwo
67%
koleżeństwo
96%
I TO NAS CIESZY!
W szkole diagnozuje się zachowanie uczniów i
wykorzystuje się wyniki tej diagnozy do dalszej
pracy dydaktyczno – wychowawczej
›
›
›
›
›
poprzez rozmowy z uczniami,
wybór tematów w ramach godzin wychowawczych,
indywidualną pracę z uczniem,
rozwiązywanie problemów w klasie,
systematyczne ocenianie zachowania i współpracę z
rodzicami.
Wyniki diagnozy wykorzystuje się do opracowywania
programów: wychowawczego, profilaktycznego oraz
programów wychowawczych klas.
W szkole podejmowane są różnego rodzaju
działania wychowawcze mające na celu
eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie
właściwych zachowań.
› Nauczyciele reagują na niewłaściwe zachowania uczniów
stosując upomnienie ustne, rozmowę z rodzicami, upomnienie
(uwaga) pisemna, ocenę z zachowania, rozmowę
dyscyplinującą z wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem.
› Pozytywne, pożądane zachowania dzieci są dostrzegane i
chwalone przez nauczycieli, poprzez wpisywanie pochwał,
stosowanie nagród.
› Uczniowie angażują sie w działania na rzecz kształtowania
społecznie pożądanych postaw np. poprzez pracę w
samorządzie uczniowskim, udział w zawodach sportowych,
konkursach oraz akcjach charytatywnych.
Rodzice znają program wychowawczy i profilaktyki
realizowany przez szkołę (92%) i stwierdzają że
działania wychowawcze placówki wspierają rozwój
fizyczny, psychiczny i społeczny ucznia (90%).
Działania wychowawcze i profilaktyczne
dostosowane są do potrzeb uczniów i
środowiska lokalnego.
Czy działania wychowawcze i profilaktyczne szkoły są
dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska lokalnego?
80%
73%
70%
60%
50%
40%
30%
19%
20%
10%
0%
0%
TAK
NIE
NIE WIEM
Szkoła zachęca do angażowania się w jej życie oraz
w sposób zadowalający uczy postaw patriotycznych
i obywatelskich, a także przywiązania do regionu i
przeciwdziałania agresji czy zdrowego stylu życia
jak również zapobiegania patologiom i
uzależnieniom.
Szkoła zachęca rodziców do zaangażowania się w
jej życie.
CZĘŚCIOWO
10%
NIE
10%
TAK
80%
Większość rodziców wie, że ma wpływ na
realizację szkolnego lub klasowego programu
wychowawczego, jednak nie zgłaszają zmian
w tym dokumencie bo nie czują takiej
potrzeby.
Czy mają Państwo wpływ na realizację
szkolnego/klasowego programu
wychowawczego?
Czy zgłaszali Państwo propozycje zmian w
szkolnym/klasowym programie
wychowawczym?
TAK
12%
0%
NIE
44%
TAK
56%
NIE BYŁO
POTRZEBY
60%
NIE
28%
Rodzice współpracują ze szkołą w
następujący sposób:
W jaki sposób współpracują Państwo ze szkołą?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
udział w
udział w
praca społeczna
wspieranie
udziałw
uroczystościach uroczystościach na rzecz klasy i finansowe szkoły zebraniach RR
klasowych
szkolnych
szkoły
pomoc w
nie współpracuję
realizacji imprez
klasowych
W szkole prawie nie występują zjawiska
dyskryminacji
› 85% rodziców podało, że ich dzieci nie spotkały się z
przejawami dyskryminacji. Z takim zjawiskiem spotkało
się 2 ankietowanych i było to wyśmiewanie ze względu na
wygląd.
› Działania antydyskryminacyjne jakie prowadzi szkoła:
• 58% wskazuje pogadanki prowadzone na lekcjach
wychowawczych,
• 30% zajęcia o tej tematyce prowadzone przez pedagoga,
• blisko 20% treści realizowane na j. polskim i historii.
• 12% podaje apele, akademie oraz teatrzyki
o tej treści.
W szkole kształtowane są postawy uczniów.
› szkoła planuje swoje działania wychowawcze i posiada
Program Wychowawczy, Program Profilaktyki i Regulaminy
Szkolne. Nauczyciele zaś dokładają wszelkich starań
i podejmują działania na rzecz wychowania
w społeczeństwie, działania mające na celu poprawę
zdrowia fizycznego i psychicznego uczniów oraz działania
na rzecz obrzędowości samorządności szkolnej.
W szkole kształtowane są postawy uczniów.
› Działania wychowawcze są analizowane i modyfikowane,
a wnioski służą jako podstawa do tworzenia zmian
w dokumentach szkolnych. Szkoła wspiera rodziców
w budowaniu i rozwijaniu właściwych postaw poprzez
realizację programów zgodnych z potrzebami szkoły
i dostosowanych do potrzeb uczniów i środowiska
lokalnego.
WNIOSKI
› 1. Nasza szkoła jest miejscem bezpiecznym. Zdarzają się
jednak akty przemocy fizycznej i psychicznej, której
najczęstszym źródłem są koledzy i koleżanki.
› 2. Normy społeczne są respektowane, jednak należy
pracować nad podwyższeniem poziomu kultury osobistej i
szacunku dla innych u naszych uczniów.
› 3. Nauczyciele reagują na nieprzestrzeganie zasad przez
uczniów, chociaż sporadycznie zdarzają się sytuacje ich
braku.
WNIOSKI
› 4. Szkoła podejmuje działania wychowawcze, które są
modyfikowane.
› 5. Dokumentacja szkolna tj. Statut Szkoły, Program
Wychowawczy i Profilaktyki w prawidłowy sposób
uwzględnia potrzeby uczniów oraz reguluje ich postawy i
zachowania poprzez zastosowanie odpowiedniego
systemu kar i nagród.
› 6. Szkoła, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa całej
społeczności szkolnej, powinna kontynuować
dotychczasowe działania wychowawcze oraz
podejmować nowe działania przynoszące pożądany efekt
wychowawczy.
REKOMENDACJE
› 1. Regularne dyżury nauczycieli podczas przerw.
› 2. Należy zawsze i konsekwentnie reagować na niewłaściwe
zachowania uczniów, przejawy przemocy, agresji.
› 3. Konsekwentnie wzmacniać zachowania uczniów, którzy
respektują przyjęte normy i reguły - nagradzać właściwie
zachowujące się dzieci.
› 4. Współpraca szkoły z rodzicami - należy zmobilizować
rodziców do częstych kontaktów ze szkołą, szczególnie
rodziców uczniów stwarzających problemy (nierespektowanie
norm społecznych, zagrożenie bezpieczeństwa).
REKOMENDACJE
› 5. Realizacja programów wychowawczych i profilaktyki –
kontynuacja.
› 6. Podczas zebrań należy przypomnieć rodzicom, że głównym
źródłem informacji o normach społecznych obowiązujących w
szkole powinno być środowisko rodzinne ucznia.
› 7. Organizacja zajęć wzmacniających pozytywne zachowania
uczniów.
› 8. Stałe przypominanie zasad obowiązujących w szkole
i mobilizowanie uczniów do ich przestrzegania – poprzez
nagradzanie właściwie zachowujących się osób
DZIĘKUJEMY
ZA UWAGĘ
Dziękujemy wszystkim, którzy
wypełniając ankiety przyczynili się do
przeprowadzenia ewaluacji.
Małgorzata Sowa
Arkadiusz Szmyd
Download