TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE

advertisement
TRUDNOŚCI
WYCHOWAWCZE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
(za lata 2000-2010)
WYDAWNICTWA ZWARTE
1. Budowanie szkolnego programu profilaktyki / Małgorzata Simm, Ewa
Węgrzyn-Jonek. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2002. - 55 s.
2. Być nauczycielem : trudności wychowawcze w czasie zmian społecznokulturowych / Otto Speck. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
2005. - 336 s.
3. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom 6 , Su-U / [red. prowadzący
encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 6 tomu Dariusz Adamczyk et al.]. Warszawa
: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2007.
S. 819-822 : Trudności
wychowawcze
4. Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych / Henryk Cudak. – Toruń
: Adam Marszałek, 2003. S. 169-193 : Trudności wychowawcze z dziećmi
rodziców rozwiedzionych
5. Obyś cudze dzieci wychowywał : jak sobie radzić z problemami
wychowawczymi w gimnazjum (i nie tylko) / Magdalena Sakowska, Joanna
Sikora, Alina Żwirblińska. -Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2003
. - 276 s.
6. Problemy wychowania w teoriach pedagogicznych oraz wiedzy potocznej
rodziców / Mirosława Nowak-Dziemianowicz // W: Dziecko z trudnościami w
rozwoju / pod redakcją naukową Stanisławy Mihilewicz. - Kraków : Oficyna
Wydawnicza Impuls, 2005. -S. 9-24
7. Trudny uczeń w szkole : krótki przewodnik psychologiczny Jarosław Jagieła
. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2005
8. Wybrane problemy wychowania : nadal aktualne / Mieczysław Łobocki
. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - S.
181-226 : W sprawie trudności wychowawczych
9. Wychowanie bez porażek : rozwiązywanie konfliktów między rodzicami a
dziećmi / Thomas Gordon. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2003. 311,[1] s.
1
WYDAWNICTWA CIĄGŁE
1. Aby się chciało chcieć / Anna Brzezińska // Psychologia w Szkole. - 2009,
nr 3, s. 5-12
2. Co robić, gdy dziecko sprawia trudności wychowawcze? / Cecylia Piwowar
// Wychowawca. -2003, nr 11, s. 16-17
3. Czy poniosłam porażkę pedagogiczną ? / Ewa Adamczyk // Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 47-48
4. Dzieci z problemami wychowawczymi / Piotr Chorobik // Wychowawca. - 2008,
nr 6, s. 16-19
5. Elementarne zasady pracy nauczyciela z uczniem sprawiającym trudności
wychowawcze / Elżbieta Kłosowska // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 12,
s. 25-27
6. Gry psychologiczne - przyczyna i rozwiązanie trudności wychowawczych
/ Joanna Borowiec // Lider. - 2007, nr 1, s. 25-28
7. Interpretacje uwarunkowań zaburzeń w zachowaniu / Maria Meyer// Opieka,
Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 2, s. 13-16
8. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci ? / Maria Deptuła
// Remedium. - 2006, nr 3, s. 8-9
9. Kiedy dzieci robią się „wredne” / Elżbieta Sołtys // Edukacja i Dialog. - 2001,
nr 3, s. 25
10. Mistrz jest blisko swego ucznia / Jarosław Jagieła // Psychologia w Szkole
. - 2008, nr 3, s. 13-20
11. Nadpobudliwość psychoruchowa a trudności szkolne / Celestyna Grzywniak
// Życie Szkoły. - 2000, nr 6, s. 334-338
12. Nauczyciel wobec trudności ucznia / Magdalena Krawczonek // Edukacja
i Dialog. - 2005, nr 10, s. 54-55
13. Nauczycielska optyka / Grażyna Rura // Życie Szkoły. - 2007, nr 6, s. 45-47
14. Niepowodzenia dydaktyczne a trudności wychowawcze / Malgorzata
Ostrowska // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 9, s. 19
15. O niektórych trudnościach wychowawczych / Ewa Jagiełło // Życie Szkoły
. - 2004, nr 6, s. 33-35
16. Odchylenia od norm wychowawczych w zachowaniu młodzieży oraz
intencjonalność pedagogiczna / Kazimierz Ostrowski // Edukacja. - 2006, nr 3,
s. 63-72
17. Po drugiej stronie klasy / Zofia Olesiak // Warsztaty Polonistyczne. - 2000,
nr 4, s.96-100
18. Polska - Niemcy - trudności wychowaniu są podobne / Ludwig Malinowski
// Nowa Szkoła. - 2000, nr 1, s. 53-55
19. Porażkę zmienić w sukces / Ewa Brodacka-Adamowicz // Edukacja i Dialog
. - 2000, nr 1, s. 37-41
20. Praca biblioteczna z uczniem trudnym : opis i analiza przypadku
rozpoznawania i rozwiązywania problemu wychowawczego / Jadwiga
Chmielewska // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 3, s. 16-17
21. Praca z trudnymi zachowaniami / Katarzyna Sawicka // Remedium. - 2006,
nr 7/8, s. 54-55
22. Problem z braku stylu / Hanna Liberska // Charaktery. - 2007, nr 3, s. 28-31
23. Problemy uczniów rozwiązywane nową metodą aktywizującą "Story line"
/ Małgorzata Czornik // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 2, s. 84-87
2
24. Program pomocy młodzieży z problemami wychowawczymi / Aleksandra
Olszewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 9, s. 24-25
25. Program profilaktyczny dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
przejawiających zaburzenia w zachowaniu / Agnieszka Goluch, Aneta
Trojanowska // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 3, s. 15-19
26. Rozwiązywanie konfliktów w klasie / Maria Gawryś // Edukacja i Dialog
. - 2002, nr 8, s. 35-39
27. Rozwiązywanie problemu zaburzonych relacji między uczniami / Elżbieta
Zarzycka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 23-28
28. Skąd się biorą trudne dzieci / Bożena Gwizdek // Głos Pedagogiczny. - 2010,
nr 4, s. 43-45
29. Spójrzmy przyjaźnie na trudnego ucznia / Lidia Falkowska-Winder // Edukacja
i Dialog. - 2003, nr 6, s. 51-56
30. Szkolna codzienność - uczniowie trudni / Izabela Uściłko // Języki Obce
w Szkole. - 2005, nr 5, s. 33-39
31. Szkoła a trudności wychowawcze / Marek Dziewięcki // Wychowawca. - 2004,
nr 11, s. 5-8
32. Środowiskowe uwarunkowania trudności wychowawczych gimnazjalistów
/ Monika Jurewicz // Nowa Szkoła. - 2009, nr 2, s.11-17
33. Trudne sprawy w świetlicy - cz. 1 / Alina Szulirz // Remedium. - 2009, nr 5,
s. 4-5
34. Trudności wychowawcze a interwencje nauczycielskie stosowane podczas
lekcji wf / Paweł Ochwat // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006,
nr 11/12, s. 42-47
35. Trudności wychowawcze na lekcjach wf w opinii nauczycieli / Paweł Ochwat
// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 6/7, s. 21-26
36. Trudności wychowawcze : zestawienie bibliograficzne w wyborze (artykuły
z czasopism) / Katarzyna Bruździak // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 4, s. 25
37. Trudny uczeń / Magdalena Krawczonek // Wychowawca. - 2003, nr 2, s. 8-9
38. Trudny uczeń czyli czego jeszcze nie zrobiłem, by zniknął przymiotnik na
początku tego zdania / Małgorzata Pieniek // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 3,
s. 4-5
39. Trudny uczeń w szkole / Jarosław Jagieła // Psychologia w Szkole. - 2005,
nr 3, s. 47-58
40. „W służbie" dzieciom trudnym / Dorota Nowicka // Dyrektor szkoły. - 2003,
nr 3, s. 30-32
41. Wychowani przez komórkę. Rozmowa z Z. Toeplitz / Piotr Skura // Głos
Nauczycielski. - 2010, nr 13, s. 5
42. Zaburzenia dynamiki procesów nerwowych jedną z przyczyn trudności
wychowawczych i niepowodzeń szkolnych / Alicja Górecka // Nauczanie
Początkowe. - 2000/2001, nr 4, s. 50-60
43. Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży / Urszula Oszwa// Remedium
. - 2003, nr 7/8, s. 20-21
44. Zanim będzie za późno // Wychowanie na co dzień / Tomasz Biernat. - 2000,
nr 1/2, s. 35-37
45. Zjawisko trudności wychowawczych w gimnazjum / Beata Komorowska
// Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 3, s. 24-29
46. Zmiana kontekstu społecznego a geneza trudności szkolnych. Bibliografia
/ Karolina Appelt // Edukacja. - 2005, nr 4, s. 5-18
3
47. Zrozumieć trudne dziecko / Anna Krawczyk // Psychologia w Szkole. - 2006,
nr 4, s. 105-112
Oprac. Arleta Hoffmann-Piasecka
Racibórz grudzień 2010
4
Download